Tuore selvitys avaa ammatillisen koulutuksen yhteistyövaihtoehdot

Jämsän kaupungin jatkaminen Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian jäsenenä olisi kokonaistaloudellisesti ensisijainen vaihtoehto myös tulevaisuudessa. Näin arvioidaan juuri valmistuneessa selvityksessä ammatillisen koulutuksen yhteistyövaihtoehdoista.

Ammatillisella koulutuksella on keskeinen merkitys Jämsän kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistajana. Kaupunki haluaa varmistaa pitkällä tähtäimellä riittävän perustutkintotarjonnan peruskoulun päättäville nuorille sekä lisä- ja täydennyskoulutuspalvelut elinkeinoelämälle ja työnantajille. Koulutus- ja oppisopimukset ovat merkittävä työharjoittelijoiden ja pysyvän työvoiman lähde alueen yrityksille ja yhteisöille. Myös työllisyyspalveluiden uudistukseen liittyen työvoiman ja koulutuksen kohtaanto-ongelmaa halutaan ratkoa yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa.

Toisaalta Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian vuodelle 2022 ajoittuneet sopeutuspäätökset ja niiden toteuttamistapa aiheuttivat vakavan luottamuspulan nykyiseen koulutuksen järjestäjään, sillä päätökset eivät vastanneet Jämsän kaupungin tavoitteita ja näkemyksiä.

Koulutuskumppanivaihtoehtoja vertaillakseen kaupunki on tilannut Ammatillinen koulutus – Vaikuttava työkalu Jämsän elinvoimaisuuden kehittämisessä selvityksen, jonka on laatinut ammattikasvatusneuvos KTM Timo Karkola.

 

Selvityksen mukaan kokonaistaloudellisesti ensisijainen vaihtoehto olisi jatkaa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian jäsenenä. SASKY-koulutuskuntayhtymän jäsenyyttäkään selvitys ei täysin poissulje sen sisältämistä suurista taloudellisista ja toiminnallisista riskeistä huolimatta. Luottamuksen rakentaminen kuntayhtymän jäsenkuntien välille on molemmissa vaihtoehdoissa keskeistä toiminnan tuloksellisuuden kannalta.

– Jatkaminen Gradian jäsenenä tai hakeutuminen SASKY:n jäseneksi sisältävät molemmat niin etuja, kuin haittoja ja riskejäkin. Jämsän kaupungin päätöksentekijöiden tehtävä on käydä merkityksellinen keskustelu siitä, miten näitä tekijöitä painotetaan päätöksenteossa, Timo Karkola toteaa.

 

Selvityksessä korostetaan, ettei Gradian vuoden 2022 yt-menettelystä syntyneelle epäluottamukselle tulisi antaa ratkaisevaa painoarvoa Jämsän kaupungin punnitessa ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden yhteistyövaihtoehtoja. Tuolloin Gradia Jämsän palvelutarjonta supistui kymmenestä koulutusalasta kahdeksaan.

Gradialla on lähitoimintaympäristössään ylivoimaisen kattava tutkintojen järjestämislupa ja se kykenee jatkossakin tarjoamaan opinnot päättävälle ikäluokalle varsin kattavasti ammatillisen koulutuksen lähipalveluna. Tämä tukee nuorten kiinnittymistä kotipaikkakunnalle ja työmarkkinoille.

Jämsän kaupungin mahdollinen luopumispäätös Gradian jäsenyydestä tarkoittaisi luopumista noin 100 tutkintonimikkeen laajuisesta palvelusta niin opiskelijoiden kuin yritys- ja yhteisöasiakkaidenkin näkökulmasta.

 

SASKY:n jäsenyyttä puoltaa se, että kuntayhtymä on keskisuuri, kasvava ja taloudellisesti vahva kokonaisuus. Myös koulutusala- ja tutkintorakenne on suhteellisen laaja. Jämsällä, Mänttä-Vilppulalla ja Keuruulla on tiiviit yhteydet työssäkäyntialueena ja kuntien väliset suhteet myös tiivistyvät valmisteilla olevan työllisyyspalveluiden TE2024 –uudistuksen myötä.

SASKY:n tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvassa Jämsää ei kuitenkaan ole määritelty ensisijaiseen toiminta-alueeseen. Koulutuskuntayhtymä myös edellyttää jäsenkunnilta osallistumista strategisiin investointeihin. SASKY priorisoi toimintamallia, jossa jäsenkunta omistaa toimipisteen kiinteistöt ja vuokraa ne kuntayhtymälle.

 

Karkola ei näe edellytyksiä, että Jämsän kaupunki hakisi kokonaan uutta järjestämislupaa ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämiselle. Selvityksen mukaan olisi epätodennäköistä, että opetus- ja kulttuuriministeriö myöntäisi luvan. Lisäksi Jämsän tavoitteita vastaavan ammatillisen koulutuksen kokonaisuuden rakentaminen vaatisi selkeästi kaupunkia leveämpiä hartioita.

Myöskään Äänekosken ammatillisen kuntayhtymän (POKEN) jäsenyydellä ei saavutettaisi Jämsän kaupungin asettamia ammatillisen koulutuksen tavoitteita. Väestömäärän ja -rakenteen rajut muutokset koskevat kaikkia POKE:n nykyisiä jäsenkuntia, tämä vaarantaa opiskelijasaatavuuden ja julkisen rahoituksen määrän. Lisäksi POKE ei todennäköisesti pystyisi takaamaan Gradian tasoista koulutus- ja osaamisalojen sekä tutkintojen laajuutta.

 

Jämsän ja Jyväskylän kaupungit ovat jo aloittaneet keskustelut Jämsän jatkamisesta koulutuskuntayhtymä Gradian jäsenenä. Keskusteluja on käyty päätöksentekoon liittyvistä omistajaohjauksen menetelmistä, jotka käyttöönotettaessa vaikuttaisivat myönteisesti omistajakuntien ja kuntayhtymän väliseen vuorovaikutus- ja viestintäkulttuuriin.

Jämsän kaupunginjohtaja Hanna Helaste korostaa, että koulutuskuntayhtymän strategian ja operatiivisten päätösten tulee palvella omistajakuntien sivistyksellistä, elinvoimaisuuden kehittämisen ja työllisyyden hoitoon liittyviä päämääriä ja tavoitteita – ei kuntayhtymän omaa hyvää.

– Kysymys on myös siitä, mikä tahtotila ja näkymä omistajakunnilla on koulutuksellisesta yhteistyöstä. Voitettavaa on yhdessä paljon, hävittävää vielä enemmän. Hyvä lähtökohta luottamuksen uudelleen rakentamiseksi on perussopimuksen uudistaminen omistajaohjauksen osalta. Oppiva organisaatio arvioi tekemisiään jatkuvasti, joten olisiko mahdollista arvioida joiltakin osin tehtyjä päätöksiä uudelleen, esimerkiksi laboratorio- ja matkailualan koulutusten osalta, Helaste pohtii.

Kaupunginjohtaja on tyytyväinen ammattikasvatusneuvos Timo Karkolan toteuttamaan monipuoliseen selvitykseen.

– Kiitän Karkolaa asiantuntevasta ja laaja-alaisesta selvityksestä. Selvitys pitää sisällään useita vaihtoehtoja, niiden vertailua eri tulokulmista sekä toimeksiannon mukaisesti suosituksen ammatillisen koulutuksen yhteistyörakenteesta, Helaste toteaa.

 

Selvitys: Ammatillinen koulutus – vaikuttava työkalu Jämsän elinvoimaisuuden kehittämisessä

 

Lisätiedot:

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste, p. 040 074 2751
Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, p. 040 054 2062

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös