Väärinkäytösten ilmoituskanava

Väärinkäytösten ilmoituskanava on työkalu eettisten periaatteiden ja luottamuksen ylläpitämiseen sekä väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen.

Mikäli Jämsän kaupungin työntekijä tai kaupungin organisaation kanssa tekemisissä oleva henkilö on saanut tietoa lainsäädännön vastaisesta toiminnasta työssään tai sen yhteydessä ja epäilee väärinkäytöstä, Whistleblower-direktiivin mukaisissa asioissa asiasta voi tehdä ilmoituksen väärinkäytösten ilmoituskanavan kautta.

Väärinkäytösten ilmoituskanavan kautta voi tehdä ilmoituksen turvallisesti ja luottamuksellisesti. Ilmoittajasuojakanavan kautta tehtävän ilmoituksentekijän identiteetti suojataan vahvasti koko ilmoituksen käsittelyprosessin ajan. Ilmoittajansuojan yleisenä edellytyksenä kuitenkin on, että ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa rikkomista koskevan tiedon paikkansapitävyyteen ilmoittamishetkellä, ja että tällainen tieto kuuluu lain soveltamisalaan.

Whistleblowing -ilmoituskanavan linkki ohjautuu erilliselle sivulle >

 1. Täytä ilmoituslomake. Lähetettyäsi lomakkeen järjestelmään saat vahvistuksen sen vastaanottamisesta. Ota talteen omaa ilmoitustasi koskeva numerotunniste.
 2. Voit seurata ilmoituksesi käsittelyä ja käydä keskustelua Whistleblowing-tiimin kanssa kirjautumalla omalla numerotunnisteellasi. Huomioithan, että jos hukkaat tunnisteen, emme voi turvallisuussyistä antaa sitä sinulle enää uudestaan, vaan tällöin sinun tulee tehdä uusi ilmoitus.
 3. Sinulle voidaan esittää kysymyksiä asian käsittelyn aikana. Muistathan käydä seurantasivulla käsittelyn edetessä.Mikäli ei ole varmaa, liittyykö väärinkäytösepäilysi kaupungin vai jonkun muun organisaation toimintaa, voit tehdä ilmoituksen Oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan.
 • Väärinkäytösten ilmoituskanavan kautta voi ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä ns. Whistleblower-direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 2019/1937, EUVL L 305/34 mukaisissa, alla yksilöidyissä asioissa.

  Ilmoittajansuojaa koskevan lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti ilman pelkoa ilmoituksen johdosta häneen kohdistuvista mahdollisista seuraamuksista. Kansallisesti ilmoittajansuojasta on säädetty tarkemmin 1.1.2023 voimaantulevassa ilmoittajansuojalaissa (Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta).

  Ilmoituksia käsittelevät vain siihen erikseen nimetyt, asiasta riippumattomat henkilöt, joilla on vaitiolovelvollisuus ja velvollisuus kaupungin edustajina suojella ilmoittajaa. Aiheet, joihin liittyvissä (Jämsän kaupunkia koskevissa) väärinkäytösepäilyissä voit tehdä ilmoituksen tämän kanavan kautta ovat:

  1. julkiset hankinnat (lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja),
  2. finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat,
  3. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen,
  4. tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus,
  5. liikenneturvallisuus,
  6. ympäristönsuojelu,
  7. säteily- ja ydinturvallisuus,
  8. elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi,
  9. Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan tarkoittama kansanterveys,
  10. kuluttajansuoja,
  11. yksityisyyden ja henkilötietojen suoja,
  12. sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

  Ilmoitukset tulee tehdä vilpittömässä mielessä. Ilmoittajansuojakanavaa ei ole tarkoitettu esimerkiksi laskutukseen tai sopimusehtoihin liittyvän asiakas/toimittajapalautteen antamiseen, eikä tällaisia asiakas/toimittajapalautteita tutkita. Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja ne voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

  Vaikka ilmoittajansuoja koskee myös epäilyitä väärinkäytöksistä, ilmoittajansuojaa ei saa vahingoittamistarkoituksessa tehdyissä ilmoituksissa – ilmoittajansuoja koskee siis vain vilpittömässä mielessä tehtyjä ilmoituksia. Ilmoittaja voi joutua vahingonkorvausvastuuseen, mikäli vilpillisellä mielellä tehdystä ilmoituksesta aiheutuu haittaa ilmoituksen kohteelle tai organisaatiolle. Ilmoittajan vahingonkorvausvastuu rajautuu kuitenkin aina vain tahalliseen menettelyyn, jossa ilmoittaja on vahingoittamistarkoituksessa ilmoittanut tai julkistanut perättömiä tai harhaanjohtavia tietoja.

Jaa sosiaalisessa mediassa