Kaupunginhallituksen päätöksiä 14. maaliskuuta 2022

Kaupunginhallitus hyväksyi Rasuan leirintäaluetta koskevan sopimuksen maanvuokrauksen päättämisestä ja korvauksen irtaimistosta. Hallitus päätti antaa Jämsän Terveys Oy:n yhtiökokousedustajalle konserniohjeen, että Jämsän kaupunki ei hyväksy käyttöpääoman lisäyspyyntöä. Hallitus nimesi edustajat Keski-Suomen hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin. Työtaistelutilanteessa toiminnan yleinen johtaminen siirrettiin johtoryhmän vastuulle.

Esityslista 14.3.2022

Rasuan leirintäalueen sopimuskokonaisuuden hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä omalta osaltaan Rasuan leirintäaluetta koskevan sopimuksen maanvuokrauksen päättämisestä sekä irtaimen kauppakirjan ja valtuutti elinvoimatoimen viranhaltijat tekemään sopimuksiin teknisluonteisia korjauksia.

Jämsän kaupunki on maanvuokralain (258/1966) 23 § mukaisesti irtisanonut Rasuan leirintäaluetta koskevan maanvuokrasopimuksen päättymään 2.2.2022. Irtisanomista ei ole vuokralaisen toimesta riitautettu.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 14.2.2022 §41 vuokralaisen esittämän sovintoratkaisun, joka mukaisesti kaupungin suorittama kokonaiskorvaus rakennusten, irtaimiston ja liittymien kaupasta on 80 000 €.

Jämsän kaupungin lausunto / Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle tehty kunnallisvalitus / Jämsän kaupunginhallituksen päätökset 7.12.2021 (§:t 415 ja 417)

Kunnallisvalitus kaupunginhallituksen kahdesta päätöksestä 7.12.2021

Valitukset koskevat myyntipäätöksiä:
1) 182-410-3-41 Patakolmonen ja noin 0,8700 ha:n suuruinen määräala kiinteistöstä 182-410-16-8 Saksala
2) noin 0,6900 ha:n suuruinen määräala kiinteistöstä 182-410-16-8 Saksala

Lausunnossa todetaan, että kohteiden myynti on tapahtunut AKA-arviokirjan mukaisella hinnoittelulla. Ei ole tarkoituksenmukaista, että matala-arvoisista kohteista tilataan useampia arviointeja. Luovutuskirjoissa olevista puutteista todetaan, että päätösten liitteinä olevat kauppakirjat ovat olleet luonnoksia. Päätöksenteko kiinteistöjen kaupoissa on ollut kuntalain mukaista.

Hallitus hyväksyi esitetyn lausunnon. Se vaatii valituksen hylkäämistä ja täytäntöönpanokiellon asettamista koskevan hakemuksen hylkäämistä kokonaisuudessaan. Samalla se hyväksyi vaatimuksen, että valituksen tekijä velvoitetaan korvaamaan Jämsän kaupungille oikeudenkäyntikuluina 4 700 euroa.

Toimivallan siirto kaupunginjohtajalle nimetä vastuuhenkilöt mahdollisessa työtaistelutilanteessa

Kaupunginhallitus päätti siirtää työtaistelutilanteessa toiminnan yleisen johtamisen johtoryhmän vastuulle sekä siirtää hallintohallintosäännön § 25 perusteella kaupunginjohtajalle toimivallan nimetä vastuuhenkilöt ja tehdä tarvittavat muut hallintopäätökset mahdollisessa työtaistelutilanteessa.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset olivat voimassa 28.2.2022 saakka. Kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvottelut on keskeytetty. KT (Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat) on lähettänyt kuntiin ohjeet työtaistelun varalta. Sen mukaan kunnissa on syytä selvittää, ketkä jäävät asemansa puolesta mahdollisen lakon ulkopuolelle.

Pöytäkirjat

Kaupunginjohtaja on tehnyt 2.3.2022 viranhaltijapäätöksen avustuksen myöntämisestä Ukrainalle.
Kaupunginhallitus merkitsi päätöksen tiedoksi ja totesi, että otto-oikeutta ei käytetä.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

21.03.2022 klo 17.00-19.00 Kaupunginhallituksen ja johtoryhmän strategiatyöpaja
28.03.2022 klo 17.00 Kaupunginhallituksen kokous (tilinpäätös 2021)
11.04.2022 Valtuustoseminaari
Kaupunginhallituksen kokous
02.05.2022 klo 15.00-17.00 Kaupunginhallituksen iltakoulu / Metsä-Kivelä
klo 17.00 Kaupunginhallituksen kokous
16.05.2022 klo 17.00 Kaupunginhallituksen kokous
30.05.2022 klo 18.00 Kaupunginvaltuuston kokous (tilinpäätös 2021)
06.06.2022 klo 17.00 Kaupunginhallituksen kokous
20.06.2022 klo 17.00 Kaupunginhallituksen kokous

Jämsän Terveys Oy:n yhtiökokous / ohjeistus yhtiökokousedustajalle

Jämsän Terveys Oy:n yhtiökokous pidetään 15.3.2022. Käsittelyssä on yhtiöjärjestyksen mukaiset tilinpäätöskokouksen asiat sekä lisäksi käyttöpääoman lisäysesitys Jämsän Terveys Oy:lle kohdassa muut asiat.

Kaupunginhallitus päätti antaa konserniohjeen yhtiökokousedustajalle, että Jämsän kaupunki ei hyväksy käyttöpääoman lisäyspyyntöä,
1) koska osakassopimuksen mukaan kaupungilla ei ole siihen velvoitetta,
2) käyttöpääoman lisäyksen tarpeesta ei ole esitetty luotettavaa laskelmaa ja syytä,
3) koska Jämsän Terveys Oy:n ja Jämsän kaupungin riita-asian käsittely on oikeudessa kesken,
4) Jämsän kaupungin ja yhtiön välillä jatketaan aloitettuja yhtiön tervehdyttämisneuvotteluja.

Yhtiökokousedustaja velvoitettiin ehdottamaan erityistä tarkastusta yhtiöön.

Jämsän kaupunki on valmis keskustelemaan yhtiön toiminnan muuttamisesta siten, että käyttötaloussäästöjä saavutetaan ja yhtiön tilannetta parannetaan muutoin kuin käyttöpääomaa lisäämällä.

Jämsän Terveys Oy:tä vaaditaan korjaamaan tilinpäätöstään ja toimintakertomustaan vuodelta 2021 siltä osin kuin se ei kohtele osakkaita yhtälaisin periaattein.

Ehdotukset hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin nimettävistä henkilöistä

Kaupunginhallitus ehdotti, että
– hyvinvointialueen vanhusneuvostoon nimettäisiin Reijo Ekman ja varalle Olavi Forssell
– hyvinvointialueen vammaisneuvostoon nimettäisiin Karoliina Autio ja varalle Timo Virtanen.

Kaupunginhallitus delegoi kaupunginjohtajalle päätösvallan koskien Jämsän esitystä Keski-Suomen hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäseneksi Jämsän nuorisovaltuuston esityksen mukaisesti.

Lapsiperheiden sosiaalityöntekijän viran (vakanssi 320709) täyttölupa

Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan sosiaalityöntekijän viralle.

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös