Sähköinen asiointi

Lupapisteessä hoidat asioinnin neuvontapyynnöstä tai kontaktista alkaen koko hankkeen ajan aina valmistumiseen saakka. Palvelu ohjaa tekemään hakemuksen tai ilmoituksen yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi kiinteistön tiedot saadaan neuvontapyyntöön tai lupahakemukseen palvelun paikkatietojen avulla.

Voit jättää palvelun kautta neuvontapyynnön lähes kaikkiin Suomen kuntiin. Mikäli neuvontapyynnön tekemisen jälkeen edetään luvanhakuun, kaikki neuvontapyynnön yhteydessä käydyt keskustelut ja tiedot siirtyvät osaksi lupahakemusta.

 • Rakentamiseen liittyvät luvat haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Samalla hakemuksella ei voida hakea lupaa useammalle toimenpiteelle. Jokainen rakennushanke tai toimenpide tulee hakea omalla hakemuksellaan.

  Luvanhakijan tulee rekisteröityä palveluun ensimmäisen kirjautumiskerran yhteydessä pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jatkossa palveluun voi kirjautua omalla sähköpostiosoitteella ja vapaavalintaisella salasanalla. Kaikkien tontin tai rakennuspaikan omistajien on kirjauduttava haettavalle luvalle.

  Lupapisteen käyttö alkaa ilmoittamalla kohde, johon lupaa haet. Palvelu ohjaa sinua valitsemaan oikeat toimenpiteet hakemuksellesi. Tekemiesi valintojen pohjalta hankkeellesi muodostuu työtila, jossa voit täydentää hankkeen tietoja yhdessä eri osapuolten kanssa. Voit myös kysyä neuvoa viranomaiselta Lupapisteen kautta hankkeesi eri vaiheissa. Palvelu ohjaa yhteydenottosi automaattisesti oikealle viranomaiselle.

  Palvelun käyttöön löytyy selkeät ohjeet: Lupapisteen käyttöohjeet.

  Lupapistepalvelu on avoinna 24/7.

 • Yleensä tarvittavat asiakirjat, jotka liitetään Lupapisteen ”Suunnitelmat ja liitteet” -välilehdelle

  Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta

  Selvitys siitä, että hakija tai hakijat hallitsevat tonttia tai rakennuspaikkaa. Selvitys voi olla esim. todistus viimeksi myönnetystä lainhuudosta (ei 3 kuukautta vanhempi) tai oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta, lahjakirjasta, vuokrasopimuksesta, hallintasopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta. 

  Pääpiirustukset

  Yhtäpitävät sarjat rakennuspiirustuksia (pääpiirustukset) pätevän suunnittelijan allekirjoittamina. Piirustukset on laadittava Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 mukaan. Mikäli piirustukset toimitetaan paperisena, ne tulee olla ilman seläkkeitä ja taitettava A4 kokoon siten, että piirustuksen nimiö jää näkyviin. Suunnitelmia on syytä käydä jo luonnosvaiheessa esittelemässä rakennustarkastajalle.

  Energiaselvitys/-todistus

  Rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä rakennuksen energiaselvitys (RakMK D3). Energiaselvitys sisältää:

  • rakennuksen lämpöhäviöiden määräysten mukaisuuden osoittamisen (RakMK C3)
  • ilmanvaihtolaitteiden ominaissähkötehon (RakMK D2)
  • rakennuksen lämmitysteholaskelman (RakMK D5)
  • arvio kesäaikaisesta huonelämpötilasta ja tarvittaessa jäähdytystehon (RakMK D5)
  • energiakulutuksen (RakMK D5)
  • energiatodistuksen (RakMK D3 ja D5)

  Energiaselvitys on päivitettävä ja pääsuunnittelijan on varmennettava se ennen rakennuksen käyttöönottoa (RakMK D3). Vaatimus energiaselvityksestä koskee uusia rakennuksia (> 50 brt-m2), joissa käytetään energiaa tarkoituksenmukaisen huonelämpötilan, sisäilman laadun, valaistuksen, lämpimän käyttöveden tai muiden energiapalvelujen tuottamiseen. Vaatimus koskee myös lomarakennuksia, joita käytetään ympärivuoden tai > 4 kk:ta / vuodessa.

  Selvitys rakennuspaikan perustamisolosuhteista

  Rakennuslupahakemukseen tulee liittää allekirjoitettu selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista. Selvityksessä tulee käsitellä ja ratkaista

  • rakennushanke ja rakennuspaikka
  • rakennuksen korkeusasema pintavaa’ituksen perusteella
  • pohjavedestä tai sen pinnanmuutoksista aiheutuvat haitat
  • haitta maaperän radonpitoisuudesta ja sen torjuminen rakennuspaikan pilaantuneet maamassat, niiden käsittely ja sijoitus
  • maaperän laatu, kantavuus ja routivuus (maaperätutkimus), mikäli rakennetaan imeytyskenttä myös maaperän imukyky
  • haitta tontin ulkopuolelta johtuvista pintavesistä ja niiden poisjohtaminen
  • selvityksenantajan allekirjoitus ja päiväys

  Poikkeamispäätös (alkuperäinen)

  Keski-Suomen ympäristökeskuksen tai kaupunginhallituksen myöntämä poikkeamispäätös alkuperäisenä. Päätöksiin on hankittava lainvoimaisuusmerkintä.

  Muut asiakirjat

  Muut tarpeelliset asiakirjat ja selvitykset:

  • naapurin kuuleminen (ellei sisälly lupahakemukseen)
  • naapurin suostumus (jos rakentaminen sitä vaatii, esim. rajaetäisyydet)
  • tiehallinnon tai tiekunnan liittymäpäätös uudesta tieliittymästä
  • hakemus / ilmoitus jätevesien johtamisesta
  • taloyhtiön hallituksen pöytäkirjaote lupa-asiassa

  Muut lausunnot

  Mahdollisesti tarvittavat lausunnot esim. ympäristö- ja pelastustoimesta tai kaupunginhallitukselta hankitaan viran puolesta.

  Vastaava työnjohtaja

  Rakennustyössä tulee olla MRL 122 §:n mukainen vastaava työnjohtaja, joka vastaa työn suorittamisesta. Vastaavalla työnjohtajalla on yleensä oltava vähintään teknikon tutkinto rakennusosastolta. Vastaavaksi työnjohtajaksi haetaan lomakkeella, joita saa rakennusvalvontatoimistosta. Lomake on saatavana myös pdf-tiedostona, jonka voit täyttää, tulostaa yhtenä kappaleena ja allekirjoittaa tulosteet sekä luvan hakijan, että vastaavan työnjohtajan toimesta. Vastaavan työnjohtajan hakemukseen on liitettävä selvitys kelpoisuudesta, esim. opinto- ja työtodistusjäljennökset. Hakemus tehdään Lupapisteen kautta päätöksen jälkeen.

  Kvv-työnjohtaja

  Jos rakennustyöhön sisältyy vesi- ja viemärilaiteasennuksia, on työlle hyväksytettävä Kvv-työnjohtaja. Kvv-työnjohtajaksi haetaan lomakkeella, joita saa rakennusvalvontatoimistosta. Lomake on saatavana myös pdf-tiedostona, jonka voit täyttää, tulostaa yhtenä kappaleena ja allekirjoittaa tulosteet sekä luvan hakijan, että Kvv-työnjohtajan toimesta. Hakemus tehdään Lupapisteen kautta päätöksen jälkeen.

  IV-työnjohtaja

  Rakennusluvassa voidaan edellyttää ilmanvaihtotöistä vastaavan työnjohtajan tai muiden erityisalojen työnjohtajien hyväksymistä.

 • Lupapiste Kaupasta voit ostaa rakennuspiirustuksia suoraan Jämsän kaupungin rakennusvalvonnan arkistoista sähköisesti ja ladata ostetut PDF-tiedostot heti omaan käyttöösi. Arkistossa on sähköisessä muodossa mm. pääpiirustukset ja erityissuunnitelmat (KVV-, IV- ja rakennesuunnitelmat).

  Ostaminen on helppoa!

  1. Hae haluamaasi kohdetta
  2. Esikatsele palvelussa olevaa aineistoa
  3. (Tee aineistopyyntö, mikäli haluamaasi aineistoa ei löydy)
  4. Maksa
  5. Lataa ostetut dokumentit käyttöösi

  Palvelussa on valmiiksi tarjolla tuoreinta aineistoa ja vanhempaa materiaalia voit tilata tarvittaessa. Mikäli haluamaasi aineistoa ei löydy suoraan Lupapiste Kaupasta, voit jättää palveluun aineistopyynnön. Lisäämme tällöin pyytämänne aineiston palveluun kahden viikon kuluessa.

 • Lupapiste-palvelu toimii ainakin seuraavilla web-selaimilla ja näiden uudemmilla versioilla:

  • Internet Explorer 9
  • Mozilla Firefox 16
  • Google Chrome 23

  Suosittelemme, että päivität selaimesi uudempaan versioon, mikäli selaintasi ei löydy listasta.

Jaa sosiaalisessa mediassa