Kaupunginhallituksen päätöksiä 15. elokuuta 2022

Helteisen elokuun iltana päätettiin mm. jättää osallistumatta Päijänteen biosfäärialueen hakemukseen, hyväksyä Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön siirtosopimus, antaa valmisteluohjeen noudatettavaksi hallintosäännön päivittämisessä vuoden alun organisaatiomuutoksen toteuttamista varten, sekä koronarokotuskustannuksien korvauksista Jämsän Terveys Oy:lle.

Esityslista 15.8.2022

Päijänteen biosfäärialue

Päijänteen biosfäärialueelle on tarkoitus rakentaa aktiivinen ja monialainen toimijaverkosto, joka koostuu paikallisista, alueellisista, kansallisista ja kansainvälisistä toimijoista. Toiminnan painopisteiksi on suunniteltu luonnonvarojen käytön kestävyys, kestävä matkailu sekä kestävät elämäntavat ja kulttuuri. Hankkeen valmisteluvaiheen aikana elinvoimatoimi järjesti kesäkuussa kaikille avoimen Biosfääri tutuksi -tilaisuuden, jossa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja käydä keskustelua mm. biosfääristatuksen vaikutuksista aluekehitykseen ja elinkeinoelämään.

Mika Kyrö ehdotti Jukka Haaparannan, Joni Friskin, Sanna Rajalan ja Erja Laaksosen kannattamana, ettei sitouduta biosfäärialueen hakemukseen eikä osallistuta nivelvaiheen rahoitukseen.

Äänestys:
Kaupunginjohtajan pohjaesitys ja Mika Kyrön vastaesitys. Mika Kyrön esitys sai taakseen kahdeksan jäsentä (Mika Kyrö, Jorma Poti, Erja Laaksonen, Joni Frisk, Jukka Haaparanta, Antti Lähdesmäki, Tuula Peltonen ja Sanna Rajala). Kaupunginjohtajan pohjaesitystä kannatti yksi jäsen (Tarja Uusipaasto).
Mika Kyrön esitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestys 8-1.

Kiinteistökauppa, Peräläntaka

Jämsän kaupunki solmii esisopimuksen GRK Infra Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön kanssa koskien noin 5,54 hehtaarin suuruista määräalaa kiinteistöstä 182-437-1-153 Peräläntaka. Lopullinen kiinteistökauppa tehdään, kun esisopimukseen kirjatut lopullisen kiinteistökaupan edellytykset ovat täyttyneet. GRK Infra Oyj saa hakea suunnittelutarveratkaisua ja toimenpidelupaa esisopimuksen kohteena olevalle alueelle välittömästi.

Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö

Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön siirtosopimus hyväksyttiin allekirjoitettavaksi. Henkilöstö siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle ns. vanhoina työntekijöinä. Siirtosopimuksessa on kuvattu mm. henkilöstön siirron periaatteet, sovellettava virka- ja työehtosopimus, palkkaukseen liittyvät ehdot, eläkejärjestelmä sekä yhteistyö luovuttavan ja vastaanottavan organisaation välillä.

Yksilöity luettelo siirtyvästä henkilöstöstä elää liikkeenluovutuspäivämäärään 31.12.2022 saakka. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että kaupunginjohtaja päättää Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyvät työntekijät ja viranhaltijat. Henkilöstön siirrossa noudatetaan jatkuvan välittömän ja välillisen yhteistoimintamenettelyn periaatetta.

COVID-19-rokotuskustannusten korvaaminen Jämsän Terveys Oy:lle

Jämsän kaupunki korvaa Jämsän Terveys Oy:lle COVID-19 -rokotuksista valtion asetusluonnoksessa esitetyn korvaustason mukaisesti 13 euroa rokotuskerrasta ajalla 1.1.-30.9.2022. Loppuvuodesta ajanjaksolla 1.10.-31.12.2022 tehtävien rokotusten aiheuttamista lisäkustannuksista korvataan Jämsän Terveys Oy:lle em. asetusluonnoksen korvaustason mukaisesti 13 euroa per rokotuskerta.

Rokottamisesta maksettava korvaus kattaa kaikki rokottamistyöhön ja rokottamiseen liittyviin järjestelyihin sisältyvät kustannukset. Koronarokotuskustannukset korvataan jatkossa jälkikäteen ajantasaisesti kaupunginhallituksen kesäkuussa tekemästä päätöksestä poiketen.

Uuden organisaation valmisteluohje

Hyvinvointialueiden perustaminen 1.1.2023 muuttaa kuntien roolia, kaksoisjohtamisen tehtäviä ja taloutta. Seuraavana vuonna 2024 vastuu työvoima- ja elinkeinopalvelujen järjestämisestä siirtynee valtion TE-hallinnolta kunnille. Valtakunnalliset muutokset vaikuttavat sekä operatiiviseen että luottamushenkilöorganisaatioon.

Organisaatiomuutoksen toteuttamista varten kaupunginhallitus antoi valmisteluohjeen noudatettavaksi hallintosäännön päivittämisessä ja vuosien 2023–2025 henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimisessa.

Valmisteluohjeen mukaisesti muun muassa sosiaali- ja terveyslautakunta toimielimenä lakkaa. Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitos on tarkoituksenmukaista yhtiöittää vuoden alusta alkaen ja henkilöstö siirtää yhtiöön liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti. Kaupunginhallituksen alaisuuteen nimetään konsernijohtamista ja työantajan kilpailukykyä vahvistavat jaostot, konsernijaosto ja henkilöstöjaosto. Uudessa organisaatiossa on konsernipalvelujen, elinvoiman sekä sivistyksen toimialat. Myös eläköitymisten yhteydessä tehtäviä yhdistetään ja jätetään täyttämättä.

Muutosten toteuttaminen perustuu jatkuvan yhteistoimintamenettelyn periaatteeseen.

Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus

Jämsän kaupunki ei hae kuntien harkinnanvaraista valtionosuutta. Jämsän kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen tulos oli ylijäämäinen. Taloudellisten tunnuslukujen osalta suuria muutoksia ei ole edellisvuosiin verraten tullut. Näistä syistä Jämsän kaupunki ei ole lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa harkinnanvaraisen valtionosuuden kriteerien mukaisesti.

Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja verotulomenetysten korvausten muutoksista

Valtiovarainministeriö on päättänyt lisätä kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien laskennallisia kustannuksia 146 000 euroa vuodelle 2022.
Jämsän kaupungin osalta vuoden 2022 kunnan peruspalvelujen valtionosuus nousee uuden päätöksen myötä 31 124 €. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi valtiovarainministeriön päätöksen ja toteaa, ettei aihetta oikaisuvaatimukseen ole.

Oikaisuvaatimus koskien palvelussuhteen päättämistä

Kaupunginhallitukselle tullut oikaisuvaatimus koskee annettua viranhaltijapäätöstä, jolla oikaisuvaatimuksen tekijän työsuhde on irtisanottu. Vaatimuksessa ei ole esitetty perusteita, joiden mukaan asiaa tulisi käsitellä hallintolainkäytön järjestyksessä. Oikaisuvaatimus hylättiin, koska työsuhteen päättämistä koskevat riita-asiat käsitellään yleisessä tuomioistuimessa.

Pekka Laaksosen eronpyyntö kaupunginvaltuustosta

Kaupunginvaltuutettu Pekka Laaksonen on kesäkuussa jättänyt eronpyyntönsä valtuutetun tehtävistä. Kaupunginvaltuustolle esitetään, että Pekka Laaksoselle myönnetään ero valtuutetun tehtävistä.

Kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpano

Kaupunginvaltuuston 20.6.2022 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ja ne eivät ole lain tai asetuksen vastaisia. Valtuuston päätökset päätettiin panna täytäntöön.

 

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös