Jämsän kaupungin hankintaohje uudistui

Kaupunginhallitus on hyväksynyt päivitetyn hankintaohjeen 6.2.2024. Jämsän kaupungin hankintaohje koskee kaupungin, Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen, Jämsän Vesi liikelaitoksen ja soveltuvin osin koko muun kaupunkikonsernin hankintoja.

Mikä on Hankintaohje?

Hankintaohje on ohjeistus, joka määrittelee, miten kaupungin hankinnat tulee toteuttaa. Sen tarkoitus on varmistaa, että kaikki hankinnat ovat avoimia, tasapuolisia ja syrjimättömiä. Hankintaohjetta noudatetaan, kun kaupunki tekee hankintoja tai ostaa palveluita tai tavaroita ulkopuolisilta toimijoilta.

Jämsän kaupungin pienhankintarajoja nostettiin

Hankintaohjeessa korotettiin Jämsän kaupungin pienhankintarajoja. Hankinta voidaan toteuttaa suoraan ostamalla ilman kilpailutusta, jos hankinnan arvo on vähäinen (alle pienhankintarajan), laatu- ja hintataso ovat tiedossa, hankittavaa tavaraa ei ole muualta saatavissa, kysymyksessä on lisähankinta tai tarjouskilpailun kustannukset ohittavat kilpailutuksessa saatavan hyödyn. Aiemmin kaikista yli 2000 euron hankinnoista tuli tehdä valituskelpoinen hankintapäätös.

Pienhankintarajat 6.2.2024 alkaen

  • Tavara- ja palveluhankinnat          < 10.000 €
  • Rakennusurakat                               < 30.000 €
  • Käyttöoikeussopimukset                < 50.000 €
  • Jos hankinta kilpailutetaan, on tehtävä päätös hankinnan vähäisestä arvosta huolimatta

Hankintatyöryhmän perustaminen

Hankintaohjeen päivityksen myötä Jämsän kaupungille perustetaan hankintatyöryhmä, joka koostuu toimialojen hankinnoista vastaavista henkilöistä. Työryhmän koolle kutsujana toimii logistikko. Hankintatyöryhmän tehtäviin kuuluu mm. kaupungin hankintatoiminnan kehittäminen, hankintasuunnitelmien toteutuksen seuranta, hankintakalenterin ajantasaisuuden valvonta, puitesopimusten ja yhteishankintojen sekä ekologisesti kestävien hankintojen toteutumisen seuraaminen (kpl/v).

Päivitetty hankintaohje löytyy: Jämsän kaupungin säännöt ja ohjeet

Lisätiedot hankintaohjeen päivittämisestä: kaupungininsinööri Katja Rissanen, p. 040 846 9816.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Read also