Senioriasuminen

Jämsän väestö ikääntyy. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa vuoteen 2040 mennessä noin kymmenellä prosenttiyksiköllä 32 %:sta 42 %:iin. Väestörakenteen muutos lisää vanhan asuntokannan korjaamisen, uusien asumisratkaisujen löytymisen ja asuinympäristöjen ikäystävällisyyden parantamisen tarvetta.

Esiselvityshanke osuuskunta-asumisesta vuonna 2020

Vuonna 2020 Kiinteistö Oy Jämsänmäki toteutti ARA:n rahoittamana esiselvityshankkeen, jossa selvitettiin asukkaiden kiinnostusta osuuskuntamuotoiseen asumiseen. Aiheesta järjestettiin kaksi yleisötilaisuutta, mutta selvitystyö keskeytyi kokoontumisia koskevien rajoitusten vuoksi. Osuuskunta-asuminen herätti sen verran laajaa kiinnostusta, että työtä aiheen parissa jatketaan osana 1.6.2021 käynnistynyttä Senioriasumisen kehittämishanketta.

Senioriasumisen kehittämishanke

Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma on rahoittanut Jämsän Senioriasumisen kehittämishanketta 78 000 eurolla ja Jämsän kaupungin omarahoitusosuus on 52 000 euroa. Hanketta toteutetaan 1.6.2021-30.11.2022 välisenä aikana. Toteutus on osa Jämsän kaupungin strategian hyvän asumisen tavoitteen toimeenpanoa.

Ympäristöministeriön käynnistämän Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman (2020-2022) tavoitteena on parantaa ikääntyneiden asuinoloja ja edistää erilaisten asumisvaihtoehtojen tarjontaa. Ohjelma myös tukee kuntia ja kuntayhtymiä ikääntyneiden asumisen ennakoinnissa ja varautumisessa sekä asuinolojen ja -ympäristöjen parantamisessa.

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet

Senioriasumisen kehittämishankkeen tarkoitus on ennakoida ja varautua tulevaan väestön ikääntymiseen sekä erilaisten asumisvaihtoehtojen kasvaneeseen tarpeeseen. Tavoitteena on hankkeen myötä parantaa ikääntyneille suunnatun ja soveltuvan asuntokannan tarjontaa, kehittää asumisviestintää ikäihmisten tietotarpeiden mukaiseksi sekä tukea kiinteistönomistajia ja asukkaita asuinympäristön ikäystävällisyyden parantamisessa.

Hankkeen toimenpiteet ja tuotokset

 • ikääntyneille soveltuvan vuokra-asuntotarjonnan kartoitus Jämsän alueella
 • osallistavan yhteiskehittämisen työkalun ja pisteytysmallin luonti asuntojen ikäystävällisyyden arviointiin
 • esteettömyyskatselmukset
 • toimenpidesuositus esteettömyydestä kiinteistönomistajille
 • verkkopohjainen valintatyökalu riittävän esteettömän asunnon löytämiseksi
 • tietopankki senioriasumisesta, esteettömyydestä ja korjausavustuksista kaupungin verkkosivuille
 • ikääntyneille suunnatun uudiskohteen valmistelu osuuskuntamallilla
 • infotilaisuudet

Hanke perustuu osallisuuteen ja yhteiskehittämiseen. Kaikki toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa vuorovaikutuksessa ikäihmisten ja heidän parissaan toimivien tahojen kanssa.

Ohjausryhmä

 • Anna-Liisa Juurinen, elinvoimajohtaja, Jämsän kaupunki
 • Jussi Aalto, toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy Jämsänmäki
 • Piritta Koskinen, projektisihteeri, Jämsän kaupunki
 • Arja Paakkanen, puheenjohtaja, Jämsän vanhaintuki ry
 • Maija Stier, kokemusasiantuntija

 

Jaa sosiaalisessa mediassa