Kaupungin­hallituksen päätöksiä 25. maaliskuuta 2024

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan tilinpäätöksen. Tilikauden tulos on 1,2 milj. euroa ylijäämäinen. Lisäksi hyväksyttiin muun muassa viime vuoden henkilöstökertomus ja kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkosta.

Esityslista 25.3.2024

Henkilöstökertomus 2023

Henkilöstökertomus vuodelta 2023 merkittiin hyväksyttynä tiedoksi ja se lähetetään edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Jämsän kaupungista tulee työllisyysalueuudistuksessa 1.1.2025 lukien työvoimaviranomainen ja kahdeksan kunnan vastuukunta. Vuoden 2023 aikana on valmisteltu ja hyväksytty yhteistoimintasopimus ja työvoimapalvelujen järjestämissuunnitelma.

Seuraavan vuoden talousarvioon ennakoidut henkilöstövaikutukset eläkkeelle siirtymisten, hankkeiden ja määräaikaisten palvelussuhteiden päättymisten vuoksi ovat yhteensä noin – 25 henkilötyövuotta.  Seuraavan kymmenen vuoden aikana kaupungin työntekijöitä arvioidaan eläköityvän noin 40 prosenttia koko henkilöstöstä sisältäen mahdolliset työkyvyttömyyseläkkeet. Arvioitu määrällinen poistuma esimerkiksi konsernipalveluissa on vv. 2023 – 2025 noin 10 – 15 henkilötyövuotta.

Henkilöstösuunnittelussa on korostettava ennakointia ja riskien hallintaa. Uusrekrytoinnit ja tehtävien uudelleen järjestelyt tarjoavat tilaisuuksia, mutta kriittisenä menestystekijänä on riittävä osaavan työvoiman saanti ja Jämsän kaupungin vetovoima työnantajana.

Terveysperusteiset poissaolot ovat henkilötyövuotta kohti tarkasteltuna vähentyneet reilulla kuudella kalenteripäivällä (6,13 kpv) verrattuna vuoteen 2022. Poissaoloja oli 14,93 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohti vuonna 2023. Terveysperusteisia poissaoloja on pyritty vähentämään muun muassa työkykyjohtamista kehittämällä ja työkykyjohtamisen järjestelmiä on rakennettu pitkäjännitteisesti. Myös yhteistyö työterveyshuollon kanssa on toimivaa ja säännöllistä.

Työhyvinvoinnin kehittämiseksi syksyllä aloitettiin uuden työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintaohjelman valmistelu. Lisäksi johtamista kehitetään Kevan tukemana erityisesti työkykyjohtamisen ja ihmisten johtamisen näkökulmasta. Molemmat hankkeet jatkuvat vuoden 2024 puolelle.

Osaamisen kehittäminen on osa strategista henkilöstöjohtamista, jonka tavoitteena on parantaa palvelutuotannon tuloksellisuutta ja työelämän laatua.

Henkilöstökertomus vuodelta 2023 on esityslistan liitteenä.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan ja allekirjoitti Jämsän kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2023. Tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille ja sen jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus päätti;
– käsitellä toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja tehdä siihen tarvittavat muutokset,
– tulouttaa investointivarauksiin liittyviä poistoeroja 246.611,26 euroa,
– ettei konsernirahastoa kartuteta,
– siirtää tilikauden ylijäämän, 1 211 823,02 euroa, edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Tilikauden tulos vuodelta 2023 on liikelaitokset mukaan lukien ylijäämäinen 965 211,76 euroa. Ylijäämää tilikaudelta syntyy tilinpäätöksen rahasto- ja varauskirjauksen jälkeen 1 211 823,02 euroa. Tilikauden ylijäämän siirron jälkeen Jämsän kaupungin kumulatiivinen alijäämä on -2 302 274,61 euroa. euroa.

Tilinpäätöksestä on julkaistu erillinen tiedote. (linkki)

Lausunto Keski-Suomen hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkosta

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin lausunnossa erityisesti korostetaan muun muassa sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita, palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta, korvaavien palveluiden pilotointia, monituottajamallin kehittämistä, asumispalvelujen lisäämistä sekä neuvottelumenettelyiden ja vuoropuhelun kehittämistä.

Keski-Suomen hyvinvointialue on pyytänyt lausuntoa Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden monikanavaisesta palveluverkosta 26.3.2024 mennessä.

Jämsän kaupungin lausunnossa keskitytään palvelujen saavutettavuuden, laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseen sekä väestön terveyden edistämiseen. Lausunto on esityslistan liitteenä. Lausunnosta on julkaistu erillinen tiedote (linkki).

Kaava-alueiden ulkopuolisten teiden hoito

Kaupunginhallitus päätti palauttaa kaava-alueiden ulkopuolisten teiden hoitoa koskevan asian valmisteluun. Elinvoimatoimea pyydetään valmistelemaan ehdotus kriteereistä, jonka mukaan kaupungin on tarkoituksenmukaista vastata tiestön ylläpidosta lakisääteisen velvoitteen lisäksi. Ehdotuksessa on huomioitava liikenteen sujuvuus, liikenneturvallisuus, muu yleinen etu ja yhdenvertaisuus. Jokaisesta kohteesta tulee valmistella erillinen hallintopäätös.

Asemakaavan ulkopuolisten maaliikenneväylien kunnossapito ei kuulu kunnan lain mukaisiin velvoitteisiin. Kunnossapitolain mukaan kunnan tehtävä on huolehtia asemakaava-alueen katujen kunnosta ja puhtaudesta niiltä osin, kun kunnossapito ei kuulu kiinteistön omistajalle.

Jämsän kaupunki on hoitanut joitakin maaliikenneväyliä, jotka sijaitsevat asemakaava-alueen ulkopuolella, vaikka yksityisteiden kunnossapidon vastuu kuuluisi lain perusteella tieosakkaille. Kaupunginvaltuusto on talousarviota hyväksyessään päättänyt lakkauttaa asemakaavan ulkopuolisten väylien ylläpidon kaupungin kustannuksella.

Muut kaupunginhallituksen päätökset

Paattilantien asemakaavan muutos hyväksyttiin.

Himoksen keskusta-alueen yleissuunnitelma hyväksyttiin. Kaupunginhallitus edellyttää, että alueen jatkosuunnittelussa huomioidaan mahdollisuus monipuolisten liikuntamahdollisuuksien sijoittumiseen alueelle.

Lisäksi hyväksyttiin kiinteistöstä Patajoen pellot tehty ostotarjous ja päätettiin myydä noin 4000 neliömetrin suuruisen määräalan kiinteistöstä Lintuvuori 8000,00 eurolla Matias Haljalalle.

Kaupunginhallitus päätti myös, että Jämsän kaupunki liittyy Hansel Oy:n toimistotarvikkeiden hankintaa koskevaan puitesopimukseen. Sopimuskausi tulee voimaan alkuvuodesta 2025 ja on voimassa optiot mukaan lukien neljä vuotta.

Keski-Suomen kestävän elämäntavan yhteistyöryhmään (KYKY) vuosille 2024-2026 nimettiin Jämsän kaupungin edustajaksi tuntiopettaja Iisa Orellin ja varalle perusopetuksen rehtori Minna Kinnunen.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se myöntää Päivi Lindqvistille eron varavaltuutetun ja sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja nimeää uuden varajäsen sivistyslautakuntaan.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467 ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös