Kaupunginhallituksen päätöksiä 2. toukokuuta 2022

Jämsän kaupunki käynnistää koulutuksellisen pilotoinnin Jyväskylän ammattikorkeakoulun järjestämiin varhaiskasvatuksen sosionomi -opintoihin syksyllä. Kaupungin uudeksi vesihuoltopäälliköksi valittiin Vesa Arvonen.

Esityslista 2.5.2022

Epäasiallinen käyttäytyminen

Kaupunginhallituksen tietoon on tullut kaupunginhallituksen jäsen Pekka Laaksosen epäasialliseksi koettu käyttäytyminen. Lisäksi puheenjohtajalle on aiemmin tullut sähköposteja muista vastaavalla tavalla koetuista tilanteista.

Muut kaupunginhallituksen jäsenet tuomitsevat Pekka Laaksosen epäasiallisen käyttäytymisen ja jatkuvan viranhaltijoiden maalittamisen. Muut kaupunginhallituksen jäsenet sanoutuvat irti Pekka Laaksosen kaupunginhallituksen puheenjohtajalle 26.4.2022 lähettämän kirjeen sisällöstä. Kaupunginhallitus kuulee Pekka Laaksosta asiasta. Kaupunginhallitus käsittelee asian seuraavassa 16.5.2022 kaupunginhallituksen kokouksessa. Päätös annetaan tiedoksi Pekka Laaksoselle, Hanna Helasteelle, AVI:lle, Jämsän kaupungin johtoryhmälle, Jämsän kaupungin ammattijärjestöjen edustajille sekä Jämsän kaupunginvaltuustolle.
Pekka Laaksonen ja Hanna Helaste eivät esteellisenä ole osallistuneet asiakohdan käsittelyyn.

Rautavuoren laavu -hankkeella laavu ja kuntoportaat

Koskenpään Kiri ry:lle myönnetään 7 000 euron välirahoitus. Rautavuoren laavu -hankkeen tarkoituksena on rakentaa Rautavuoren alueelle luontopolku, laavu ja kuntoportaat.

Tuomi Logistiikan ja Kanta Logistiikan sulautuminen

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Tuomi Logistiikka Oy:n uuden osakassopimuksen. Uusi osakassopimus korvaa aiemman osakassopimuksen, ja se astuu voimaan heinäkuun alusta 2022 yhtäaikaisesti fuusion voimaantulon kanssa.

Jämsän kaupunki on yksi Tuomi Logistiikan pienomistajista. Jämsä hankkii yhteishankintayhtiön kautta lähinnä soten yhteistoiminta-alueella tarvittavia hoito- ja hoivatarvikkeita sekä parina viime vuonna myös merkittäviä määriä pandemiatuotteita. Tuomi Logistiikka Oy ja Kanta Logistiikka Oy ovat neuvotelleet syksystä 2021 yhtiöiden fuusiosta. Maantieteellisen toiminta-alueen laajentumisen sekä hyvinvointialueiden perustamisen tuoman toimintaympäristön muutoksen johdosta osakassopimukseen tunnistettiin tarve tehdä muutoksia.

Kaupungin edustaja Pro Ysitien yhdistykseen

Pro Ysitie ry:n vuosikokoukseen edustajaksi nimettiin Piritta Rantanen. Yhdistyksen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi esitetään Anna-Liisa Juurista ja varajäseneksi Hanna Helastetta.

Strategian päivittämiselle lisäaikaa syksyyn saakka

Strategian päivittämiselle myönnettiin lisäaikaa siten, että strategia päivitys on valmis syyskuuhun 2022 mennessä.

Strategiatyöryhmä on valmistellut kaupungin strategian päivitystä syksystä 2021 lähtien. Eri tahojen osallistaminen strategiaprosessiin on aloitettu, mutta strategian tekemistä ja prosessia johtava ohjausryhmä katsoo, että osallistamista tulee vielä syventää. On tärkeää, jotta eri tahot, kuten henkilöstö, vaikuttamistoimielimet, yritykset ja kuntalaiset, voivat sitoutua strategian toteuttamiseen.

Vesihuoltopäällikön virkaan valittiin Vesa Arvonen

Vesihuoltopäällikön virkaan valittiin diplomi-insinööri Vesa Arvonen. Valinta perustui koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa esiin tulleiden hakijoiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella tehtyyn kokonaisarvioon.

Vesihuoltopäällikön virka julistettiin haettavaksi helmikuun lopulla. Viranhakuilmoitus oli nähtävillä Kuntarekry-palvelussa sekä muissa sähköisissä työnhakupalveluissa, lehdissä ja lisäksi viran hakua vauhditettiin sosiaalisen median kampanjalla. Facebook-mainos tavoitti yli 30 000 henkilöä ja sitä klikattiin 504 kertaa.

Varavaltuutettujen määrän täydentäminen

Uudeksi varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi vaalikaudeksi 2021–2025 Perussuomalaiset r.p. osalta määrätään vahvistettu vaalitulos huomioiden Mira Viinijärvi.

Kaupunginvaltuustolle saatetaan tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätöksen mukaisen varavaltuutettujen täydentämisen.

Himoshaiskan kiinteistökaupalle esisopimus

Jämsän kaupunki solmii kiinteistökaupan esisopimuksen Tobermore Oy:n kanssa koskien noin 5500 neliömetrin suuruista määräalaa Himoshaiskan kiinteistöstä. Esisopimuksen myötä Tobermore Oy on oikeutettu hakemaan tarvitsemansa huolto- ja varastorakennuksen edellyttämää asemakaavamuutosta.

Koulutuksellinen pilotointi Jyväskylän ammattikorkeakoulun järjestämiin varhaiskasvatuksen sosionomi -opintoihin käynnistyy

Kaupunginhallitus päätti aloittaa koulutuksellisen pilotoinnin liittyen Jyväskylän ammattikorkeakoulun järjestämiin varhaiskasvatuksen sosionomi -opintoihin. Koulutukselliseen pilotointiin voivat osallistua vakituisessa palvelussuhteessa olevat varhaiskasvatuksen lastenhoitajat ja -avustajat, joilla on koulutukseen vaadittava lähihoitajan tai lastenohjaajan tutkinto, ja jotka sitoutuvat opintojen tutkintovaiheessa valitsemaan varhaiskasvatuksen sosionomin suuntautumisvaihtoehdon. Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää kaupungin tarjoamia tiloja opiskelun webinaareihin ja ryhmätyöskentelyyn.

Pilotointi koskee syksyllä 2023 alkavia Jyväskylän avoimessa ammattikorkeakoulussa aloitettavia sosionomiopintoja ja niistä jatkuvia varhaiskasvatuksen sosionomin tutkinto-opintoja. Mahdollisesta jatkosta päätetään myöhemmin erikseen.

Polttoaineiden hinnannousut eivät aiheuta kaupungin kuljetusten hintojen tarkistuksia

Polttonesteiden hinnat on nousseet syksystä 2021 vuoden 2022 alkuun mennessä noin 50 %:lla jakeluvelvoitteen lisäämisen sekä Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan vuoksi. Hankintalain noudattamisen, Julkisten hankintojen neuvontayksikön ohjeistuksen sekä kuljetusten ja urakoiden kilpailutuksiin osallistuneiden yrittäjien yhdenvertaisen kohtelun nimissä Jämsän kaupunki noudattaa hinnantarkistuksissa hankintasopimuksiaan, eikä tee ylimääräisiä hinnantarkistuksia, tai osallistu muiden viranomaisten kilpailuttamien sopimusten harkinnanvaraisiin hinnankorotuksiin.

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen mukaisen hinnan tarkistaminen ja hankintasopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen

Jämsän Terveys Oy:lle maksettavaa korvausta vuodelle 2022 tarkistetaan palvelusopimuksen mukaisesti. Maksettavassa vuosihinnassa on otettava huomioon mahdolliset palvelujen tuottajamuutokset, kuten viranomaistehtävien siirrosta takaisin kaupungille aiheutuvat kustannukset.

Hankintasopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen osalta Jämsän Terveys Oy:tä koskeva tilannekatsaus merkittiin tiedoksi. Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtajan pyytämään luotettavaa selvitystä Jämsän Terveys Oy:n taloudellisesta tilanteesta ja siitä, miten terveysyhtiö kykenee vastaamaan palvelusopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä.

Täyttöluvat

  • Määräaikainen asiakasohjaaja ajalle 1.5. – 31.12.2022
  • Sosiaalityö ja perhepalvelut tulosaluejohtaja
  • Sairaanhoitaja
  • Lastenhoitajan toimi 1.6.2022 alkaen sekä kaksi lastenhoitajan toimea 1.8.2022 alkaen.
  • Matemaattisten aineiden tuntiopettaja sekä erityisluokanopettajan toimet Jämsänjoen yhtenäiskoululle 1.8.2022 alkaen

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti, puh. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös