Jämsän kaupungin tilinpäätöstiedote 2021

Vuosi 2021 jatkoi poikkeuksellista COVID-19-aikakautta, joka alkoi keväällä 2020. Pandemia aiheutti edelleen epävarmuutta talouden kokonaisuuden hallintaan ja lisähaastetta kaupungin talouteen toi UPM:n Kaipolan tehtaan sulkeminen vuoden 2020 päätteeksi. Kaupungin syksyllä 2020 aloittamat toimet tehtaan sulkemisen vaikutusten minimoimiseksi kantoivat hedelmää vuoden mittaan. Entisen paperitehtaan alueelle saatiin uutta toimintaa ja paperitehtaan lakkauttamisesta johtuvat kerrannaisvaikutukset työllisyyteen jäivät pelättyä pienemmiksi.

Kaupunkikonsernin osalta tilikauden tulos vuodelta 2021 on liikelaitokset mukaan lukien noin 400 000 euroa ylijäämäinen ja kumulatiivinen ylijäämä nousi yli 4 milj. euron. Toimintakate kasvoi edellisestä vuodesta 4 milj. euroa (3,1 prosenttia). Toimintatuotot toteutuivat noin 8,5 milj. euroa suurempina talousarvioon nähden ja 7,3 milj. euroa suurempina edelliseen vuoteen verraten. Tuottojen suurimmat erät muodostuivat koronatuista sekä maakaupoista ja metsien myynnistä. Toimintamenot kasvoivat noin 6 milj. euroa talousarvioon nähden ja 1,8 milj. euroa edelliseen tilinpäätökseen verrattuna. Toimintamenojen nousu luo painetta tarkastella tarjottavien palvelujen laatua ja saatavuutta sekä hinnoittelua.

Jämsän kaupungin kokonaisverotulot (92,7 milj. euroa) kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 5,3 milj. euroa eli 6,1 prosenttia. Talousarvioon verraten kunnallisveron toteuma oli 0,75 prosenttia suurempi, yhteisöveron 4,1 prosenttia suurempi ja kiinteistöveron 5,1 prosenttia pienempi. Valtionosuuksia Jämsän kaupunki sai yhteensä 46,6 milj. euroa, mikä oli noin 4,5 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2020. Vähennystä oli eniten koronatuissa.

Henkilöstön osalta muutokset ja sisäiset siirrot toimintayksiköiden välillä jatkuivat. Vakituisen henkilöstön keski-ikä on 50 vuotta ja seuraavan viiden vuoden aikana kaupungin palveluksesta eläköityy noin 100 henkilöä (ennusteesta poistettu sote-henkilöstö). Henkilöstösuunnitelmassa on kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti määritelty henkilöstömitoitus nyt siten, ettei keväällä 2021 kohdattuja kuormitustilanteita enää syntyisi. Sote-palvelujen henkilöstötilannetta on vaikeuttaneet sekä saatavuusongelmat että vaihtuvuus. Sosiaalityöntekijöiden osalta on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin. Henkilöstöä lisättiin vuoden 2021 aikana 38 työntekijällä (soten osuus 28) ja henkilöstökustannukset nousivat hieman usean vuoden tauon jälkeen (8 prosenttia).

Kaupungin rahoitusasema tasaantui edelleen. Pitkäaikaisten lainojen määrä laski 32,4 milj. euroon (37,2 milj. euroa 2020). Vuosikate, kuntatalouden tärkein mittari, laski edellisen vuoden 12,5 miljoonasta eurosta 8,9 miljoonaan euroon. Tavoitteeksi asetettuun tasapainon alarajalla olevaan taloustilanteeseen kuitenkin päästiin eli vuosikate riitti poistoihin. Jämsän kaupungin omavaraisuusaste nousi jälleen hieman, ollen nyt 61,42 prosenttia. Suhteellinen velkaantuneisuus (29,86 prosenttia) jatkoi laskuaan, mikä myös osaltaan kertoo taloustilanteen kohenemisesta.

Investoinnit toteutuivat tilikaudella alle talousarvion. Kaupungin investoinnit olivat 74,42 prosenttia arvioidusta ja liikelaitokset mukaan lukien investoinnit toteutuivat vain 68,5-prosenttisesti. Merkittävimpiä tilikauden aikana valmistuneita investointeja olivat alkuvuodesta valmistunut jäteveden puhdistamo ja loppuvuodesta valmistunut ensilumen latu Himoksella.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös