Osallisena Jämsässä -kyselyn tulokset julkaistu

Jämsän kaupungin Osallisena Jämsässä -kysely toteutettiin 27.5.-9.6.2024 ja siihen saatiin 72 vastausta. Kyselyssä kartoitettiin jämsäläisten mielipiteitä ja kokemuksia osallisuudesta kaupungin päätöksenteossa ja toiminnassa. Tuloksia käytetään osallisuusohjelman laatimiseen, jonka tavoitteena on parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta Jämsän kaupungissa.

Vastaajien taustatiedot

Suurin osa vastaajista asui Seppolassa, Jämsänkoskella tai Länkipohjassa. Puolet vastaajista olivat palkkatyössä, 20% eläkkeellä, ja 11% yrittäjiä. Valtaosa vastaajista oli 30-64-vuotiaita (85%), ja 15% oli yli 64-vuotiaita. Nuorempia ikäryhmiä ei ollut vastaajien joukossa.

Mitä osallisuus on?

Aluksi vastaajia pyydettiin kuvaamaan kolmella sanalla, mitä osallisuus heidän mielestään tarkoittaa. Yleisimmät sanat olivat vaikutusmahdollisuus/vaikuttaminen, kuulluksi tuleminen/kuuleminen ja yhteisöllisyys/kuuluminen yhteisöön.

Osallisuus Jämsässä

Suurin osa vastaajista koki osallisuuden tärkeäksi ja halusi vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon. Yleisimmät syyt kiinnostukselle olivat halu vaikuttaa päätöksentekoon ja yhteisöllisyyden tunteen vahvistaminen. Lähes puolet vastaajista koki, etteivät pysty vaikuttamaan asioihin Jämsässä. Toinen puoli vastaajista puolestaan katsoi, että asioihin voi vaikuttaa tekemällä aloitteita, äänestämällä, antamalla palautetta, järjestöjen ja yhdistysten kautta, vaikuttamalla viranhaltijoihin ja päättäjiin sekä osallistumalla kyselyihin ja tilaisuuksiin.

Vastaajat halusivat vaikuttaa talous- ja viestintäasioihin, koulutukseen, hyvinvointipalveluihin, asuinalueiden kehittämiseen ja kaupungin ympäristöön sekä muihin asioihin mm. Himoksen, Patrian ja Kaipolan alueet, Sairaalan palveluiden säilyvyyteen sekä yhteistyöhön ja yhteishenkeen.

Kyselyssä selvisi myös, että suurin osa vastaajista haluaisi osallistua kaupungin toimintaan verkkokyselyiden ja -äänestysten kautta. Muita suosittuja osallistumistapoja olivat sosiaalinen media ja osallistavat työpajat.

Osallisuuden kehittämiskohteet Jämsässä

Vastaajat toivoivat parempaa vuorovaikutusta ja kuulemista, erityisesti ennen päätöksentekoa. Lisäksi toivottiin enemmän matalan kynnyksen tilaisuuksia ja päättäjien jalkautumista kylille. Myös tiedotuksen parantaminen ja osallistuvan budjetoinnin palauttaminen nousivat esiin toiveissa.

Osallisuusohjelman laadinta jatkuu syksyllä

Jämsän kaupunki kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita ja ottaa tulokset huomioon osallisuusohjelman laatimisessa, joka jatkuu syksyllä 2024.  Tavoitteenamme on kehittää kaupungin toimintaa siten, että kaikilla asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa ja tuntea itsensä osalliseksi.

Lisätietoja Suunnittelija Katja Lahtinen (lomalla 24.6-28.7.), puh. 040 728 5656, katja.lahtinen@jamsa.fi

Osallisena Jämsässä -kyselyn tulokset

Täältä löydät kyselyn tulokset taulukoina.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Read also