Kompostointi

Jämsässä biojätteen erilliskeräys aloitettiin jo vuonna 1995, yhtenä ensimmäisistä kunnista Suomessa.

Kompostoinnilla tarkoitetaan biojätteen pienimuotoista käsittelyä kiinteistöllä. Uusi jätelaki ja -asetus edellyttävät, että kaikkien biojätettä kompostoivien kiinteistöjen täytyy jatkossa tehdä kompostointi-ilmoitus. Ilmoitusvelvollisuus ei koske puutarhajätettä. Jos kiinteistöllä on muutoin järjestetty biojätteen erilliskeräys yksittäisen huoneiston kompostointia ei tarvitse ilmoittaa.

Lisätietoa kompostoinnista saat kompostointioppaasta.

  • Jätteen haltijan on ilmoitettava biojätteen kompostoinnista Jämsän kaupungin jätehuollolle kirjallisella kompostointi-ilmoituksella. Ilmoitusvelvollisuus on kiinteistökohtainen. Kompostoinnin aloittamisesta ja lopettamisesta tulee ilmoittaa Jämsän kaupungin jätehuollolle kahden kuukauden kuluessa. Tiedot kompostoinnin jatkumisesta päivitetään viiden vuoden välein.

    Kompostointi-ilmoitus löytyy jätehuollon lomakkeista.

  • Kompostoria tai puutarhajätettä varten tarkoitettua kompostikehikkoa ei saa sijoittaa viittätoista (15) metriä lähemmäksi kaivoa tai vesialuetta eikä ilman naapurin suostumusta viittä (5) metriä lähemmäksi naapurin rajaa. Kompostori voidaan kuitenkin sijoittaa ilman erillistä naapurin suostumusta rakennusluvassa jätehuollolle varatulle alueelle.

  • Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntynyttä biojätettä sekä kuivakäymäläjätettä. Lannan ja lietteiden kompostointi on taajamassa kielletty. Elintarvikejätteen ja kuivakäymäläjätteen kompostointi on sallittu vain tarkoitukseen sopivassa haittaeläimiltä suojatussa kannellisessa kompostisäiliössä eli kompostorissa, josta valumavesien pääsy maaperään on estetty. Ympärivuotiseen kompostointiin tarvitsee lämpöeristetyn kompostorin. Vain kesäaikana tehtävään kompostointiin ei tarvita lämpöeristettyä kompostoria, mutta kompostorin tulee olla haittaeläimiltä suojattu, eivätkä suotonesteet saa valua suoraan maahan.

    Kompostointi on hoidettava siten, ettei siitä aiheudu eläin- tai hajuhaittoja, roskaantumista, vesien pilaantumista tai muuta haittaa terveydelle eikä ympäristölle. Kompostiin ei saa laittaa jätteitä, jotka eivät kompostoidu tai haittaavat kompostointia. Kompostoituneiden elintarvikejätteiden tulee olla selvästi kompostoituneita ennen niiden poistamista säiliöstä.

    Jätehuoltomääräykset eivät koske kompostointia, johon on tapauskohtaisesti saatu ympäristösuojeluviranomaisen hyväksyntä, esimerkiksi ympäristölupa tai koeluonteinen toiminta.

Jaa sosiaalisessa mediassa