Kaupunginhallituksen päätöksiä 28. maaliskuuta 2022

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan vuoden 2021 tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen.
Jämsän kaupunki hakee Jämsän Terveyden erityistarkastuksen suorittamista ja tekee moitekanteen käyttöpääoman vaatimusten kumoamiseksi.

Esityslista 28.3.2022

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021

Tilikauden tulos vuodelta 2021 on liikelaitokset mukaan lukien ylijäämäinen 334.898,88 euroa. Ylijäämää tilikaudelta syntyy tilinpäätöksen rahasto- ja varauskirjauksen jälkeen 399.718,54. Kumulatiivista ylijäämää kaupungilla on tilinpäätöksen jälkeen 4.012.912,81 euroa.

Jämsän kaupungin tilinpäätös vuodelta 2021 hyväksyttiin. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa.

1. tuloutetaan investointivarauksiin liittyviä poistoeroja 246.611,26 euroa
2. konsernirahastoa kartutetaan sääntöjen mukaan lasketulla korolla 181.791,60 euroa
3. tilikauden ylijäämä, 399.718,54 euroa, siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Tilinpäätöksestä on julkaistu erillinen tiedote. (linkki)

Henkilöstökertomus 2021

Kerran vuodessa tehdään henkilöstökertomus, joka antaa kokonaiskuvan henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnista. Henkilöstökertomuksesta selviää muun muassa henkilöstömäärät, palkkakustannukset ja terveysperusteiset poissaolot.

Henkilöstön kokonaismäärä vuoden päättyessä oli 983 henkilöä. Vakinaisia työntekijöitä oli 768 henkilöä. Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä oli 21,87 prosenttia.

Terveysperusteiset poissaolot, 17,4 päivää/henkilö, ovat pysyneet lähes ennallaan verrattuna edelliseen vuoteen. Eläkepoistumaennuste vuosille 2022 – 27 on 132 henkilöä. Poissaoloja oli 19,01 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohti.

Vuoden 2023 alusta lukien Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyvät Kuhmoisten yhteistoiminta-alueella Jämsän kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö, vakinaiset ja määräaikaiset yhteensä n. 99 työntekijää, Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyy n. 117 työntekijää.

Henkilöstökertomus vuodelta 2021 hyväksyttiin ja lähetetään edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Jämsän kaupungin esitykset Itsenäisyyspäivän kunniamerkkien saajista 2022

Aluehallintovirastot ovat pyytäneet ehdotuksia vuoden 2022 itsenäisyyspäivänä annettavista Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkeistä.

Kunniamerkkityöryhmän ehdotus annettiin kokouksessa. Kaupunginhallituksen esitys kunniamerkkien saajiksi on työryhmän ehdotuksen mukainen.

Selvitys Jämsän kaupungin johtoryhmän kuormitustilanteesta tarkastuskertomukseen 2021

Työnantajalle on annettu tarkastuskertomuksessa 2021 kehotus Jämsän kaupungin ylimpien viranhaltijoiden kokemasta psykososiaalisesta kuormituksesta.

Työnantajan on toteutettava riittävät ja tarpeelliset toimenpiteet haitallisten psykososiaalisten kuormitustekijöiden poistamiseksi tai niiden aiheuttaman vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi.

Kaupunginhallitus antaa selvityksen tehdyistä toimenpiteistä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle.

Jämsän Terveys Oy:n yhtiökokouksesta johtuvat toimenpiteet

Jämsän kaupunki on esittänyt yhtiökokoukselle erityistarkastuksen toteuttamista, johon kaupungilla on vähemmistöosakkeenomistajana oikeus.

Hakemus erityistilintarkastuksen suorittamiseksi tehdään, koska on jäänyt epäselväksi mm. vuosien saatossa se, miten konsernin sisäinen liikevaihto on tapahtunut, mitä eriä on kirjattu yhtiön tulokseen ja onko yhtiölle kirjattu kaikki korvaukset, jotka kaupunki on maksanut (esim. Covid) ja onko yhtiön hallitusta ja vähemmistöosakasta informoitu riittävästi yhtiön tilanteesta.

Jämsä kaupunki ei ole hyväksynyt Jämän Terveyden käyttöpääoman lisäysesitystä, koska muun muassa osakassopimuksen mukaan kaupungilla ei ole siihen velvoitetta ja käyttöpääoman lisäyksen tarpeesta ei ole esitetty luotettavaa laskelmaa ja syytä.

Kaupunginhallitus päätti ryhtyä toimenpiteisiin erityisen tarkastuksen hakemiseksi ja nostaa moitekanteen virheellisessä muodossa syntyneen ja sisällöltään lainvastaisen käyttöpääomavaatimuksen kumoamiseksi.

Peikkorinteen asemakaavan muutos

Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä 14.1.-31.1.2022. Luonnoksesta on pyydetty lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta, Valvontajaostolta, Elenia Oy:ltä ja Himos Infra Oy:ltä. Luonnosvaiheen jälkeen kaava-aineistoon on tehty täydennyksiä ja muutoksia. Elinvoimalautakunta on hyväksynyt laaditun kaavamuutosehdotuksen.

Peikkorinteen asemakaavan muutos asetetaan julkisesti nähtäville.

Sairaalan kiinteistön hoitajista erikoisammattimiehiä

Sairaalan kiinteistöhuollon tehtävät eroavat muista kiinteistöhuollon tehtävistä, koska tehtävänkuvaan sisältyy erityisosaamista vaativia tehtäviä. Ammattinimikkeen pitää kuvata mahdollisimman hyvin työnantajan työntekijälle osoittamaa tehtävää. Kiinteistönhoitajan ja huoltomiehen nimikkeet muutettiin erikoisammattimieheksi.

Täyttöluvat

Täyttöluvat myönnettiin:

– toimistosihteerin toimelle vakinainen täyttölupa sosiaali- ja terveystoimen hallintoon
– asumisen ohjaajan toimelle Linnakotiin
– terveydenhoitajan toimelle neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon
– asumisen ohjaajan toimelle Kuhmoisten ryhmäkoti Päijäläkotiin
– sairaanhoitajien (2) ja laitoshuoltajan toimelle Kuhmoisten vuodeosasto 10:een
– sairaanhoitajan toimelle Kuhmoisten iäkkäiden kotihoitoon

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös