Opetussuunnitelmaan tehokkaammat keinot puuttua kiusaamiseen

Uusien linjausten mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan Jämsässä käyttöön 1.8.2022.

Opetushallitus on täsmentänyt toukokuussa opetussuunnitelmien perusteita ja määräyksiä. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan ja opiskelijan oikeusturvaa ja oppimisympäristön turvallisuutta. Muutokset mahdollistavat nykyistä tehokkaammat keinot puuttua kiusaamiseen, syrjintään, häirintään ja väkivaltaan esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Täsmennykset perustuvat muutoksiin, jotka on tehty perusopetuslakiin, lakiin ammatillisesta koulutuksesta ja lukiolakiin. Lait edellyttävät jatkossa, että lapsen ja nuoren etu otetaan ensisijaisesti huomioon aina, kun opetusta tai koulutusta suunnitellaan, järjestetään tai siitä päätetään.

Uusien linjausten mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan Jämsässä käyttöön 1.8.2022. Jämsän kaupungin sivistyslautakunta hyväksyi muutokset 21. kesäkuuta.

 

Esiopetuksessa opetellaan ratkomaan ristiriitoja

Esiopetuksessa lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Lapsella on oikeus saada lohdutusta sitä tarvitessaan. Henkilöstöllä on keskeinen rooli lasten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen harjoittelun ja kehittymisen tukemisessa. Lasten kanssa opetellaan tunnistamaan ja ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti. Olennaista kiusaamisen ennaltaehkäisyssä on tukea lasten välisiä suhteita.

 

Vastuu yhteisestä koulupäivästä

Uutena asiana esiin on nostettu vastuu yhteisestä koulupäivästä. Oppilaan ja opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden ihmisten, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta.

Lisäksi on muutettu velvoittavaksi, että myös lukiokoulutuksen opettajan tai rehtorin tietoon tulleesta koulupäivän aikana tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta on ilmoitettava molempien osapuolien huoltajille. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa teksti on jo ollut, mutta nyt se on kirjattu velvoittavaksi.

 

Muutoksia kurinpitotoimiin

Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa on tullut muutoksia kurinpitotoimiin. Aiemminkin opetusta häiritsevä oppilas tai opiskelija on voitu määrätä poistumaan luokasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi.

Samoin oppilaalle tai opiskelijalle on voitu antaa myös kirjallinen varoitus, jos hän häiritsee opetusta, rikkoo järjestystä tai toimii vilpillisesti. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Oppivelvollinen voidaan erottaa oppilaitoksesta enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Lukiokoulutuksen opiskelijalta voidaan myös evätä enintään kolmeksi päiväksi oikeus osallistua opetukseen. Näin voidaan menetellä, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai työntekijän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi tai opetus vaikeutuu opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Opetuksen epäämisen aikana opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella opiskelijahuollon psykologin tai kuraattorin kanssa.

Muutosten myötä perusopetuksen oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan tarvittaessa evätä myös seuraavaksi työpäiväksi, aiemmin se on ollut mahdollista vain loppupäiväksi. Tänä aikana oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella oppilashuollon psykologin tai kuraattorin kanssa.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestyssäännöt tarkastetaan vastaamaan muutoksia. Sivistyslautakunta päättää niistä myöhemmin.

 

Lisätietoja:

Johtava rehtori Juha Damskägg, p. 040 836 1604 (vain 22.-23.6.)

Perusopetuksen rehtori, Jämsän ja Kuhmoisten yhteisen opetussuunnitelman ohjausryhmän puheenjohtaja Jaana Kummala, p. 040 755 0178 (vain 22.-23.6.)

Aluepäällikkö, vs. varhaiskasvatusjohtaja Leena Puoliväli-Kananen, p. 040 578 2114

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös