Kaupunginhallituksen päätöksiä 6. kesäkuuta 2022

Kaupungin metsäsuunnitelma hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Kenraalintien virastotalon nimestä käynnistetään nimikilpailu. Jämsän vanhaintuki ry;n toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja senioriasumisen kohentamiseksi päätettiin useista eri toimenpiteistä. Elinvoimatoimen ja Gradian yhteiselle Kohti tulevaisuuden työtä -hankkeelle myönnettiin kuntarahoitusosuus.

Esityslista 6.6.2022

Jämsän kaupungin metsäsuunnitelma 2022-2031

Metsäsuunnitelma 2022-2031 on toteutettu Jämsän kaupungin ja Metsäavain Oy:n välisen hankintasopimuksen mukaisesti.

Metsäsuunnitelman painettu versio ja karttapohjainen verkkosovellus olivat julkisesti nähtävillä 24.3.-8.4.2022. Karttasovellukseen oli jätetty runsaasti kommentteja. Lisäksi suunnitelmaan liittyen jätettiin yhteensä 45 kirjallista muistutusta.

Metsäavain Oy:n laatima Jämsän kaupungin metsäsuunnitelma 2022 – 2031 hyväksyttiin.  Lisäksi Jämsän kaupungin metsien ajantasainen metsävaratieto julkaistaan erillisenä karttatasona Jämsän kaupungin karttapalvelussa.

Äänestykset:
Mika Kyrö ehdotti Merja Lahtisen, Antti Lähdesmäen, Joni Friskin kannattamana, että metsäsuunnitelmaa ei palauteta uudelleen valmisteluun. Ullan Patrosen vastaehdotus: Metsäsuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet ovat suunnittelijan tekemiä ehdotuksia. Jokainen metsänkäsittelytoimenpide suunnitellaan ennen toteutusta vielä yksityiskohtaisesti erikseen. Tässä vaiheessa osallistetaan asukkaita.

1) Mika Kyrön ja Ulla Patrosen esitykset olivat vastakkain. Äänestysesitys: Ulla Patrosen esityksen takana olivat Jorma Poti, Ulla Patronen, Sanna Rajala ja Jukka Haaparanta (4) Mika Kyrön esitys: Lotta Ahola, Antti Lähdesmäki, Mika Kyrö, Merja Lahtinen, Joni Frisk (5) Äänestys 5-4.

2) Kaupunginjohtajan pohjaesitys, palautetaan valmisteluun ja Mika Kyrön vastaesitys. Kaupunginjohtajan pohjaesitystä kannattivat Sanna Rajala, Ulla Patronen, Jorma Poti, Jukka Haaparanta (4) Mika Kyrön esitys: Lotta Ahola, Antti Lähdesmäki, Mika Kyrö, Merja Lahtinen, Joni Frisk (5). Mika Kyrön esitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestys 5-4.

Talouden toteuma tammi-huhtikuu 2022

Neljän ensimmäisen kuukauden osalta toteuma noudattelee talousarviota. Toimintatuotot ovat toteutuneet 34,7 % ja toimintakulut 34 %. Verotulot ovat toteutuneet 38,8 %, joka on noin miljoona euroa enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajanjaksona.

Tuloslaskelmaraportti 30.4.2022 merkittiin tiedoksi.

Senioriasumisen kehittämishanke: Jämsän Vanhaintuki ry:n tilanne

Jämsän Vanhaintuki ry on yleishyödyllinen yhteisö, joka toimii yhteistyössä Jämsän kaupungin kanssa vanhusten asuin- ja elinolojen parantamiseksi. Vanhaintuen palvelutaloissa hoivapalvelun järjestää Jämsän kaupunki ja tuottaa Jämsän Terveys Oy. Jämsän Vanhaintuki ry:llä on ollut kolme Jämsän kaupungin myöntämää lainaa, joista vuoden vaihteessa yhdistys pystyi maksamaan vain osan tiukan taloustilanteen vuoksi. Vanhaintuki ry:n tilanteesta on laadittu selvitys, jossa on käyty lävitse Vanhaintuki ry:n taloustilanne, omaisuus ja toiminnot.

Tilanneanalyysin pohjalta päätettiin useista eri toimenpiteistä liittyen muun muassa asuntojen vuokraukseen, palvelun tuottamiseen, vuokrien tarkistukseen, vuokrattujen tilojen tarkistusmittaukseen, energian kulutuksen seurantaan sekä kiinteistönhuoltoon. Yhtiön lainoitus järjestetään vuoden 2022 loppuun mennessä. Lisäksi selvitetään Koskentien ja Terveyskujan soveltuvuus mahdolliseen senioriasumisen investointiin. Tilanneanalyysi luovutetaan Jämsän Vanhaintuki ry:n johtokunnalle. Toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä kaupunkikonsernin ja Jämsän Vanhaintuki ry:n kanssa.

Kohti tulevaisuuden työtä – hanke

Elinvoimatoimi on yhteistyössä Gradian kanssa valmistellut Kohti tulevaisuuden työtä -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on pureutua osaavan työvoiman kysymykseen ja erilaisilla toimenpiteillä edistää työelämän osaamiskohtaantoa uusien, tavoiteltavien elinkeinojen ja niihin liittyvän yritystoiminnan tarpeiden näkökulmasta. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.8.2022 – 31.5.2024 ja kokonaiskustannusarvio 458 441 euroa.

Jämsän kaupunki sitoutuu korkeintaan 46 000 euron (10%) omarahoitusosuuteen hankkeen toteutusaikana. Kuntarahoitusosuus maksetaan kaupunginhallituksen hankkeiden määrärahasta. Elinvoimajohtaja valtuutettiin sopimaan maksuaikataulusta ja allekirjoittamaan rahoitussitoumuksen kaupungin puolesta.

Kenraalintien virastotalon nimikilpailun julkistaminen

Kenraalintien virastotalolle on muuttamassa elinvoimatoimen ja konsernipalvelujen toimistoja. Kenraalintien virastotaloa voidaan jatkossakin kutsua virastotaloksi, mutta palvelukokonaisuus voidaan myös nimetä uudella yhteisellä, virallisella nimellä, jotta se erottuu mm. Kelhänkadun virastotalosta.

Virastotalon nimestä järjestetään nimikilpailu. Nimikilpailu järjestetään 10.6.2022 – 30.6.2022.

Nimikilpailun julkaisu, aikataulu ja säännöt hyväksyttiin. Kaupunginhallitus nimesi kilpailuraatiin edustajakseen Tuula Peltosen ja varaedustajaksi Joni Friskin.

Lausuntopyyntö: Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.

Kaupunginhallitus antaa asiasta esityslistan liitteenä olevan lausunnon liittyen muun muassa ehdotuksen tavoitteisiin, järjestämisvastuuseen, rahoitukseen, rekisterinpitoon sekä ohjaukseen ja valvontaan.

Valtuustoaloite

Johtamisen kehittäminen ja henkilöstön työhyvinvointi

Valtuustoaloite koskee Jämsän kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämisestä siten, että sairauspoissaolot vähenevät. Valtuustoaloitteessa esitetään muun muassa johtamista kehittävän hankkeen käynnistämistä ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisen nostamista johdon tärkeimpiin tehtäviin sekä työtehtävien määritysten ja vastuiden selkeyttämistä.

Annetussa vastauksessa on selvitetty kaupungin ja liikelaitosten terveysperusteisia poissaoloja, työkyvyttömyyden kustannuksia, työhyvinvointi-  ja työkykyjohtamista osana johtamista, tehtävänkuvia ja vastuita, johtamisen ja työhyvinvointijohtamisen kehittämistä sekä seurantaa.

Valtuustoaloitteeseen annetaan esityslistan seliteosan mukainen vastaus. Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Täyttöluvat

Myönnettiin täyttöluvat

– koulunkäynnin- ja vapaa-ajanohjaajan toimelle 1.8.2022 alkaen
– tietohallintosihteerin toimelle
– perusopetuksen apulaisrehtorin viralle

Kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpano

Todettiin, että kaupunginvaltuuston 30.5.2022 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia. Valtuuston päätökset päätettiin panna täytäntöön.

Päätettiin valtuuston kokouksessa jätettyjen valtuustoaloitteiden valmisteluvastuut:

1. Konsernipalvelut: Jämsä laatii osallisuusohjelman – ohjeistuksen osallistamisesta osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä
2. Elinvoima- ja sivistystoimiala: Jukka Virtasen elämäntyölle kunniaa ja asukkaille virkistystä / Virtaava Jämsänkoski asukasyhdistys
3. Konsernipalvelut: Jämsän kaupungissa päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin mallin (EVA) käyttöönotto päätöksen teossa sekä päätöksien lapsivaikutusten arviointi
4. Elinvoimatoimiala: Jämsän kaupungissa käynnistettävä metsien suojeluohjelma luontokadon ehkäisemiseksi

Eropyynnöt luottamustehtävästä

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että

– Pekka Laaksoselle myönnetään ero kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja että kaupunginvaltuusto valitsee hänen tilalleen kaupunginhallitukseen varsinaisen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
– Petri Haapakoskella myönnetään ero sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja kaupunginvaltuusto valitsee hänen tilalleen sivistyslautakunnan varajäsenen jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi.

Epäasiallisen käytöksen käsitteleminen luottamuselimissä

Luottamushenkilön epäasiallisen käyttäytymisen käsittelyssä toimintatavaksi hyväksyttiin Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän oppaan ”Epäasiallisen käytöksen käsitteleminen luottamuselimissä” sekä sen jämsäläisen täsmennyksen.  Menettelytavat annetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Jämsän Terveys Oy: maksuliikenne kesäkuu 2022

Kaupungin ja Jämsän Terveys Oy:n välisessä maksuliikenteessä on ollut epäselvyyksiä. Asiaa on käsitelty aiemmin kaupunginhallituksessa 16. toukokuuta. Epäselvyydet liittyvät pääosin valtion Covid korvauksien ohjeisiin ja kaupungin linjauksiin ja palvelumaksujen eriyttämiseen ateriapalveluissa.

Koronakorvausten maksamisessa päätettiin pysyä aiemmassa lainvoimaisessa päätöksessä vuoden 2020 ja 2021 osalta. Vuoden 2022 maksettavat korvaukset ratkaistaan Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti ja siinä aikataulussa kuin valtio korvaa ko. kustannukset kunnille.

Ateria- ja tukipalveluiden hyvityslaskujen tarkistuksen jälkeen kiistanalaiset ateriapalvelut ovat selvittelyn jälkeen maksettavissa. Tukipalveluiden osalta sovelletaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämää tasoa.

Henkilöstön siirtosopimuksen osalta kaupunginhallitus edellytti Jämsän Terveys Oy:ltä hyväksytyn sopimuksen allekirjoittamista. Sopimuksen mukaista hintaa on jatkossa korotettava samoilla korotustekijöillä kuin palvelusopimuksen hintaa, jotta se vastaa alkuperäistä palvelusopimuksen hintaa.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Read also