Miten voin vaikuttaa

Kaavoitukseen voi parhaiten vaikuttaa mm. seuraamalla kaupungin kuulutuksia tai toimielinten esityslistoja ja pöytäkirjoja sekä osallistumalla ja ilmaisemalla mielipiteensä.

Jokaisesta kaavasta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan kaavatyön vaiheet. Suunnitelmassa määritellään ne tahot, joiden osalta pyritään vuorovaikutukseen sekä arvio ajankohdasta, jolloin tämä järjestetään.

Kaavan vireilletulosta voidaan ilmoittaa joko kaavoituskatsauksen yhteydessä tai sitten erikseen, jos hanke käynnistyy kaavoituskatsauksen laatimisen jälkeen.

Elinvoimalautakunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen nähtäville.

Osallisella on mahdollisuus esittää kaavaluonnoksesta suullinen tai kirjallinen mielipide.

Luonnosvaiheen jälkeen laaditaan kaavaehdotus, joka asetetaan julkisesti nähtäville.

Mikäli nähtävillä olevassa kaavaehdotuksessa on huomauttamista, voi osallinen tehdä kirjallisen muistutuksen ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

Sekä luonnoksen että virallisen kaavaehdotuksen nähtävilläolosta julkaistaan kuulutus paikallislehdissä, kaupungin verkkosivuilla sekä julkisella ilmoitustaululla. Lisäksi osalliset saavat kirjeitse tai sähköpostitse tiedon nähtävillä olosta.

Kaavat hyväksyy joko kaupunginvaltuusto tai -hallitus (ei merkittävät kaavat). Kunnan hyväksymispäätöksestä on osallisilla vielä mahdollisuus valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää, joka alkaa siitä kun kaavan hyväksymispäätöstä koskeva tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävillä. Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Jaa sosiaalisessa mediassa