Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus valitsi Kati Kallimon sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtajaksi ja Ville Mensalan pelastusjohtajaksi

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtajan ja pelastusjohtajan virat olivat sisäisessä hakumenettelyssä 23.6. - 27.7. liikkeenluovutuksen periaattein.

Keski-Suomen hyvinvointialue
Tiedote
23.8.2022

Kati Kallimo sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtajaksi, Ville Mensala pelastusjohtajaksi 

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus valitsi tänään 23.8. Kati Kallimon sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtajaksi ja Ville Mensalan pelastusjohtajaksi.

Kati Kallimo oli ansiovertailun, haastattelun ja kirjallisen tehtävän perusteella kokonaisuutena arvioituna ansioitunein hakija sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtajan virkaan. Hän on johtanut Jyväskylän kaupungissa muihin hakijoihin verrattuna mittakaavaltaan suurinta sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatiota. Se kattaa sekä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon omistajaohjauksen sekä sosiaalihuollon. Lisäksi Kallimo on valmistellut onnistuneesti koko Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelua väliaikaisen toimielimen puheenjohtajana. Hän on myös hakijoista ainoa, jolla on kokemusta sote-uudistukseen liittyvästä kansallisesta vuoropuhelusta ja sen edellyttämästä sidosryhmätyöskentelystä.

Kallimo valittiin toimialajohtajaksi suljetun lippuäänestyksen jälkeen. Kallimo sai 11 ääntä ja toinen haastattelussa ollut hakija, Juha Paloneva, 2 ääntä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtajana Kallimon tehtävänä on johtaa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialaa hyvinvointialueen strategian, tavoitteiden ja talouden reunaehtojen mukaisesti. Toimialaan kuuluu sosiaali- ja terveyspalvelut perustasolta erityistasolle koko hyvinvointialueella. Toimialalla tulee työskentelemään noin 10 000 henkilöä.

Ville Mensalan valinnassa pelastusjohtajaksi painoi se, että hän on kokonaisuutena arvioituna ansioitunein hakija. Hän on ainoa hakijoista, joka on toiminut pelastuslaitoksen johtajana. Lisäksi Mensala on valmistellut onnistuneesti pelastustoimen siirtymistä hyvinvointialueelle.

Pelastusjohtajan tehtävänä on johtaa pelastustoimea hyvinvointialueen strategian, tavoitteiden ja talouden reunaehtojen mukaisesti tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Pelastustoimessa tulee työskentelemään noin 400 henkilöä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtajan ja pelastusjohtajan virat olivat sisäisessä hakumenettelyssä 23.6. – 27.7. liikkeenluovutuksen periaattein. Pelastusjohtajan virkaan oli yhteensä 4 hakijaa, joista haastateltiin yhtä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtajan virkaan oli 7 hakijaa, joista kahta haastateltiin. Kaikille haastatelluille teetettiin suullisia tai kirjallisia tehtäviä.

Molemmat toimialajohtajan virat täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen. Virkaan valitut otetaan määräaikaiseen virkaan vuoden loppuun asti. Kallimon kokonaispalkka on 13 000 euroa kuussa ja Mensalan kokonaispalkka 9 000 euroa kuussa.

Perhe- ja tukihenkilötyö kilpailutetaan Keski-Suomen hyvinvointialueelle 

Kilpailutuksen tavoitteena on turvata perhetyön ja tukihenkilötyön alueellinen ja yhdenvertainen saatavuus sekä palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen hyvinvointialueella. Näitä palveluja tuotetaan pääosin omana toimintana Keski-Suomen kunnissa ja nyt ostettava palvelu täydentää omaa tuotantoa. Ostettavan perhetyön kustannusten osuus on 25 prosenttia koko hyvinvointialueen perhetyöstä. Ostettavan perhetyön osuus vaihtelee alueittain. Sosiaalihuollollisesta ja tehostetusta perhetyöstä sekä ammatillisesta tukihenkilötyöstä on Jyväskylän kaupungilla sopimukset, jotka päättyvät keväällä 2023.

Kilpailutuksessa palvelutuottajilta vaadittavia laatukriteereitä ovat muun muassa esihenkilöiden ja henkilöstön pätevyysvaatimukset, koulutus, työkokemus, eritysosaaminen ja sitoutuminen tilaajan edellyttämään asiakasprosessiin. Laatukriteerit täyttävien tuottajien järjestyksen määrittää palvelun tarjottu hinta.

Hankinnan kohteena olevien perhetyön ja tukihenkilötyön ennakoitu arvo on yhteensä 3,3 miljoonaa euroa neljälle vuodelle.

Aluehallitus päätti valtuuttaa Jyväskylän kaupungin suunnittelemaan perhetyön ja tukihenkilötyön kilpailutuksen, laatimaan tarjouspyynnöt liitteineen, valmistelemaan hankintapäätökset, tekemään tarvittavat ilmoitukset kilpailutuksista sekä hoitamaan kilpailutusprosesseja kokonaisuudessaan. Aluehallitus päätti lisäksi valtuuttaa Jyväskylän kaupungin laatimaan vastauksen mahdollisiin markkinaoikeudelle tehtäviin valituksiin sekä valmistelemaan mahdollisten hankintaoikaisuvaatimusten ratkaisut tai hankintaoikaisut.

Hankintaa koskevan päätöksen Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus tekee myöhemmin erikseen

Hyvinvointialueelle siirtyy noin 700 ICT-sopimusta 

Keski-Suomen kunnat ja kuntayhtymät ovat laatineet ehdotukset siirtyviksi ICT-sopimuksiksi. Aluevaltuusto otti vastaan ehdotukset maaliskuun lopussa ja siirsi siirtyvien sopimusten käsittelyn aluehallitukselle.  Kuntien sopimusanalyysissä sopimuksia on kaikkiaan 433. Tämän hetken analyysin perusteella sopimuksista olisi siirtymässä 379 eli ne ovat tarpeellisia hyvinvointialueen toiminnan kannalta. Osaa sopimuksista ja niiden tarpeellisuutta tarkastellaan vielä. Lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä siirtyy 332 ICT-kokonaisuuteen liittyvää sopimusta.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset ja valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään päätökset vielä selvityksessä olevien sopimusten osalta.

Jan-Johannes Tollet terveydenhuollon neuvottelukuntaan 

Aluehallitus nimesi hyvinvointialuejohtaja Jan-Johannes Tolletin Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajaksi sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukuntaan. Hänen varajäsenenään on Kati Kallimo. Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa ennakoida, seurata ja arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja kustannuksia sekä väestön hyvinvoinnin ja terveyden väestöryhmittäistä kehitystä ja tehdä ehdotuksia valtakunnallisiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteiksi sekä käsitellä ministeriöiden aloitteet ja hyvinvointialueiden esitykset niiden muuttamiseksi.

Lisäksi aluehallitus nimesi projektijohtaja Erkki Nikkilän hyvinvointialueiden ja Kuntaliiton yhteisen palveluyhtiön valmistelua koordinoivaan ohjausryhmään. Kuntaliiton johto on esittänyt hyvinvointialueiden johdolle tarjouksen hyvinvointialueiden ja Kuntaliiton yhteisen palveluyhtiön perustamiseksi. Tavoitteena on, että Kuntaliitto ja hyvinvointialueet sopisivat yhteistyöstä, rakenteesta ja toiminnan rahoittamisesta vuoden 2022 aikana niin, että mahdollisesti perustettava uusi yhtiö voisi aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa samaan aikaan kun hyvinvointialueille siirtyy palvelujen järjestämisvastuu. Lotta Ahola jääväsi itsensä asian käsittelystä.

Aluehallitus asetti myös valmisteluryhmän valmistelemaan aluevaltuustolle sitovat keskeiset strategian mukaiset pidemmän ja lyhyemmän aikavälin tavoitteet ja niiden mittarit. Asetettavat tavoitteet käsitellään aluehallituksen talousarvioseminaarissa.  Aluehallitus nimesi ryhmään hyvinvointialuejohtaja Jan Tolletin Erkki Nikkilän, Päivi Leikkolan, Tero Mannisen, Kati Kallimon, Ulla Kuitun, Nina Peräsen, Ville Mensalan, Riitta Hallbergin, Aija Suntioisen ja strategiajohtajan, kun hänet valitaan.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi arviointikertomuksen 2021 ja kävi evästyskeskustelun arviointikertomuksen käsittelystä. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 20.5. esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee vuoden 2021 arviointikertomuksen tiedoksi ja pyytää aluehallitusta antamaan aluevaltuustolle vuoden 2022 loppuun mennessä lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Aluevaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 14.6.2022 ja lähetti asian aluehallitukselle valmisteluun.

Aluehallitus merkitsi myös tiedoksi Marika Visakorven (KD), Katja Isomöttösen (Kok.), Tony Melvillen (SDP), Eila Tiaisen (Vas,), Meri Lumelan (Vihr.), Kauko Isomäen (PS) ym. valtuustoaloitteen sosiaalisen luototuksen rahaston perustamisesta ja Ilkka Pernun ym. valtuutettujen valtuustoaloitteen henkilökunnan edustajan kutsuminen ja puhe- läsnäoikeuden myöntäminen valtuuston ja hallituksen ja myöhemmin mahdollisesti perustettaviin lautakunnan kokouksiin ja lähetti aloitteet edelleen valmisteluun.

Lausunto Keski-Suomen sairaanhoitopiirille pysäköintitalon ja keittiörakennuksen myyntiaikeeseen

Aluehallitus päätti antaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirille lausunnon, jonka mukaan Keski-Suomen hyvinvointialue ei näe edellytyksiä, että Keski-Suomen sairaanhoitopiiri jatkaa pysäköinti- ja keittiörakennuksen myyntitoimenpiteitä.

Perusteluina lausunnossa on muun muassa se, että Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelu-, tuki- ja henkilöstöstrategiat ovat vielä päättämättä. Kyseiset kiinteistöt ovat osa näitä kokonaisuuksia ja nyt myynti voisi vaikuttaa tulevien suunnitelmien toteuttamista. Lisäksi valtioneuvosto on kehottanut pidättymään erilaisista irtaimisto – ja kiinteistöjärjestelyistä ennen hyvinvointialueiden käynnistymistä. Lisäksi ehdotetussa järjestelyssä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alijäämä siirtyisi tosiasiassa hyvinvointialueen maksettavaksi vuokran muodossa.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin pyytämä lausunto liittyy siihen, että se on osana Keski-Suomen sairaanhoitopiirin talouden tasapainottamissuunnitelman laadintaa kartoittanut mahdollisuuksia sellaisen omaisuuden myyntiin, jonka omitusoikeus sairaanhoitopiirin ja hyvinvointialueen näkökulmasta ei ole välttämätöntä. Osana tätä tarkastelua esiin on noussut Sairaala Novan yhteydessä sijaitseva pysäköintitalo ja keittiörakennus. Aluehallituksen jäsenistä Kaisa Garedew, Mervi Hovikoski, Markku Puro ja Ville Väyrynen jääväsivät itsensä asian käsittelystä.

Aluehallituksen esityslista ja pöytäkirja 

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on osoitteessa hyvaks.fi/aluehallitus. Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu.

Lisätietoja:
aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697
hyvinvointialuejohtaja Jan-Johannes Tollet, p. 050 400 0073

 

Terveisin

Keski-Suomen hyvinvointialue

www.hyvaks.fi

Hyvinvointi. Terveys. Turvallisuus.

Seuraa meitä somessa:
Facebook: @hyvinvointialueks
Twitter: @hyvaks
Instagram: @hyvinvointialueks
LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyvinvointialueks #hyväarkikaikille

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Read also