Talouden kuntalaiskyselyn tulokset julkaistu

Jämsän kaupungin toteuttaman talouden tasapainottamistoimenpiteitä koskevan kyselyn tulokset on julkaistu. Kuntalaiskyselyyn vastasi 763 henkilöä. Kiitämme kyselyyn vastanneita.

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste on tyytyväinen jämsäläisten aktiiviseen osallistumiseen.
– Saimme vastauksia kiitettävästi. Talouden tervehdyttäminen saa tulosten mukaan myös laajaa tukea. Luottamushenkilöiden arvioitavaksi jää, kuinka tämän kyselyn vastaukset ja tulokset tulevat tässä vaiheessa näkymään talous- ja toimintasuunnitelmassa, kaupunginjohtaja Hanna Helaste toteaa.

Kuntalaiskyselyllä selvitettiin jämsäläisten näkemyksiä muun muassa siitä, miten suunnitellut palvelujen supistamiset tai päättymiset vaikuttavat kuntalaisten arkeen. Lisäksi kysyttiin millaisia säästökohteita vastaaja itse ehdottaa kaupungille.

Kyselyyn vastanneista lähes kolmasosa asuu Seppolan alueelta ja muiden vastaajien asuinpaikka jakaantui eri kyliin ja taajamiin. Vastaajien ikähaitari on laaja, valtaosa (81 %) 20–64-vuotiaita.

Kyselyn tulosten mukaan sivistystoimen palveluja koskevat säästötoimenpiteet vaikuttavat monella tavalla perheiden arkeen.  Perusopetukseen liittyvät suunnitellut säästötoimenpiteet kohdistuvat Koskenpään, Länkipohjan, Kaipolan, Juokslahden koulujen lakkauttamiseen ja Kuoreveden koulun muuttamista 1–6 luokkaiseksi. Runsas puolet vastaajista arvioi, ettei koulun lakkauttaminen vaikuta omaan arkeen. Sen sijaan kouluverkon supistamisen vaikutukset, kuten oppimisympäristöjen muutokset ja yhteisöllisyyden väheneminen, herättivät huolta. Koulujen lakkauttamisessa nähtiin myös hyviä puolia kuten opetuksen laadun parantuminen ja opetushenkilökunnan sijaisten helpompi saatavuus. Vastaajien näkemyksien mukaan päiväkotien sijaintimuutokset vaikuttavat kuljetuskustannuksiin ja lasten jaksamiseen. Lukion säästötoimenpiteiden arveltiin lisäävän ryhmäkokoa, pienentävän opintotarjontaa ja vähentävän opettajan antamaa ohjausta.

Suureen osaan (väh. 85 %) vastanneista työväenopiston kurssiohjelman tiivistämisellä ja kurssien taksakorotuksella tai musiikkiopiston ryhmien vähentymisellä ei koettu olevan vaikutusta arkeen. Vapaa-ajan palveluiden leikkauksista eniten vaikuttavana asiana pidettiin liikennepuistosta luopumista.

Puistojen, liikuntapaikkojen ja venesatamien kunnostustöiden vähentäminen sekä liikenneväylien ja yksityisteiden rahoituksen leikkaaminen koettiin merkittäviksi. Nämä toimenpiteet vaikuttaisivat osaan vastaajien mielestä muun muassa turvallisuuteen ja liikkuvuuteen.

Enemmistö (80%) vastaajista ei usko demokraattisten vaikuttamismahdollisuuksien heikkenevän, vaikka valtuuston, hallituksen ja lautakuntien kokoa supistetaan. Henkilöstön osalta vastauksissa ehdotettiin muun muassa työtehtävien yhdistämistä ja etätyömahdollisuuksien lisäämistä.

Kuntalaiskysely toteutettiin Webropol-kyselynä 6.11.-15.11.2023. Tulokset ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. Tutustu kyselyn tuloksiin tarkemmin tästä.

 

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste, p. 0400 742 751
Suunnittelija Katja Lahtinen, p. 040 728 5656

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös