Maaseuturahoitus

Suomesta on 95 % maaseutua. Yritys voi olla aloittava tai toimiva maaseudulla oleva yritys. Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle (yrittäjä tai palkattu työntekijä). Maatilan yhteydessä muuta yritystoimintaa harjoitettaessa riittää, että yritystoiminta yhdessä maatilalla harjoitettavan muun toiminnan kanssa antaa yhdelle henkilölle toimeentulon.

Maaseuturahoitusta (Leader-yritysrahoitus) on haettavissa:

 • Aloittava yrittäjä (luonnollinen henkilö), yritystoiminnan suunnitteluun jo ennen perustamista
 • Yrityksen kehittämiseen
 • Yrityksen investointeihin
 • Maatilan kokeiluihin
 • Mikroyrityksen energiatukiin
 • Lisäksi yritykset voivat kehittää toimintaansa yhteisessä yritysryhmä- tai viljelijäryhmähankkeessa.
 • Liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset voivat hakea yleishyödyllistä investointitukea yritystuen ehdoilla eli toiminnan tulee olla kannattavaa, eikä se saa vääristää kilpailua (palvelun puute)

Milloin voi saada yritystukea?

 • Yrityksen tuettava toiminta sijaitsee tukikelpoisella maaseudulla.
 • Yritykselle syntyy uutta liiketoimintaa tai olemassa oleva kehittyy.
 • Yrityksen tuettava toiminta ei vääristä kilpailua.
 • Yritystoiminnalla on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
 • Taloudellisissa vaikeuksissa olevaa yritystoimintaa ei voida tukea.
 • Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin. Investointitukea voidaan myöntää myös osa-aikaiselle yrittäjälle. Investointien rahoittamisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu) yrityksen toiminnassa. Yritysten investointituki on Jämsässä 35 %. Kustannusarvio 5000-100 000 euroa. Tuki haetaan paikallisesta Leader-ryhmä Vesurista. Kustannusarvion ollessa yli 100 000 euroa. Tuki haetaan ELY-keskuksesta. Hakulomake investointitukiin.

  Voit hakea investointitukea:

  • Rakennuksen / rakenteen / rakennelman suunnittelemiseen, rakentamiseen, laajentamiseen, korjaamiseen ja hankkimiseen
  • Koneiden ja laitteiden hankintaan
  • Aineettomiin (tietokoneohjelmistojen, patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien) investointeihin

  Investointitukea ei voida myöntää:

  • eläinten hankinta
  • traktorin tai muun maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun koneen tai laitteen hankinta
  • liikennealan investoinnit
  • puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta sekä muun vastaavan koneen tai laitteen hankinta
  • käytössä olevan koneen tai laitteen korvaaminen uudella, ellei yritystoimintaa olennaisesti laajenneta tai yrityksen teknologinentaso investoinnin vaikutuksesta merkittävästi parane taikka oteta käyttöön korkeampaan ympäristönsuojelulliseen tasoon johtavia tekniikoita
  • energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
  • toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankintaan; tukea voidaan kuitenkin myöntää sellaisten kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden hankintaan, jotka oikeuttavat hallitsemaan kehittämistukilain mukaan tukikelpoisessa yritystoiminnassa käytettävää toimitilaa
  • investointi, jonka tarkoituksena on ainoastaan toimitilojen tarjoaminen vuokralle
  • kiinteistön tai rakennusten hankinta julkisyhteisöltä, ellei kohteen arvoa ole määritelty markkinaehtoisesti ulkopuolisen asiantuntijantoimesta ja hankintaa tehdään markkinaehtoisesti
  • kokonaisteholtaan yli kahden megawatin uusiutuvan energiantuotannollisia investointeja
  • aurinko- ja tuulivoimaloita
  • koneurakoinnin maansiirtokoneita
 • Tuki on kohdennettu harvaanasutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevalle mikroyritykselle, pääsääntöisesti enintään 5 htv työllistävälle yritykselle. Yritystoiminnan tulee olla päätoimista. Hakulomake energiatukiin.

  Yritys voi hakea tukea:

  • Energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan.
  • Uusiutuvan energian käytön lisäämiseen yrityksen tuotannossa.
  • Energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen yrityksessä
  • Tuki on 30 %.

  Tuettavan investoinnin kokonaiskustannus on 5000-100000 euroa.

  • Haettavissa vain Leader-ryhmän kautta.
  • Ehtona tuen myöntämiselle, että ostettava yritys sijaitsee ydin- tai harvaan asutulla
   maaseudulla ja ostettava yritys on yksilöitävä.
  • Tukea ei voida myöntää maa- ja metsätalousalan yritystoiminnan omistajanvaihdosten suunnitteluun.
  • Hakija henkilö ilman y-tunnusta tai mikroyritys, jolla tukea haettaessa y-tunnus.
  • Hakija voi tulla harvaan asutun tai ydinmaaseudun ulkopuolelta.
  • Tuki myönnetään ostajalle yrityksen omistajanvaihdoksen valmisteluun liittyviin asiantuntijapalveluihin: erityisesti juridisia, tilitoimisto- ja taloushallintopalveluita tai liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä konsulttipalveluita.
  • Tuki 2 500 tai 5 000 €, vakioituna kertakorvauksena, kuitenkin enintään yhteensä 5 000 euroa samalle tuenhakijalle.
  • Tuen maksamisen edellytyksenä ei ole omistajanvaihdoksen toteutuminen.
 • Tuki uuden yritystoiminnan kokeiluun, yritystoimintaa suunnittelevalle

  • Myönnetään vain henkilölle, jolla ei ole y-tunnusta tukea
   haettaessa tai myönnettäessä.
  • Haettavissa vain Leader-ryhmiltä
   Kokeilun kesto enintään 4 kuukautta.
  • Mahdollista kokeilla myös kevytyrittäjyyttä kokeilulla. Tukea
   voidaan käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja
   tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen,
   valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen
   ostettavina palveluina.
  • Tukea ei voida käyttää pienhankintoihin.
  • Tuki 2 500 €, vakioituna kertakorvauksena samalle hakijalle
   kerran rahoituskauden aikana.

  Tuki osa-aikaisen yrittäjyyden käynnistämiseen

  • Tuki on haettavissa vain Leader-ryhmän kautta.
  • Hakijalla oltava y-tunnus ja haettavan yrityksen on sijaittava
   tukikelpoisella alueella. Tukea ei voida myöntää, jos samalle
   hakijalle on myönnetty tuki päätoimisen yritystoiminnan
   käynnistämiseen. Hakijan saama aiempi tuki uuden yritystoiminnan
   kokeiluun ei estä saamasta tukea osa-aikaisen yritystoiminnan
   käynnistämiseen.
  • Osa-aikaisuus: 10-35 työtuntia/viikko tai kausiluonteinen
   yrittäminen enintään 6 kk vuodessa, eikä ole palveluksessaan
   palkattua työvoimaa.
  • Tukea voidaan käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja
   tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen,
   valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen
   ostettavina palveluina. Tukea voidaan käyttää lisäksi
   pienhankintoihin.
  • Osa-aikaisen yrityksen käynnistystuki on 5 000 € ja se voidaan
   myöntää samalle tuenhakijalle kerran rahoituskauden 2023-2027
   aikana.
  • Vakioitu kertakorvaus, maksetaan jälkikäteen yhdessä erässä.

  Tuki päätoimisen yrittäjyyden käynnistämiseen

  • Haettavissa vain Leader-ryhmän kautta.
  • Hakijalla oltava y-tunnus, haettavan yrityksen on sijaittava
   tukikelpoisella alueella. Tukea ei voida myöntää, jos samalle
   hakijalle on myönnetty tuki osa-aikaisen yritystoiminnan
   käynnistämiseen. Hakijan saama aiempi tuki uuden
   yritystoiminnan kokeiluun ei estä saamasta tukea päätoimisen
   yritystoiminnan käynnistämiseen.
  • Päätoimisella yritystoiminnalla tarkoitetaan yritystoimintaa,
   jossa keskimääräinen työmäärä on vähintään 35 tuntia viikossa.
  • Tukea voidaan käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin
   ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen,
   valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen
   ostettavina palveluina. Tukea voidaan käyttää lisäksi
   pienhankintoihin.
  • Päätoimisen yrityksen käynnistystuki on 7 500 € samalle
   tuenhakijalle kerran rahoituskauden 2023-2027 aikana.
  • Vakioitu kertakorvaus, maksetaan jälkikäteen yhdessä erässä.
  • Haettavissa vain Leader-ryhmiltä
  • Yritys voi olla hakijana, y-tunnus oltava
  • Uusien liikeideoiden testaaminen ja kokeilu. Esimerkiksi erikoiskasvien viljelyn aloittaminen tai laajentaminen kaupalliseen tuotantoon tai kumppanuusmaatalouden kokeiluun. Myös eläintenpidon uusien menetelmien kokeiluun.
  • Ensimmäistä kertaa kokeiltavaan maataloustoimintaan taiolemassa olevalle yritykselle monipuolistamaan maataloustoimintaa.
  • Kokeilun kesto enintään 3 vuotta.
  • Ei olemassa olevan maatilan tavanomaiseen ja vakiintuneeseen maataloustoimintaan. Ei eläinten hankintaan.
   Kokeilu voi ja saa epäonnistua. Kaikki kokeilut on dokumentoitava tuen maksua varten.
   Tuen voi käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina. Myös pienhankintoihin, jotka kestävät pääasiassa kokeilun ajan.
  • Tuki voi olla 2 500 €, 5 000 € tai 7 500 €, riippuen kokeilunlaajuudesta, kuitenkin yhteensä enintään 7500 e samalle tuensaajalle rahoituskauden aikana. Tuki maksetaan vakioituna kertakorvauksena jälkikäteen yhdessä erässä.
 • Yritystoiminnan suunnitteluvaiheen tuki, yritystoimintaa suunnittelevalle

  • Tuki on haettavissa vain Leader-ryhmän kautta.
  • Yritystoimintaa suunnittelevalle henkilölle, jolla ei ole y-tunnusta
   tukea haettaessa tai myönnettäessä.
  • Tukea voidaan käyttää uuden yritystoiminnan aloittamisen
   suunnitteluun ostettaviin palveluihin. Suunnittelulla tarkoitetaan
   ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuvaan yritystoiminnan
   edellytysten selvittämistä ja liikeidean kehittämistä.
  • Tuki on 1 000 € ja se maksetaan vakioituna kertakorvauksena
   yhdessä erässä. Tukea voidaan myöntää kerran samalle hakijalle
   rahoituskauden 2023-27 aikana.

  Yritystoiminnan kehittämistoimenpiteen valmisteluvaiheen tuki

  • Haettavissa vain Leader-ryhmän kautta.
  • Hakija voi olla mikroyritys tai henkilö, jolla on y-tunnus.
  • Valmistelulla tarkoitetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla
   tapahtuva liiketoimintasuunnitelman ja kehittämissuunnitelman
   laatimista tai rahoitusten hakemisen edellytysten selvittämistä.
   Tällä tuella valmisteltavien selvitysten ei tarvitse kohdistua
   Leader-rahoitukseen, vaan niille voidaan hakea muita
   rahoituslähteitä.
  • Tuki on 2 000 € ja se maksetaan vakioituna kertakorvauksena
   yhdessä erässä. Voidaan myöntää samalle hakijalle yhden kerran
   kaudella 2023-2027.

  Vakiintuneen yritystoiminnan tuki, toimivalle yritykselle

  • Tuki on haettavissa vain Leader-ryhmän kautta.
  • Toimintansa vakiinnuttaneelle mikroyritykselle, joka toimii
   tukikelpoisella alueella.
  • Vakiintuneella toiminnalla tarkoitetaan yritystoimintaa, jota on
   harjoitettu päätoimisesti tai osa-aikaisesti vähintään yhden
   tilikauden ajan.
  • Yrityksen ulkopuolelta hankittaviin kehittämis- ja
   asiantuntijapalvelut, aineisiin ja tarvikkeisiin, matkoihin ja
   vuokriin.
  • Tuki on 3 000 € ja se maksetaan vakioituna kertakorvauksena
   yhdessä erässä. Tuki voidaan myöntää samalle hakijalle enintään
   kolme kertaa ohjelmakaudella 2023-2027. Edellytyksenä on, että
   edeltävä vakiintuneen yritystoiminnan tuki on käytetty ennen
   uuden tuen myöntämistä.
  • Hanketta voi hakea 3-10 yrityksen ryhmä.
  • Yritysten yhteisten toimenpiteiden osuus on merkittävä osahankkeen kokonaisuutta.
  • Ryhmä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti.
  • Tavoitteena on esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, tuoteperheen suunnittelu tai markkinointiyhteistyö.
  • Hakijan tulee olla kehittämisorganisaatio.
  • Tuki on deminimis-tukea osallistuville yrityksille.
  • Tukitasoenintään 75 %.
  • Yritysryhmähankkeen osanottajat voivat olla vain yrityksiä.

  Huom! Uutena viljelijäryhmähankkeet

  • Toimii, kuten yritysryhmähanke. Tukitaso enintään 75%.
  • Tavoitteena esimerkiksi työnteon ja tuotannollisen yhteistyön kehittäminen.
  • Yritys- ja viljelijäryhmähankkeiden kokoamiseksi on mahdollista hakea 5 000 € valmisteluraha
  • Viljelijäryhmähankkeen osanottajat voivat olla vain viljelijöitä.

Jaa sosiaalisessa mediassa