Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin (1503/2016).

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on 10,7% perhekoon mukaisen tulorajan ylittävästä bruttokuukausitulosta.

Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksessa on käytössä toiminta-aikaperusteiset maksuluokat, joissa maksu määräytyy varattujen/toteutuneiden tuntien mukaan.  Maksu perustuu varattuihin tunteihin tai niiden ylittyessä toteutuneisiin tunteihin oheisen taulukon mukaisesti

Sovittu toiminta-aika tunteinaAsiakasmaksu-% täydestä maksusta
0 - 84 tuntia (keskim. 20 tuntia/vko60 %
85 - 107 tuntia (keskim. 25 tuntia/vko)70 %
108 - 130 tuntia (keskim. 30 tuntia/vko80 %
131 - 150 tuntia (keskim. 35 tuntia/vko)90 %
151 - tuntia (yli 35 tuntia/vko)100 %

Esiopetuksen lisäksi varattava varhaiskasvatus

Esiopetusikäisen, täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen palveluntarve ja asiakasmaksu voi olla palveluntarpeesta riippuen 40 %, 60 %, 70 % tai 80 % kokoaikaisesta var­haiskasvatusmaksusta.

Sovittu toiminta-aika tunteina
Esiopetuksen lisäksi varattava varhaiskasvatus
Asiakasmaksu -% täydestä maksusta
0 - 42 tuntia (keskim. 10 tuntia/vko)40 %
43 - 84 tuntia (keskim. 20 tuntia/vko)60 %
85 - 107 tuntia (keskim. 25 tuntia/vko)70 %
108 tuntia tai enemmän (keskim. 30 tuntia tai yli/vko)80 %
 • Maksun enimmäismäärä nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on 295 €/kk. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään maksu, joka on enintään 40 % nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 prosenttia ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta asiakasmaksusta. Alin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 28 euroa. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euroon. Esiopetus on maksutonta.

 • Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

 • Perheen tuloihin otetaan huomioon vanhempien (yhteistaloudessa asuvat avio-tai avopuolisot) ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten tulot. Tuloksi lasketaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Tuloselvityksen tehdään eDaisyssä (suositus). Sen lisäksi toimitetaan tuloselvityslomake liitteineen joko eDaisyn liitteenä tai varhaiskasvatustoimistoon hoidon aloittamiskuukauden loppuun mennessä. Yrittäjät toimittavat varsinaisen tuloselvityslomakkeen lisäksi yrittäjän tuloselvityslomakkeen liitteineen.  Mikäli perhe ei ilmoita tulotietoja, peritään korkein maksu.
  Jos tulot ilmoitetaan myöhemmin, maksu tarkistetaan tulotietojen mukaiseksi seuraavan kalenterikuukauden alusta.

  Tuloselvityslomake (pdf) päivitetty 17.5.2021
  Yrittäjän tuloselvityslomake (pdf)

 • Perheen koko,
  henkilöitä
  TulorajaBruttotulo, jonka
  alittuessa maksua
  ei peritä
  Bruttotulo, josta
  alkaen peritään
  korkein maksu
  2387441316627
  3499852557751
  4567559328428
  5635366109106
  6702872859781

  Esimerkki kokoaikaisesta maksusta: Perheessä on äiti, isä ja kaksi varhaiskasvatuksessa olevaa lasta.
  Perheen bruttotulot ovat 6300 €/kk. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu: Nuorimman lapsen maksu: 6300 – 5675 * 10,7% = 66,88 eli 67 €/kk.
  Toisen lapsen maksu: 67 * 40% = 26,80 eli 27 €/kk. Koska summa alle minimin (28 e/kk), sitä ei laskuteta ollenkaan.

 • Varhaiskasvatuksen ollessa tilapäistä (max 5 päivää), peritään maksua 20€/lapsi/päivä.

 • Asiakasmaksu tarkistetaan, jos maksun perusteissa tapahtuu muutos (perheen koko muuttuu, perheen tulot oleellisesti muuttuvat (± 10%)). Perheellä on velvollisuus ilmoittaa tuloissa tai perhekoossa tapahtuneista muutoksista. Vuosittain maksut tarkistetaan 1.8. alkaen.

 • Jos huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa, eikä sitä ole peruutettu ennen päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, asiakkaalta voidaan periä puolet kuukausimaksusta.

 • Maksu peritään kuukausimaksuna, poissaoloja ei hyvitetä.

  Poikkeukset:

  kun lapsi on sairautensa johdosta poissa vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksun määrästä.
  kun lapsi on sairautensa johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksu peritä lainkaan.
  kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

  Maksuhyvitykset toimintakauden aikana

  Varhaiskasvatuksen toimintakausi on 1.8. – 31.7. Mikäli lapselle on varattu varhaiskasvatuspaikka elokuusta lähtien, peritään asiakasmaksua enintään 11 kuukaudelta toimintakauden aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu.
  Kesä-elokuun aikana ei maksua peritä niiltä vähintään kuuden viikon mittaisilta kokonaisten viikkojen yhtäjaksoisilta poissaoloilta, jotka on ilmoitettu ennalta määräpäivään mennessä. Määräpäivän jälkeen tulleita ilmoituksia ei huomioida. Tällaisen poissaolon aikana hoitosuhde ei katkea, eikä perhe menetä varhaiskasvatuspaikkaa. Tästä syystä ei ole myöskään oikeutta kotihoidon tukeen.

  Perhepäivähoidon asiakasperheillä on mahdollisuus saada maksuvapautusta niiltä päiviltä, kun he itse järjestävät lapsen varahoidon perhepäivähoitajan ollessa töistä pois (tasoitusvapaa, sairausloma tai vuosiloma) ja vanhemmat ilmoittavat siitä varhaiskasvatuksen alue-esimiehelle ja varahoitopaikkaan viimeistään edellisenä päivänä. Maksuvapautus ei koske muita päivähoitomuotoja, eikä perhepäivähoitajan kesäloma-aikaa.
  Päiväkotihoidon asiakasperheillä on mahdollisuus saada maksuvapautusta päiväkodin suunnittelupäiviltä, mikäli järjestävät lapsen varahoidon itse.

 • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.

Jaa sosiaalisessa mediassa