Hulevedet

Mitä hulevesi on?

Hulevesi on rakennetulla alueella muodostunutta pintavaluntaa, joka on peräisin sadannasta tai lumen sulamisesta. Lain mukaan (682/2014, 13 a luku 103 a §) myös rakennusten perustusten kuivatusvedet hallitaan hulevesien tavoin.

Veden kiertokulku on rakennetuilla alueilla erilaista kuin luonnontilaisilla alueilla. Katot, pihat ja kadut ovat läpäisemättömiä, eikä vesi pääse imeytymään maahan. Sen takia vesi valuu pintoja pitkin ritiläkaivoihin ja siten hulevesiviemäriin, painanteisiin ja ojiin, ja niistä isompiin vesistöihin.

Mikä on hulevesijärjestelmä?

Mitä enemmän läpäisemätöntä pintaa on, sitä enemmän syntyy hulevettä, jonka keräämiseen ja poisjohtamiseen tarvitaan hulevesijärjestelmä. Hulevesijärjestelmä koostuu ojista, painanteista, hulevesiviemäreistä, viivytysaltaista ja muista hulevesirakenteista, sekä tulvareiteistä.

Miksi hulevesiä täytyy hallita?

Kaupunkialueet rakennetaan yhä tiiviimmäksi, jolloin rakennetun pinta-alan osuus suhteessa luonnontilaiseen pinta-alaan on suuri. Tällaisilla alueilla hulevettä muodostuu rankkasateiden aikana niin paljon, etteivät pienet vettä läpäisevät alueet pysty imeyttämään kaikkia vesiä tai vastaanottavan ojan, puron tai joen kapasiteetti ei riitä kuljettamaan vesimääriä. Ilman hallintaa hulevedet virtaavat matalimpaan paikkaan ympäristössä, mikä voi aiheuttaa tulvimista esimerkiksi kiinteistöille. Tulvien aiheuttamat taloudelliset vahingot voivat olla suuria. Hulevesien puutteellinen hallinta voi aiheuttaa myös vaikeammin arvotettavia haittoja luonnolle ja vesistöille.

Meidän hulevedet menee jätevesiviemäriin…

Aiemmin hulevesiä on ohjattu myös jätevesiviemäriin. Nykyään vesihuoltolaki kieltää hulevesien johtamisen jätevesiviemäriin, vaikka siihen olisi aiemmin saanut luvan (muutamia harvoja poikkeuksia lukuunottamatta). Hulevedet eivät ole likaisuudeltaan verrattavissa jätevesiin eivätkä ne kuulu jätevedenpuhdistamolle! Hulevedet heikentävät jätevesien puhdistustehoa ja lisäävät turhaan puhdistuskemikaalien käyttöä ja ylivuotoja pumppaamoilta.

Huleveden vaikutustusalue

Lisätietoja hulevesistä

Susanna Sinisaari-Kaislo

ympäristöinsinööri

Jaa sosiaalisessa mediassa