Ilmansuojelu

Ilman epäpuhtaudet ovat joko kaasumaisia tai hiukkasmaisia yhdisteitä, jotka ovat syntyneet pääasiassa teollisuuden, liikenteen, energiantuotannon tai lämmityksen yhteydessä. Epäpuhtaudet, pitoisuustasosta riippuen, vaikuttavat haitallisesti terveyteen ja luonnon hyvinvointiin.

Jämsänjokilaaksossa ilmanlaadun tarkkailu on järjestetty Jämsän kaupungin, UPM Specialty Papers Oyj:n ja UPM Communication Papers Oyj:n Jämsänkosken tehtaiden sekä Jämsän Aluelämpö Oy:n yhteistyönä. Seurannan käytännön toteutuksesta ja raportoinnista vastaa JPP Kalibrointi. Mittauspisteet ja niissä mitattavat aineet käyvät ilmi kohdasta Mittaustuloksia.

Rikkidioksidi

Rikkidioksidia syntyy lähinnä rikkipitoisia polttoaineita kuten polttoöljyä poltettaessa. Suurin osa eli yli puolet rikkidioksidipäästöistä on peräisin teollisuudesta. Ilman SO2-pitoisuudet ovat merkittävästi pienentyneet parin viimeisen vuosikymmenen aikana siirryttäessä käyttämään vähärikkisempiä polttoaineita kuten maakaasua ja tehostamalla isojen energiantuotantolaitosten ja teollisuuslaitosten rikin talteenottoa.

Hiukkaset

Hiukkasia joutuu ilmaan teollisuusprosesseista, lämmityksestä ja liikenteestä. Liikenteestä aiheutuva pöly on suurimmalta osalta tien pinnasta ja erityisesti hiekoitushiekasta peräisin olevaa kuormitusta. Keväällä, lumen ja jään sulettua, hiekka jauhautuu autojen renkaiden alla ja nousee ilmaan kun tien pinnalla ei ole sitovaa kosteutta. Suurimmat pölypitoisuudet mitataankin keväällä.

Mittaustuloksia

Jämsän ilmanlaadun mittaustulokset päivittyvät tunnin välein valtakunnalliseen ilmanlaatuportaaliin www.ilmanlaatu.fi, josta käyvät ilmi muun ohessa mahdolliset raja-arvojen ylitykset.

Lue lisää

Jaa sosiaalisessa mediassa