Rakennustarkastukset

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisella on lain mukaan velvollisuus valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia että rakentamisessa noudatetaan lakia ja määräyksiä. Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 §

Lupapäätöksessä määritellään mitä rakennustyön aikaisia katselmuksia tullaan suorittamaan.

Tilaa katselmukset hyvissä ajoin ennen niiden toimittamista. Rakentajan tai hänen edustajansa on oltava  läsnä katselmuksessa.

 • Aloituskokouksesta on määrätty MRL 121 §:ssä ja MRA 74 §:ssä. Mikäli rakennusluvassa on määrätty aloituskokous pidettäväksi, rakennushanke aloitetaan aloituskokouksella. Sen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä ja pyytää mukaan ainakin urakoitsijan, pääsuunnittelijan, vastaavan työnjohtajan ja rakennusvalvontatoimiston edustuksen.

  Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan:

  • rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet
  • suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet
  • rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt
  • työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt
  • muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi.
 • Ennen rakentamisen aloittamista kaupungin mittauspalvelut pyynnöstä huolehtii rakennuksen paikan ja sen korkeusaseman merkitsemisestä hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti, jos rakennusluvassa näin määrätään. Sijainnin merkintä on yleensä kaksivaiheinen. Ensin merkitään kohteen nurkkapisteitä ja annetaan kiintokorkeus, josta rakentaja itse mittaa suunnitellun korkeustason. Toisessa vaiheessa mitataan lanka- tai moduulilinjat rakentajan tekemiin lankapukkeihin.

  Rakennuksen sijaintikatselmus pyydetään mittaustoimesta kun perustusten rakenteet on laudoitettu ja raudoitettu. Valua ei saa suorittaa ennen sijaintikatselmuksen suorittamista.

 • Pyydetään rakennusvalvontatoimistosta rakennuksen sijainnin merkinnän jälkeen ennen kaivutöiden aloittamista. Rakennuksen nurkkapisteisiin on ennen tarkastusta korkolapuin merkittävä suunniteltu korkeusasema sekä kadun korkeusasema liittymän kohdalla.

 • Pyydetään rakennusvalvontatoimistosta, kun rakennuksen kantavat rakenteet on tehty ja ne ovat vielä näkyvissä. Rakennekatselmus voidaan suorittaa useammassa vaiheessa.

 • Katsastuksen suorittaa laitteiston asentaneen toiminnanharjoittajan pyynnöstä pelastustoimi, puh. 0400 342 350. Katsastusta tulee pyytää heti asennustyön valmistuttua viipymättä.

 • Tarkastuksen suorittaa sähköurakoitsija. Sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirja on esitettävä loppukatselmuksessa.

 • Säädön suorittaa yleensä ilmanvaihtolaitteiston urakoitsija ja mittauspöytäkirja on esitettävä loppukatselmuksessa.

 • Rakennuslupapäätöksessä on mahdollista määrätä myös erityiskatselmuksia kuten:

  • väestönsuojan koeponnistus
  • ilmanvaihtolaitteiston tarkastus
  • merkki- ja turvavalaistuksen tarkastus
  • erityinen palotarkastus
  • ympäristövalvonnan suorittama käyttöönottotarkastus (terveystarkastaja)
  • haja-asutusalueen jätevesien käsittelyyn liittyvät tarkastukset, katso Ohjeet Haja-asutusalueen jätevesien käsittely

  Rakennusvalvontatoimisto, pelastustoimi ja ympäristötoimi antavat lisätietoja näistä katselmuksista.

 • Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen (kvv) tarkastuksista sopivat keskenään vesihuollon tarkastusteknikko ja asennustyöhön hyväksytty kvv-työnjohtaja.

  • kvv-liittymät ja ulkoviemärit tarkastetaan ennen kaivannon täyttöä
  • rakennuksen alle asennettavat pohjaviemärit tarkastetaan ennen peittämistä
  • kerrosviemärit tarkastetaan ennen valua tai kotelointia
  • vesijohtojen asennus ja koepainetarkastus tehdään ennen putkien eristämistä, koeponnistuspöytäkirja esitettävä loppukatselmuksessa
  • kvv-laitteiden lopputarkastus suoritetaan kun vesikalusteet on asennettu

  Ainoastaan lopputarkastuksesta laaditaan tarkastustodistus, johon kirjataan kaikki huomautukset. Lopputarkastuksessa on esitettävä kvv-laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet kansioon koottuna. Kansioon liitetään myös hyväksytyt kvv-loppupiirustukset.

 • Pyydetään rakennusvalvontatoimistosta ennen kuin rakennus tai sen osa saadaan ottaa käyttöön. Katselmus voidaan suorittaa useassa vaiheessa. Loppukatselmuksessa on esitettävä hyväksytyt piirustukset tai mittauspalvelun leimalla varustettu piirustussarja, vesi- ja viemärilaitteiden lopputarkastustodistus, ilmanvaihtolaitteiden säätö- ja sähköasennusten tarkastuspöytäkirjat, sekä mahdollinen öljylämmityslaitoksen katsastustodistus.

  Loppukatselmuksen yhteydessä pientalorakentajien on luovutettava rakennusvalvontaviranomaiselle valmiiksi täytetystä rakennustyön valvonta-asiakirjasta (esim. pientalotyömaalla aloituskokouspöytäkirjan liitesivut) kopiot niistä sivuista, joihin on koottu vastuuhenkilöiden sekä viranomaisten suorittamien tarkastusten kuittaukset.

  Loppukatselmuksessa on esitettävä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jos sellainen on rakennuslupapäätöksessä määrätty laadittavaksi.

  Katso myös kohdasta Ohjeet Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatiminen ja Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (kvv) käyttö- ja huolto-ohjeen laatiminen.

 • Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatiminen

  Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 66 §:n mukaan rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava rakennukselle, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Sama koskee tällaisen rakennuksen korjaus- ja muutostyötä, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen ja soveltuvin osin korjaus- ja muutostyötä, joka muutoin edellyttää rakennuslupaa.

  Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje tarkoittaa kiinteistökohtaista asiakirjakokonaisuutta, johon on koottu kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet sekä asukkaille ja tilojen käyttäjille annettavat ohjeet. Sisällöstä ja esitystavasta on tarkemmat ohjeet ja määräykset Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A4, joka on luettavissa myös Ympäristöministeriön www-sivuilta.

  Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (kvv) käyttö- ja huolto-ohjeen laatiminen

  Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 66 §:n mukaan rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava, rakennusta varten, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Sama koskee tällaisen rakennuksen korjaus- ja muutosyötä, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen ja soveltuvin osin korjaus- ja muutostyötä, joka muutoin edellyttää rakennuslupaa. Käyttö- ja huolto-ohjeen sisällöstä on määrätty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A4.

  Vesi- ja viemärilaitteistoa on käytettävä ja huollettava siten, että edellä mainittujen määräysten vaatimukset täyttyvät jatkuvasti. Käytöstä ja kunnossapidosta on oltava riittävät ohjeet käyttäjiä ja hoitohenkilökuntaa varten.

  Ohjeet laaditaan mahdollisimman selkeiksi. Laitteiston käyttäjille tai asukkaille tarkoitetut käyttöohjeet sijoitetaan käyttäjän saataville ja tarvittaessa kaikkiin asianomaisiin tiloihin tai tilaryhmiin. Käyttöohjeissa esitetään laitteiden toimintaperiaate ja sijoitus sekä kuinka tulee toimia vian ilmetessä.

  Laitteiston huoltoa palvelevat ohjeet, piirustukset ja työselitys, sekä tarvittavat tiedot laitteiden huoltoa ja korjausta suorittavista liikkeistä sijoitetaan tarkoituksenmukaiseen paikkaan huoltohenkilökunnan käyttöä varten. Huolto-ohjeissa esitetään laitteiden huoltotoimenpiteet ja huoltoaikataulut sekä ohjeet menettelystä vian tai toimintahäiriön tapahtuessa.

Jaa sosiaalisessa mediassa