Kaupunginhallituksen päätöksiä 11. huhtikuuta 2022

Jämsänmäen vapaita asuntoja vuokrataan vastaanottotoimintaan. Kaupunki valmistautuu palvelujen järjestämiseen tilapäisen suojelun saanneille. Kustannusvaikutuksia arvioidaan kevään aikana.
Himos-Jämsän matkailuhankkeelle myönnettiin kuntarahoitusosuus, hanke starttaa kesäkuussa.

Esityslista 11.4.2022

Tilapäistä suojelua saavien vastaanotto

Jämsän kaupunginhallitus on ohjeistanut viranhaltijoita vastaamaan pakolaisten majoittamisen ja tilapäisen suojelun statuksen oikeuttamiin palveluiden järjestämiseen. Jämsän kaupunki, Kiinteistö Oy Jämsänmäki ja SPR:n Jyväskylän vastaanottokeskus ovat valmistelleet mallin pakolaisten vastaanottamiseksi

Kiinteistö Oy Jämsänmäelle annetaan konserniohje vapaiden asuntojen vuokraamiseksi vastaanottotoimintaan. Kaupungin järjestämisvastuulla olevista palveluista vastaavat toimiala- ja tulosaluejohtajat valtuutetaan tekemään tarvittavat ratkaisut palveluiden järjestämiseksi tilapäisen suojelun saaneille. Lisäksi arvioidaan kaupungin kustannusvaikutuksia kevään aikana ja tehdään tarvittavat määrärahojen muutosesitykset valtuustolle lisätalousarvion yhteydessä.

Himos-Jämsä matkailustrategia vuosille 2022 – 2026

Matkailustrategia ohjaa matkailun yhteistä kehittämistyötä.
Kaupunginhallitus hyväksyi Himos-Jämsä matkailustrategian vuosille 2022 – 2026.

Kuntarahoitus Uutta kilpailukykyä Himos-Jämsä matkailuun -hankkeelle

Matkailun aluekehittämiseen avautui hiljattain rahoitusmahdollisuus, kun edelliseltä ohjelmakaudelta (2014-2020) oli jäänyt 310.000 euron rahoituskokonaisuus, joka on 80 % tukitason eakr-rahoitusta (Euroopan aluekehitysrahasto). Jämsän kaupungin osuus kokonaisuudesta on 20 %, 62.000 euroa.

Hankkeeseen sisältyy neljä keskeistä osa-aluetta: Yhteisen raportointiympäristön luominen matkailun aluekehityksen seurantaan ja tueksi, digitaalisuuden vahvistaminen, markkinointi- ja tapahtumaosaamisen kehittäminen sekä vaikuttajamarkkinointi.

Hankkeen kuntarahoitusosuus 62 000 euroa hyväksyttiin. Kuntarahoitusosuus maksetaan kaupunginhallituksen hankkeiden määrärahasta.

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen toteutuminen 1.10.-31.12.2021

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen mukainen seuranta ja valvonta suoritettiin alkuvuoden 2022 aikana. Valvonnan teki seurantajaksolla kunkin alueen tulosaluejohtaja.

Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksen sekä merkitsi saadun valvonta-aineiston hyväksyttynä tiedoksi.

Työohjelma II/2022

Työohjelma II 2022 hyväksyttiin. Määrärahoja työohjelmaan varataan muun muassa liikenneväylien parantamiseen, Himoksen alueen väylien kunnostamiseen ja suunnitteluun, hulevesiviemäreiden rakentamiseen sekä puisto-, leikki- ja liikuntapaikkojen suunnitteluun.

Hallintosäännön muutos: 29 § Elinvoimalautakunnan tehtävät ja erityinen toimivalta

Hallintosäännöstä puuttuu kiinteistörekisteripidon järjestämistä koskeva määräys.

Valtuustolle esitetään, että se hyväksyy elinvoimalautakunnan tehtäviä ja erityistä toimivaltaa koskevan lisäyksen hallintosääntöön: ”vastaa kiinteistönmuodostamislain ja -asetuksen sekä kiinteistörekisterilain mukaisten tehtävien järjestämisestä.”

Heilan ja Kotitiirin rantaosayleiskaava

Rantaosayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 24.6.-9.7.2021 jatkuen 9.-24.8.2021. Kaavaehdotuksesta on saatu lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta ja Keski-Suomen museolta. Lausuntojen lisäksi kaavaehdotuksesta jätettiin yksi kirjallinen muistutus.

Kaavaehdotukseen tehdyt korjaukset hyväksyttiin ja muistutuksen tekijälle annetaan tehty vastine.
Kaupunginvaltuustolle esitetään osayleiskaavan hyväksymistä.

Myyntilupa asunto-osake Koy Hallinhovissa

Osoitteessa Puistotie 3 A 1, Halli on kaupungin omistama osake, pinta-ala 91 m². Liikehuoneisto on ollut tyhjillään vuokralaisen vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen pari vuotta. Kaupungin strategian mukaista on edistää tyhjillään olevien kiinteistöjen, asuin- ja liikehuoneistojen myyntiä.

Kiinteistöosakeyhtiö Hallinhovin osakkeen myyntiin annettiin lupa.

Kiinteistöjen Särkijärvi ja Puttola määräalojen vaihto

Määräalojen vaihdon taustalla on Elonen Oy Leipomo suunnitelma aurinkovoimalan laajentamisesta sen omistamilla kiinteistöillä. Elonen Oy:n selvitysten mukaan suotuisin suunta voimalan laajentamiselle olisi naapurikiinteistön Puttola alueella, nykyisen paneelikentän ja valtatien 9 välissä, sijaitseva peltoalue. Osapuolten välisissä neuvotteluissa on päädytty esittämään kiinteistöjen vaihtoa.

Määräalojen vaihto kiinteistöjen 182-420-46-0 SÄRKIJÄRVI ja 182-426-1-185 PUTTOLA kesken hyväksyttiin.

Jämsän edustajan nimeäminen Vesuri-ryhmä ry:n vuosikokoukseen

Vuosikokousedustajaksi Vesuri-ryhmä ry:n vuosikokouksiin nimettiin Anssi Mennala.

Valtuustoaloite 29.11.2021

Valtuustoaloitteessa esitetään muun muassa, että kaupungin nurmikkoalueita muutettaisiin kukkakedoiksi ja Jämsä julistautuisi Suomen pörriäiskaupungiksi.

Annetussa vastauksessa ideaa pidetään hyvänä ja luonnon monimuotoisuutta tukevana, vaikka kaupungilla ei ole nykyisellään edellytyksiä julistautua pörriäispääkaupungiksi. Perusteluissa todetaan muun muassa, että kaupungilla on kunnossapidettäviä rakennettuja viheralueita ja avoimia alueita yhteensä noin 80 ha. Kaikki intensiivisemmän hoidon mukaan hoidettavat alueet sijaitsevat asutuksen, katualueiden ja kevyenliikenteen väylien välittömässä läheisyydessä ja ne ovat asukkaiden virkistyskäytössä olevia alueita. Kaksoislammenpuisto on luonnostaan erittäin kosteaa, joten kukkakedon toteuttamiseen se ei sovi. Lisäksi puistotoimen nykyinen kalusto ei sovellu niittyjen ylläpitoon.

Valtuustoaloitteeseen annetaan elinvoimalautakunnan päätöksen mukainen vastaus. Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Täyttöluvat

– erityisopettajan viran ja koulunkäynti- ja vapaa-aikaohjaajan toimien täyttöluvat myönnettiin 1.8.2022 alkaen
– koulunkäynti- ja vapaa-aikaohjaajan vakanssi, työaika 65,36 %, perustetaan 1.8.2022 alkaen
– hyväksyttiin erityisluokanopettajan nimikemuutos erityisopettajaksi ja koulunkäynninohjaajien nimikkeiden muutos koulunkäynti- ja vapaa-aikaohjaajaksi 1.8.2022 alkaen

Keski-Suomen hyvinvointialue: sosiaali-ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamiseen liittyvä ICT-muutoshanke ja sopimus valtionavustuksen siirrosta

ICT-muutoshankkeen lähtökohtana on hyvinvointialueuudistus. Hankkeen tehtävänä on varmistaa Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toteutuminen tietoteknisten ratkaisujen osalta. Sopimuksella sovitaan korvauksesta kunnille ja kuntayhtymille liittyen hyvinvointialueen pakolliseen ICT-muutokseen.

Jämsän kaupunki on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamiseen liittyvässä ICT-muutoshankkeessa ja hyväksyy Keski-Suomen hyvinvointialueen esittämän yhteistyösopimuksen.

Keski-Suomen käräjäoikeuden päätös: Jämsän Terveys Oy

Jämsän kaupungin kanteessa oli kysymys sopimusehdon tulkinnasta (vuosihinnan tarkistaminen). Jämsän Terveys Oy:n vastakanteessa oli kysymys sopimusehtojen tulkinnasta (ICT-sopimus, palvelusopimus) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin maksaman ja Terveys Oy:n vaatiman hyvityksen/palautuksen kohtelusta sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin veloittamien ennakkomaksujen luonteesta.

Keski-Suomen käräjäoikeus antama tuomio on Jämsän kaupungin kannan mukainen. Jämsän Terveys Oy:n nostamat useat eri vastakanteet kaupunkia kohtaan eivät menestyneet.

Keski-Suomen käräjäoikeuden päätös merkittiin tiedoksi. Kaupunki ei valita päätöksestä.

KHO:n päätös Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:n arvonlisäveroasiassa

Jämsän Yrityskiinteistöt sai Verohallinnolta ennakkoratkaisun, jonka mukaan yhtiön lunastusoption sisältäviä vuokrasopimuksia on pidettävä kiinteistön myyntiä koskevana sopimuksena, eikä yhtiön saa tämän osalta suorittaa vuokrista arvonlisäveroa.

Verohallinnon ratkaisu on kumottu korkeimmassa hallinto-oikeudessa. KHO:n päätös merkittiin tiedoksi.

Himos Resort Oy velkomus, palvelussopimus / Korkeimman oikeuden päätös

Käräjäoikeuden kesäkuussa 2020 tekemän ratkaisun mukaan Himos Resortin piti maksaa kunnallistekniikan kustannukset kuten maankäyttösopimuksessa ja sittemmin maksujärjestelysopimuksessa oli sovittu. Himos Resort Oy valitti Vaasan hovioikeuteen ja edelleen korkeimpaan oikeuteen, joka päätti 4.3.2022 pitää käräjäoikeuden päätöksen voimassa.

Korkeimman oikeuden päätös liittyen Himos Resortin valitukseen merkittiin tiedoksi.

Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:n ja Kiinteistö Oy Jämsänmäen hallituksen jäsenen valinta

Yhtiökokousedustajalle annetaan konserniohje, että Kiinteistö Oy Jämsänmäen ja Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:n hallitukseen virkamiesjäseneksi valitaan toimitilapäällikkö Lauri Leppisaari kuluvalle toimikaudelle vuoden 2023 loppuun saakka.

Nuorisovaltuuston nimeäminen 2022-2023 ja muutos kokoonpanoon

Nimettiin oppilaskuntien ehdottamat henkilöt Pessi Lemmetyinen, Malla Myyry ja Onni Juntunen nuorisovaltuustoon toimikaudeksi 2022-2023.

Nykyiselle nuorisovaltuuston jäsenelle Otto Mujuselle (Gradia Jämsän edustaja) myönnettiin ero hänen omasta pyynnöstään.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös