Kaupunginhallituksen päätöksiä 4. joulukuuta 2023

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle ensi vuoden talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman hyväksymistä. Taloussuunnitelma on kokonaisuudessaan noin 137 000 euroa ylijäämäinen, mutta vuoden 2024 talousarvio on noin - 2,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Esityslista 4.12.2023

 

Talousarvio v. 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027

Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan talousarvion 2024 sekä vuosien 2024–2027 taloussuunnitelman hyväksymistä. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta ja -suunnitelmasta 11. joulukuuta.

Talousarvion lähtökohtana on Jämsän vähenevä asukasluku ja muuttuva ikärakenne, joilla on vaikutusta palvelujen järjestämiseen. Kaupungin asukasluku on laskenut 120 asukkaalla vuoden aikana. Työttömyysaste on laskenut 12,4 prosenttiin.

Taloussuunnitelma on kokonaisuudessaan noin 137 000 euroa ylijäämäinen, mutta vuoden 2024 talousarvio on – 2,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarvioesityksen toimintakate on -45,3 miljoonaa euroa, vuosikate on 5,2 miljoonaa euroa ja suunnitellut poistot -7,9 miljoonaa euroa. Kaupungin kumulatiivinen alijäämä taseessa on noin 3,5 miljoonaa euroa.

 

Länkipohjan ja Koskenpään koulujen lakkauttamisesta äänestettiin. Antti Lähdesmäki esitti, ettei Länkipohjan ja Koskenpään kouluja lakkauteta, eikä koulurakennuksia suljeta. Hän esitti, että talousarviosta poistettaisiin nämä kohdat, samoin investoinneista asiaan liittyvät varhaiskasvatuksen muutostyökustannukset. Ehdotuksen mukaan edellä esitetty muutos katettaisiin verotuloilla ja seuraavien säästökohteiden toteuttamisen avulla: tyhjien rakennusten tarpeeton lämmittäminen pois, tarpeettoman rakennuskannan purkaminen, kuntien ei tarpeellisten palvelujen ylläpidon lopettaminen, esimerkiksi ensilumenlatu ja muut vastaavat pienen käyttäjäryhmän harrastusmahdollisuudet.

Asiasta äänestettiin: Antti Lähdesmäen ehdotus sai 4 ääntä (Lähdesmäki, Joni Frisk, Sanna Rajala ja Ilkka Salminen), esittelijän ehdotus sai 5 ääntä (Jorma Poti, Lotta Ahola, Anssi Mennala, Merja Lahtinen ja Ulla Patronen). Äänin 5-4 esittelijän ehdotus sivistystoimialasta hyväksyttiin.

 

Anssi Mennala esitti, että jos Länkipohjan ja Koskenpään koulujen opetustoiminta loppuu ennen vuotta 2026 varataan vuosille 2026 ja 2027 100 000 euroa/vuosi Länkipohjan ja Koskenpään elinvoimakeskusten muodostamiseen ja ylläpitoon. Hän esitti, että kulu katettaisiin seuraavasti: 50 000 €/vuosi (vuodet -26 ja -27) pelto- ja metsäkiinteistöjen myynnillä sekä 50 000 € nostamalla metsänmyyntituloja toistaiseksi 550 000 €/v (alkujaan 500 000 €/v).

Asiasta äänestettiin: Anssi Mennalan ehdotus sai 6 ääntä (Mennala, Merja Lahtinen, Sanna Rajala, Antti Lähdesmäki, Jorma Poti ja Joni Frisk), esittelijän ehdotus sai 3 ääntä (Lotta Ahola, Ulla Patronen ja Ilkka Salminen). Asiassa Anssi Mennalan esitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi. Lotta Ahola ja Ulla Patronen jättivät asiasta eriävät mielipiteet.

 

Erillinen tiedote talousarviosta on julkaistu kaupungin verkkosivuilla.

 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2024 sekä jämsäläisen hyvän työn mallin vuosisuunnitelma 2024

Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman 2024 sekä jämsäläisen hyvän työn mallin vuosisuunnitelman 2024, myöntää suunnitelmassa esitetyt täyttöluvat ja hyväksyy nimikemuutokset. Kaupunginhallitus saattaa henkilöstö- ja koulutussuunnitelman 2024 sekä jämsäläisen hyvän työn mallin vuosisuunnitelman 2024 edelleen kaupunginvaltuuston tietoon.

Kaupungilla toteutetaan vuonna 2024 laaja-alaisia toimia henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseksi. Työmarkkinasopimusten myötä vakituisiin tehtäviin on varattu 2,99 % palkankorotuksia, mikä lisää henkilöstömenoja arviolta 915 000 euroa.

Eläkkeelle siirtyminen on voimakasta. Henkilöstön saatavuus sekä työhyvinvointi ovat keskeisiä huolenaiheita. Rekrytoinnin monipuolistaminen, palkkapolitiikka, työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen ovat avainasemassa. Työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintaohjelmaa uudistetaan, se sisältää muun muassa henkilöstökyselyitä ja kehittämistyöpajoja.

Jämsän kaupunki osallistuu myös Uudistuvien kuntien johtamisen (USO) -verkostoon, jonka puitteissa kehitetään strategista johtamista ja organisaation uudistamista.

Henkilöstön työkyvyn ja työssä jatkamisen tukemiseen kiinnitetään huomiota työterveyshuollon ja aktiivisen tuen mallin kautta. Lisäksi esihenkilöitä valmennetaan parempaan työkykyjohtamiseen, ja työhyvinvointikyselyn toteutus uudistetaan vuodelle 2024.

Osaamisen ja uudistumisen osalta vuonna 2024 keskitytään henkilöstön osaamisen kehittämiseen, digiosaamisen parantamiseen ja johtamistaitojen vahvistamiseen. Kaupunki panostaa digitalisaation kehittämiseen ja henkilöstön digitaitojen lisäämiseen, muun muassa Digiakatemia-hankkeen kautta.

Lisäksi toimintaa tehostetaan teknologian, kuten tekoälyn ja robotiikan avulla, mikä auttaa vastaamaan nykypäivän haasteisiin ja edistää työtehtävien automatisointia.

 

TE 24 työllisyyspalvelu-uudistuksen maakunnallisen yhteistyön suunnitteluprosessi

Kaupunginhallitus hyväksyi maakunnallisen yhteistyön suunnittelukokonaisuuden noudatettavaksi Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen valmistelussa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on esittänyt Eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluetta hyväksyttäväksi ja   valmistelussa voidaan edetä. Työllisyysaluevalmistelun hanke on saanut Keski-Suomen liitolta lisää toteutusaikaa helmikuun loppuun 2024 saakka.

TE24-uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa on laadittu yhteistyötarpeita kuvaavat järjestämissuunnitelmat. Suunnitteluprosessin seuraava vaihe on toimitettu Jyväskylän, Jämsän ja Äänekosken vastuukuntien käsiteltäväksi.

TE24-uudistuksen yhteydessä 1.1.2025 alkaen kuntien vastuulle siirtyvät useat lakisääteiset työvoimapalvelut. Nämä palvelut kattavat laajan kirjon toimenpiteitä, kuten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut, työnvälityksen, henkilöasiakkaan palvelut, alkavan yrityksen palvelut, sekä monialaiset työnantaja- sekä yrityspalvelut. Lisäksi kuntien vastuulle siirtyvät lakisääteisiin työvoimapalveluihin liittyvät johtamis- ja kehittämistehtävät, hallinto- ja tukipalvelut sekä osittain myös digitaaliset palvelut.

 

Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Terveyskujan kiinteistön peruskorjauksen lainan takaus

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se myöntäisi omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Jämsänmäelle, korkeintaan 660 000 euron suuruiselle korkotukilainalle. Laina-aika on lähtökohtaisesti 20 vuotta, mikäli ARA:lla ei ole tähän eri vaadetta.

Jämsänmäki luovuttaa Jämsän kaupungille vastavakuuden (yleisvakuus). Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyisi lyhytaikaisen lainan (450 000 €) myöntämisen esityslistan seliteosan mukaisesti. Sekä takaus- että lainapäätökset ovat ehdollisia: edellytyksenä ARA:n myönteiset päätökset sekä kohteen korkotukilainalle että korjausavustukselle. Takaus on täysimääräisenä voimassa niin kauan, kunnes kaikki päävelkasitoumuksen mukaiset velallisen vastuut on lopullisesti ja peruuttamattomasti maksettu luotonantajalle takaisin.

Viitaten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluita tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen 20.12.2011 annetussa komission päätöksessä 2012/21/EU (EUVL L 7, 11.1.2012, s. 3-10) asetettuihin edellytyksiin, Jämsän kaupunki toteaa taattavan rahoituksen kohteena olevien asuntoyhtiön omistamien asuntojen tulevan saamaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn tukea ja yhtiön ja asuntojen olevan siten ARA-sääntelyn alaista. Tämä takaus voidaan siten lukea kaupungin myöntämäksi SGEI-tueksi. Valtuuston päätöksen jälkeen kaupunki ilmoittaa tiedon takauksesta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA) edelleen välitettäväksi ympäristöministeriön kautta komissiolle joka toinen vuosi tehtävän jälkikäteisraportoinnin yhteydessä.

 

Muut päätökset

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että palkkio- ja matkustussäännöstä poistetaan sääntö, jonka mukaan yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan korotettu palkkio. 1.1.2024 lukien yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta ei korotettua palkkiota maksettaisi. Arvioitu säästö on noin 30 000 euroa / vuosi.

Hyväksyttiin kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet.

Paattilantien asemakaavan muutos päätettiin asettaa julkisesti nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten.

 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti, p. 0400 200 467

ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös