Maakuntakaavoitus

Mikä maakuntakaava on?

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Maakuntakaavassa esitetään maakunnan yhdysrakenteen ja alueiden käytön perusratkaisut esim. 10-20 vuoden aikavälillä. Kaavan laatijana toimii maakunnan liitto ja kaavan hyväksyy maakunnan liiton ylin päättävä toimielin.

Maakuntakaava on osa suomalaista hierarkkista kaavoitusjärjestelmää, ja maakuntakaava ohjaa kunnassa tehtävää tarkempaa yleis- ja asemakaavoitusta.

Miksi maakuntakaavoja tarvitaan?

Maakuntakaavalla ratkaistaan maankäyttökysymyksiä, jotka vaikuttavat useamman kunnan alueella, joita ei voida ratkaista pelkillä kunnassa tehtävillä kaavoilla. Maakuntakaavassa voidaan tarkastella mm. isojen kauppakeskusten sijoittuminen, päätieverkoston kehittämistarpeita ja maa-ainesten ottoon liittyviä asioita.

Miten maakuntakaava laaditaan?

Maakuntakaavan laadinta on niin kuin myös muiden kaavamuotojen laadinta vuorovaikutteinen ja avoin prosessi, jolla turvataan osallisten mahdollisuus vaikuttaa kaavan sisältöön. Näitä osallisia ovat mm. alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Kaavan laadinta voidaan jakaa eri vaiheisiin, joista tärkeimpiä ovat:

Aloitusvaihe
Laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Ilmoitetaan kaavan vireilletulosta sekä tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Varataan osallisille mahdollisuus antaa palautetta.

Valmisteluvaihe
Tehdään tarvittavat taustaselvitykset ja laaditaan kaavaluonnos.
Asetetaan kaavaluonnos nähtäville ja varataan osallisille mahdollisuus mielipiteen esittämiseen.

Ehdotusvaihe
Laaditaan kaavaehdotus valmisteluvaiheen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta.
Asetetaan kaavaehdotus nähtäville ja varataan osallisille mahdollisuus muistutuksen tekemiseen.

Hyväksymisvaihe
Käsitellään ehdotusvaiheen muistutukset ja lausunnot ja tehdään näiden tarvittavat muutoksen kaavaehdotukseen.
Maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan.

Keski-Suomen maakuntakaava 2040

Keski-Suomen liitto on aloittanut maakuntakaavan päivityksen. Maakuntakaavan päivitys koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, pois lukien Kuhmoinen. Kaavasta käytetään nimeä Keski-Suomen maakuntakaava 2040.

Maakuntakaava laaditaan rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa maakuntakaavoituksessa voimassa olevaa maakuntakaavaa muutetaan kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Vireilletulovaiheessa nämä muutostarpeet liittyvät seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon, liikenteeseen ja hyvinvoinnin aluerakenteeseen.

Jaa sosiaalisessa mediassa