Kaupunki hakee muutosta Gradian tekemiin päätöksiin

Jämsän kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan Gradia-koulutuskuntayhtymän hallitus on tehnyt päätöksiä, jotka rikkovat kuntayhtymän perussopimusta ja järjestämissopimusta. Jämsän kaupunki vaatii, että toiminta korjataan sopimusten mukaiseksi.

Jämsän kaupunki hakee muutosta Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallituksen 24. marraskuuta 2022 tekemään päätökseen, jonka mukaan Jämsästä lakkautetaan laboratoriokoulutus sekä matkailu- ja ravintola-alan koulutus. Saman päätöksen mukaan Jämsän Gradia ei myöskään jatka itsenäisenä oppilaitoksena, vaan Gradia Jämsän ja Gradia Jyväskylän tulosalueet lakkautetaan ja perustetaan uusi Gradia Ammatillinen -tulosalue. Päätökset aiheuttavat työntekijöiden irtisanomisia.

Jämsän kaupunki jättää koulutuskuntayhtymä Gradian organisaation rakenteiden ja palveluiden uudelleen järjestämisestä tehtyihin päätöksiin oikaisuvaatimukset sekä tarvittaessa kunnallisvalitukset. Asiasta linjasi 12. joulukuuta 2022 kokoontunut Jämsän kaupunginhallitus.

Jämsän kaupunki on tyrmistynyt kuntayhtymä Gradian toimista, jotka ovat räikeästi niin perus- ja järjestämissopimuksen kuin näiden sopimusten yleisen hengen ja lojaliteettiperiaatteen vastaisia. Jämsän kaupunki on valmis tarvittaessa panemaan asian vireille hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa.

Prosessien hoitamista varten Jämsän kaupunki hankkii asianajopalvelut Suomen Hankintajuristeilta.

 

Oikaisuvaatimuksen perusteita

Koulutuskuntayhtymä Gradian hallituksen tekemä päätös sisältää vakavia puutteita hallintomenettelyssä, lukuisia lainvastaisuuksia sekä perus- ja järjestämissopimuksen vastaisuuksia.

Koulutuskuntayhtymä Gradia on muun muassa pitänyt päätöksenteon perusteeksi tarkoitetut allekirjoitetut yhteistoimintaneuvotteluasiakirjat salaisina lain vastaisesti. Tämä on johtanut siihen, ettei vaikuttamiseen oikeutetuilla tahoilla ole ollut laissa säädettyä mahdollisuutta vaikuttaa kuntayhtymän päätöksentekoon.

Hallituksen jäsenillä on ollut riittämätön aika perehtyä päätöksenteon perusteena oleviin asiakirjoihin. Lisäksi hallituksen esityslistalta ja pöytäkirjasta puuttuu tieto siitä, onko yhteistoimintaneuvotteluiden tulos ollut yksimielinen vai erimielinen. Yhteistoimintamenettelyssä tilapäisten henkilöstömenosäästöjen eli lomautusten vaihtoehto on jäänyt selvittämättä.

Jämsän kaupunki on joutunut tekemään asiakirjoista useamman virallisen tietopyynnön.

Koulutuskuntayhtymä Gradia on päätöksenteossaan laiminlyönyt hyvän hallinnon periaatteita ja muita viranomaisen velvollisuuksiaan. Kuntayhtymän hallituksen päätökset ovat lain sekä suhteellisuus-, julkisuus- ja avoimuusperiaatteen vastaisia. Sen vuoksi päätökset on kumottava. Jämsän kaupunki vaatii, että Koulutuskuntayhtymä Gradian hallitus asettaa päätöksille täytäntöönpanokiellon (kuntalaki 143 §).

Jämsän seudun kehittämistarpeet edellyttävät matkailualan koulutuksen järjestämistä tulevaisuudessakin. Jämsän kaupungin alueella toimii työllistäjänä eteläisen Suomen merkittävin matkailukeskus, jonka toiminta on ympärivuotista ja kansainvälistä. Ei ole kannattavaa lakkauttaa koronapandemiasta nousevaa koulutuksen alaa matkailupaikkakunnalla.

Koulutuskuntayhtymä Gradia on saanut lokakuussa 2022 opetus- ja kulttuuriministeriöltä laboratorio- ja mittaustekniikan ammattitutkintoluvan. Koulutuskuntayhtymä Gradia on lupaa hakiessaan katsonut, että koulutus vastaa työelämän tarpeisiin, eläköitymisen kiihtymisen ongelmaan sekä tarpeeseen laajentaa osaamista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksessään todennut, että laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinnon järjestämiselle on alueellista koulutustarvetta.

(Koulutustarpeisiin liittyviä perusteita on tuotu esille matkailun johtoryhmän, Jämsän nuorisovaltuuston sekä Jämsän elinvoimaneuvottelukunnan lausunnoissa, jotka ovat tiedotteen liitteinä.)

 

Sopimusrikkomukset

Järjestämissopimuksen nojalla Jämsän seudun koulutus tulee järjestää Jämsän ammattiopisto -nimisessä oppilaitoksessa, joka muodostaa oman tulosalueen. Jos näin ei tapahdu, on kyse järjestämissopimuksen rikkomisesta.

Laboratorioalan sekä ravintola- ja matkailualan koulutusten päättyminen on perussopimuksessa kuntayhtymälle määriteltyjen tehtävien vastaista, koska se ei huomioi Jämsän alueen kehittymistä ja sen tarpeita. Päätöksenteossa ei ole otettu riittävästi huomioon paikallisen elinkeinoelämän vahvuuksia, koulutustarpeita ja ammattiopistolle asetettuja tavoitteita. Tämä on niin ikään järjestämissopimuksen vastaista.

Perussopimuksesta sekä järjestämissopimuksesta kumpuaa Koulutuskuntayhtymä Gradian velvollisuus ottaa Jämsän kaupungin etu huomioon toiminnassaan. Koulutuskuntayhtymä Gradia on toiminut täysin lojaliteettivelvollisuutensa vastaisesti hallituksen päätöksissä. Koulutuskuntayhtymä Gradia ei ole kiinnittänyt huomiota Jämsän kaupungin etujen vastaisuuteen.

 

Jämsän kaupungin vaatimukset

Jämsän kaupunki vaatii ensisijaisesti, että Koulutuskuntayhtymä Gradian hallitus kumoaa sopimuksia rikkovat päätökset ja korjaa toimintansa sopimusten mukaiseksi. Mikäli päätökset kumotaan ennen kuin niitä ryhdytään panemaan täytäntöön, on Jämsän kaupunki valmis harkitsemaan luopumista sopimusrikkomuksesta aiheutuvista seurauksista ja sanktioista. Jämsän kaupungin harkintaan vaikuttaa muun muassa se, kuinka nopeasti Gradian hallitus kumoaa päätöksensä, onko päätösten täytäntöönpanoa siihen mennessä aloitettu sekä mitä ja paljonko korvattavaa vahinkoa Jämsän kaupungille on aiheutunut.

Toissijaisesti kaupunki vaatii, että Gradia korvaa sille sopimusrikkomuksesta aiheutuneen vahingon.

Jämsän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti korostaa, ettei Jämsän kaupungilla ole muuta mahdollisuutta kuin jatkaa äkillisen rakennemuutoksen toimia.

– Jos se ei onnistu Gradian kanssa tärkeillä seudun kehittämisalueilla olevilla koulutuksilla, on Jämsän pakko suunnata hakemaan koulutusyhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Jämsä katsoo tässä asiassa vain omaa etuaan ja suuntaa toimiaan sen mukaisesti, toteaa Jämsän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti.

 

 

Lisätiedot:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 040 020 0467

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste, p. 040 074 2751

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, p. 040 054 2062

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös