Katujen rakentaminen ja kunnossapito

Katujen saneeraus- ja rakentamispäätökset tehdään kulloinkin vahvistetun talousarvion määrärahan puitteissa, kolme kertaa vuodessa hyväksyttävässä työohjelmassa. Tulevien vuosien työohjelmat tulevat perustumaan  Jämsän kaupungin katujen kuntoarvio- ja saneerausohjelmaan, jossa kaupungin kunnossapidossa olevat kadut on jaettu viiteen kuntoluokkaan kaduilla tehtyjen havaintojen perusteella (havainnoitu mm. mahdollisia kantavuuden ja kuivatuksen puutteita ja routavaurioita).

Jämsän kaupungin katuverkossa on säännöllisessä kunnossapidossa 185 km katua, lisäksi on katuihin suoraan liittyviä kevyenliikenteenväyliä sekä erillisiä puistokäytäviä.

Katujen hoidon tavoitteena on pitää kadut siisteinä ja liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Katujen hoito on puhtaanapitoa, auraamista, polanteenpoistoa, liukkaiden torjuntaa, pölynsidontaa sekä päällysteen, liikennemerkkien ja katukalusteiden kunnossapitoa. osa katualueen hoitovastuista kuuluu tontin omistajille tai haltijoille.

Kunnan ja kiinteistöjen välisistä velvoitteista on säädetty laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (www.finlex.fi 31.8.1978/669).

 • Kunnan velvollisuutena on

  • ajoratojen ja jalkakäytävien korjaaminen ja päällysteiden kunnossapito
  • istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ym. laitteiden kunnossapito, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja ajoradan pölyn sitominen kesäaikana
  • istutusten, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ym. laitteiden puhtaanapito
  • ajoratojen ja kevyenliikenteenväylien auraus, hiekoitus, suolaus ja hiekotushiekan poisto keväällä

  Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuutena on

  • tonttiliittymän kunnossapito
  • ilmoitusten tekeminen kunnalle tai poliisille liikennettä vaarantavista päällysteiden rikkoontumisista, kuopista tai muista vastaavista puutteista
  • tarvittaessa ryhtyä väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi
  • ajoradalle, kevyenliikenteenväylälle ja jalkakäytävälle kertyneen lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poistaminen kiinteistön rajasta katualueen keskilinjaan saakka, oma turvallisuus huomioiden
  • pitää istutuksen kautta tontille johtava kulkutie puhtaana
  • pitää tontin rajasta enintään 3 metrin etäisyydelle ulottuva viherkaista ja oja siistinä
  • tonttiliittymärummun pitäminen lumettomana ja jäättömänä ja tarvittaessa huolehtia niiden sulatuksesta
  • huolehtia tonttiliittymän kunnossapidosta tarvittavine näkemäalueineen
  • kiinteistölle kuuluu myös velvollisuus poistaa kadun auraustöiden syntynyt aurausvalli tonttiliittymästään huolehtia, etteivät tontilla olevat istutukset aiheuta haittaa kadun kunnossapidolle, tontilla olevien puiden oksat eivät saa ulottua katualueelle.

  Tontilta aurattavien lumien siirto katualueelle on kielletty.

 • Talvikunnossapitoa katualueilla hoidetaan kaupungin omalla kalustolla ja urakoitsijoiden kalustolla. Talvikunnossapidon taso eri liikenneväylillä määräytyy liikenteellisen merkityksen ja määrän sekä eri liikennemuotojenmukaan. Tästä syystä vilkkaammin liikennöityjä pääkatuja aurataan huomattavasti useammin verrattuna kokooja- ja tonttikatuihin. Jämsän kaupungissa on talvikunnossapitoa järjestetty yleisestä tavasta poiketen mm. aurausten osalta ilman lumen kerrospaksuuden rajaa. Lumien aurauksia toteutetaan tarpeen mukaan ja auraukset aloitetaan kaupungin talvikunnossapidon päivystäjän arvion perusteella. Päivystyskäytännöllä varmistetaan mm. tarkoituksenmukainen liukkaudentorjunta.

  Päivystys puh. 040 707 1409

 • Tulossa kunnossapitoluokat

 • Kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuksien täyttymistä valvoo rakennusvalvonta. Poliisi valvoo kunnossa- ja puhtaanapitoa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta.

   

Jaa sosiaalisessa mediassa