Jämsän Vesi liikelaitos

Jämsän Vesi tuottaa yhdyskunnan ja sen kehittymisen edellyttämät vesihuoltopalvelut hyvätasoisina. Liikelaitos ylläpitää myös jätevesiverkostoa, jätevesipumppaamoja ja jätevesipuhdistamojaan toiminta-alueellaan. Himoksen matkailualueella vesi- ja viemärilaitostoimintaa hoitaa Himos-Infra Oy.

Toimisto ja varasto

Toimisto (taloushallinto ja laskutus) on osoitteessa Kenraalintie 12, 42300 Jämsänkoski.
Toimisto avoinna maanantaista perjantaihin klo 9–11 ja klo 12–15.

Varasto on osoitteessa Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä.
Varasto avoinna maanantaista torstaihin klo 7–11 ja klo 12–16 sekä perjantaina klo 7–11 ja klo 12–14.

Vesilaitoksen henkilöstö

Päivystys, Jämsän Vesi liikelaitos

 • Tilastolukuja vuodelta 2023

  • vesijohtoverkostoa noin 445 km
  • verkostoon pumpattu vesimäärä 1.395.790 m³
  • laskutettu vesimäärä 1.011.903 m³
  • laskuttamaton vesi 27,5 %

  Jämsän Vesi liikelaitos on laatinut toimenpideohjelman (WSP, Water Safety Plan) talousveden turvallisuuden takaamiseksi. Ohjelman tarkoituksena on tunnistaa koko vedentuotannon toimintaympäristöön ja vedentuotantoketjuun liittyvät riskit ja hallita riskejä talousveden laadun varmistamiseksi. WSP pohjautuu Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemaan malliin. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt Jämsän Vesi liikelaitoksen laitosten ja vedenjakelualueiden riskinarvioinnin (WSP) 10.1.2023.

 • Jämsän Vesi liikelaitoksen Kulutus-Web

  https://www.kulutus-web.com/jamsa/vesi/suomi/index.asp

  Kulutus-Webissä pääset syöttämään kulutuslukemasi vesihuoltolaitoksen järjestelmään sekä selaamaan kiinteistösi kulutushistoriaa. Palveluun pääsemiseksi tarvitset vesilaskusi oikeasta yläkulmasta kulutuspisteesi numeron ja mittarinumeron.
  Kulutus-Webin kautta voi vesimittarin lukeman ilmoittaa milloin vain.
  Palvelun kautta voi myös lähettää palautetta vesilaskutukseen.

  Lukeman voi ilmoittaa myös jollain seuraavista vaihtoehdoista:

  • sähköpostilla vesilaskutus@jamsa.fi
  • soittamalla numeroon 044 7034 761
  • postittamalla kortin alaosa Jämsän Vesi liikelaitokselle (kortin postimaksu on jo maksettu)

  Vesimittarin lukema kannattaa ilmoittaa ainakin kerran vuodessa. Omaa vedenkulutusta kannattaa seurata säännöllisesti, koska näin välttyy suurilta tasaus- ja hyvityslaskuilta ja huomaa esim. vuotavan vesikalusteen tai vesivuodon, jota on muuten hankala havaita.

 • Vesi- ja jätevesilaskutus perustuu kiinteistöllä kulutettuun vesimäärään. Vanhoilla kuluttajilla arviolaskutus perustuu edellisen vuoden mitattuun kulutukseen. Uusilla kuluttajilla laskutuksen perusteena on arvio.

  Laskutusjaksot

  Kuluttajat saavat neljä laskua vuodessa. Näistä kolme on edellisen vuoden arvioon perustuvia arviolaskuja ja neljäs lasku on kuluttajan ilmoittamaan vesimittarinlukemaan perustuva tasauslasku. Vesilaitos pyytää lukemaa kerran vuodessa ja  mittarinlukukortit postitetaan syys- ja lokakuussa porrastetusti. Lukeman voi toki ilmoittaa useamminkin vesilaskutukseen, silloin tulee myös tasauslaskuja useammin.

  Vesilaskut lähetetään asiakkaalle noin kuukautta ennen eräpäivää.

  Jakso 1.1.–31.3.2024, eräpäivä on 15.3.2024.
  Jos haluat tasausta tähän laskuun, ilmoita lukema viimeistään 2.2.2024.
  Jakso 1.4.–30.6.2024, eräpäivä on 17.6.2024.
  Jos haluat tasausta tähän laskuun, ilmoita lukema viimeistään 3.5.2024.
  Jakso 1.7.–30.9.2024, eräpäivä on 16.9.2024.
  Jos haluat tasausta tähän laskuun, ilmoita lukema viimeistään 2.8.2024.
  Jakso 1.10.–31.12.2024, eräpäivä on 16.12.2024.
  Tämä jakso on varsinainen tasauslaskujakso ja lukema pitää ilmoittaa viimeistään 1.11.2024.

  Maksumuistutukset

  Asiakkaalle lähetetään kaksi maksumuistutusta. Avoimet saatavat siirretään perintätoimisto Intrum Oy:lle.

  Vesilaskun maksamatta jättäminen voi aiheuttaa veden toimituksen keskeyttämisen. Sulkemis- ja avaamiskulut veloitetaan voimassa olevan palvelumaksuhinnaston mukaisesti.

  Riita-asiat / Erimielisyydet maksuasioissa

  Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

  Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi), koska kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

  Laitoksen ja asiakkaan välisiä sopimuksia sekä yleisiä toimitusehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa. Kanne nostetaan laitokseen liitetyn kiinteistön sijaintipaikan käräjäoikeudessa, ellei yksittäistapauksessa ole toisin sovittu tai pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

  Siirry vaivattomaan e-laskuun

  E-lasku on sähköisessä muodossa oleva lasku, jonka laskuttaja toimittaa suoraan vastaanottajan verkkopankkiin. Siirtyminen e-laskutukseen sujuu kätevästi oman verkkopankin kautta. Tähän tarvitset verkkopankkitunnukset sekä viitenumeron, joka löytyy viimeisimmästä vesilaskusta.

  Sähköisestä laskutuksesta saat lisätietoja osoitteesta www.e-lasku.info.

 • Jämsän Vesi liikelaitos perii asiakkailtaan maksuja mm verkostoon liittymisestä, veden käytöstä ja myös erilaisia palvelumaksuja.

  Käyttömaksu

  Jos kiinteistö on liitetty jätevesiviemäriin, laskutetaan jokaista käytettyä vesikuutiometriä kohden myös sama määrä jätevesimaksua. Käyttömäärä mitataan vesimittarilla, jonka lukeman perusteella laskutus tapahtuu.

  Perusmaksu

  Perusmaksut määräytyvät vesimittarin koon mukaan. Perusmaksu laskutetaan sekä vedestä että jätevedestä, jos kiinteistö on liitetty jätevesiverkostoon.

  Liittymismaksu ja lisäliittymismaksu

  Liittymismaksu on kertamaksu, jonka asiakas maksaa liittyessään Jämsän Veden verkostoon. Liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, rakennusluvan mukaisen kerrosalan ja palveluiden käytön perusteella.

  Vesihuoltolaitos perii lisäliittymismaksua, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet muuttuvat lisärakentamisen ja laajennuksen yhteydessä liittymismaksun määräämisen jälkeen. Lisäliittymismaksun perusteena on rakennuksen kerrosalan muutos.

  Hinnastot

 • Veden laatua tarkkaillaan terveys- ja ympäristöviranomaisten hyväksymien valvontatutkimusohjelmien mukaisesti. Jämsän Veden vedenottamoiden verkostoveden laatu täyttää pääsääntöisesti asetetut laatutavoitteet. Joitakin kohonneita arvoja saattaa esiintyä satunnaisesti, mutta pysyviä vaatimus- tai suositustason ylityksiä ei ole.

  Jämsässä vesi on pehmeää, eikä täällä tarvita astianpesukoneessa lisäsuoloja. Valmistajan ohjeita on kuitenkin noudatettava.

  Tietoja talousveden laadusta ja käsittelystä löytyy vesi.fi -sivustolta

  https://www.vesi.fi/vesihuoltolaitosten-tunnusluvut/listaus.php?kunta=182

  Vedenottamot

  Kollinkangas, Heräkulma, Juokslahti, Pihlaisto, Vehkaoja, Länkipohja, Kaakkolampi, Lehmisuo ja Kerkkolankangas

   

   

   

Jaa sosiaalisessa mediassa