Luvat ja ilmoitukset

Toiminnanharjoittaja on velvollinen hakemaan ympäristölainsäädännössä määritellyille ympäristöä kuormittaville toiminnoille luvan kunnan valvontajaostolta tai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta. Eräistä ympäristöön vaikuttavista toiminnoista tulee tehdä ilmoitus viranomaisen ratkaistavaksi. Myönnetyssä luvassa tai ilmoituksen johdosta tehdyssä päätöksessä voidaan toiminnalle asettaa ehtoja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Ympäristönsuojelu Keski-Suomessa  (www.ely-keskus.fi)

Kemikaalisäiliön jättäminen maaperään

Käytöstä poistetun öljy-, polttoaine- tai muun kemikaalisäiliön omistajan tai haltijan on poistettava säiliö maaperästä putkistoineen ja puhdistettava se ennen poistamista. Puhdistajalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattitaito (Tukesin hyväksymät öljysäiliöiden tarkastusfirmat voi tarkistaa osoitteesta: https://rekisterit.tukes.fi/toiminnanharjoittajat) ja puhdistuksesta on säilytettävä todistus mahdollista tarkastusta varten. Käytöstä poistetuista säiliöistä tulee ilmoittaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja pelastusviranomaiselle.

Mahdollisesti havaitusta säiliövuodosta tulee ilmoittaa välittömästi Keski-Suomen ELY-keskukselle ja Keski-Suomen pelastuslaitokselle.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa kemikaalisäiliö maaperästä, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle. Edellytyksenä on myös, että Turvatekniikan keskuksen päteväksi arvioima tarkastaja ei ole tarkastuksessaan todennut säiliövuotoja eikä siitä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista.

Lisätietoja annetaan ympäristönsuojelutoimistosta.

Lomakkeet

 

Koeluonteinen toiminta

Koeluonteisesta toiminnasta tehdään kirjallinen ilmoitus, viimeistään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista, sille lupaviranomaiselle, joka on toimivaltainen ratkaisemaan toimintaa koskevan luvan. Koeluonteinen toiminta voi liittyä esimerkiksi ympäristönsuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Koeluonteista toimintaa voi olla siten olla esimerkiksi polttoaineen vaihtaminen, uusien korvaavien kemikaalien kokeilu tai jätteiden hyödyntäminen raaka-aineena.

Koeluonteista toimintaa koskevan ilmoituksen voi tehdä ympäristöhallinnon lomakkeella tai vapaamuotoisesti noudattaen mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014) on koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta säädetty.

Jos koeluonteisesta toiminnasta voi ennalta arvioiden aiheutua vesistön tai pienen uoman pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, tulee toimintaan hakea ympäristölupa.

Lomakkeet

Maksut

Lannan varastointi aumassa

Tilalla, joka vastaanottaa ja varastoi orgaanisia lannoitevalmisteita, tulee olla vastaanotettavan määrän mukaan mitoitettu vesitiivis varastointitila.

Orgaanista lannoitevalmistetta, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, voidaan varastoida myös aumassa. Pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella varastointi aumassa on kuitenkin kielletty.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on tehtävä ilmoitus 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista. Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa. Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä alle viiden metrin etäisyydelle ojasta. Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova kerros ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lisäksi aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy. Paikalle, jolla auma on sijainnut, saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen.

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi.

Ilmoitus toimitetaan Jämsän kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon.

Lomakkeet

Leirintäalueesta ilmoittaminen

Leirintäalueella tarkoitetaan ulkoilulaissa aluetta, jolla majoitutaan tilapäisesti ja yleensä vapaa-aikana leirintämökkiin, telttaan, matkailuperävaunuun tai matkailuajoneuvoon.

Alueella on yhteensä vähintään 25 leirintämökkiä taikka teltalle, matkailuperävaunulle tai matkailuajoneuvolle varattua paikkaa.

Alue, jolla on vähintään 10 leirintämökkiä, on kuitenkin aina leirintäalue.

Ulkoilulain säännökset leirintäalueista koskevat muutakin vastaavanlaiseen majoittumiseen tarkoitettua aluetta, jolla olevissa, enintään yhdelle ruokakunnalle tai pienryhmälle tarkoitetuissa rakennuksissa on yhteensä yli 40 vuodepaikkaa.

Tilapäinen leirintäalue on alue, jolle on tarkoitus enintään 14 vuorokauden ajaksi majoittaa telttoihin tai enintään tämän ajan siellä pidettäviin matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli 100 henkilöä.

Leirintäalueen perustamisesta on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista.

Toimi näin:

  1. Täytä leirintäaluehakemuslomake
  2. Liitä mukaan alueesta laadittu kartta, josta käy ilmi alueen rajat ja rakennusten sijainti
  3. Toimita lomake kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista Jämsän kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon.

Lomakkeet

 

 

Maa-ainesten ottolupa ja ympäristö- ja maa-aineslupa (yhteislupa)

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen tarvitaan lupa lukuun ottamatta pienimuotoista kotitarveottoa, josta siitäkin on tehtävä ilmoitus Jämsän kaupungin valvontatoimeen. Ottaminen on aina (myös kotitarpeeseen otettaessa) tehtävä niin, että vaikutukset luontoon ja maisemakuvaan jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Aluetta on hyödynnettävä säästeliäästi ja taloudellisesti. Toiminnasta ei saa aiheutua asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Maa-ainesten ottoluvista päättää valvontajaosto. Päätöksen käsittelyaika lautakunnassa on n. 3-6 kk, johon sisältyy valmistelu, kuulutukset, mahdolliset kuulemiset ja lausuntopyynnöt sekä tarkastukset.

Lupahakemus toimitetaan neljänä (4) kappaleena ympäristönsuojelutoimistoon.

Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain samaa hanketta koskeva lupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan pääsääntöisesti samalla päätöksellä. Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella. Yhteiskäsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulain menettelysäännöksiä, mutta lupahakemuksen sisältöön ja lupaharkintaan, luvan myöntämisen edellytyksiin ja lupamääräyksiin sovelletaan erikseen maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisia säännöksiä.

Lomakkeet

Maksut

Meluilmoitus

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus paikalliselle ympäristöviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä sellaisesta tilapäisestä työstä tai toimenpiteestä sekä tilapäisestä tapahtumasta, josta saattaa aiheutua erityisen häiritsevää melua lähistöllä asuville, oleskeleville tai työskenteleville. Erityisen häiritsevänä melua on pidettävä silloin, kun se ylittää melulle alttiin alueen tavanomaisen taustamelun. Tällaisia toimenpiteitä tai tapahtumia voivat olla mm. rakennustyöt, murskaus- ja louhintatyöt, tilapäiset ulkona järjestettävät huvitilaisuudet, moottoriurheilutapahtumat sekä muut erityisen meluiset toiminnot. Ilmoitus tulee jättää vähintään 30 päivää ennen tilaisuuden tai tapahtuman alkamista.

Ilmoitus toimitetaan Jämsän ympäristönsuojelutoimistoon.

Lomakkeet

 

Maksut

Moottoriajoneuvokilpailu tai -harjoittelu

Lupa maastossa tai vesialueella järjestettävään moottoriajoneuvokilpailuun tai harjoitteluun

Ympäristöpäälliköltä tulee hakea lupa, kun käytetään samaa maastoa, vesialuetta tai jääpeitteistä vesialuetta toistuvasti tai jatkuvasti moottorikäyttöisten ajoneuvojen harjoituksiin ja kilpailuihin. Lupa tarvitaan myös yksittäisiin tapahtumiin, joista on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Lupaa haetaan joko vapaamuotoisella hakemuksella tai ympäristötoimesta saatavalla lomakkeella, johon tulee liittää maanomistajan/vesialueen omistajan kirjallinen suostumus, kartta toiminta-alueesta sekä selvitys toiminnan aiheuttamista haitoista, turvallisuusnäkökohdista sekä maastovaurioiden korjaus- ja siivoustoimenpiteistä.

Lupahakemus toimitetaan Jämsän ympäristönsuojelutoimistoon.

Lomakkeet

 

Rakennuksen hävittäminen polttamalla

Rakennusten hävittäminen polttamalla on pääsääntöisesti kielletty. Rakennusten hävittäminen polttamalla on sallittua vain, jos alueellinen pelastuslaitos käyttää rakennusta sammutus-, savusukellus- tai vastaavaan harjoitteluun. Polttaminen ei ole sallittu tärkeillä pohjavesialueilla.

Toimi näin:

  • Rakennuksessa olevat vaaralliset jätteet, kuten loisteputket, kylmälaitteiden kylmäaineet, raskasmetalleja sisältävät koneet, laitteet ja materiaalit (esim. sähkö- ja elektroniikkaromu) ja mahdolliset kemikaalit tulee poistaa ja lajitella erikseen ennen rakennuksen polttamista. Jätteet tulee toimittaa paikkaan, jolla on asianmukainen lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Myös rakennuksessa oleva isompi metallijäte tulee poistaa ja lajitella erikseen sekä toimittaa hyötykäyttöön.
  • Täytä hyvissä ajoin hakemus rakennuksen hävittämiseksi polttamalla ja toimita se pelastuslaitoksen lausunnon, naapurien suostumuksien sekä muiden tarvittavien liitteiden kera.
  • Hyväksytyn päätöksen jälkeen rakennukselle on haettava purkamislupa rakennusvalvonnasta. Purkamislupa haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.
  • Ilmoita ympäristönsuojelutoimistoon rakennuksen polttamisen tarkka päivämäärä (jmsymparisto@jamsa.fi). Polttamisesta ja sen ajankohdasta ja kestosta on tiedotettava kirjallisesti lähialueen kiinteistöille hyvissä ajoin etukäteen.

Lomakkeet

 

Maksut

Rantojen kunnostus ja ruoppaus

Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta (AVI).

Pienimmästäkin, massamäärältään enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa.

ELY-keskus ilmoittaa vastaanottaneensa ruoppausta koskevan ilmoituksen tai antaa lausunnon. ELY-keskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa tarkempia ohjeita tai kehottaa ilmoittajaa hakemaan 30 vuorokauden kuluessa vesilain mukaista lupaa aluehallintovirastolta.

Ilmoituksen perusteella luvan tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Lupa vaaditaan, jos toimenpiteistä voi aiheutua haittaa esimerkiksi luonnolle ja kalakannoille.

Koneellisesta vesikasvien niitosta tai poistosta tulee ilmoittaa 30 vrk:ta ennen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen omistajalle.  Laajaan vesikasvien niittoon saatetaan tarvita aluehallintoviraston lupa. Laajoja niittoja suunniteltaessa tulee niittokohteelta tehdä perusteellinen kasvillisuuskartoitus. Jos niittoja aiotaan tehdä suojelualueilla, ne tulee suunnitella viranomaisten kanssa yhteistyössä.

Lomakkeet

Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat ja asfalttiasemat. Lisäksi ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on rekisteröitävä. Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa.

Menettelyn piiriin kuuluvien energiantuotantolaitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 päivää ja muiden toimialojen laitosten 60 päivää ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.

Lomakkeet

Maksut

Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä ja ilmoituksenvaraiset toiminnat on lueteltu lain liitteessä 4. Ilmoituksenvaraisia toimintoja ovat mm. eläinsuojat tietylle eläinmäärälle ja ulkona sijaitsevat ampumaradat, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 10 000 laukausta vuodessa ja jossa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa.

Yleisessä ilmoitusmenettelyssä viranomainen antaa valituskelpoisen päätöksen toiminnanharjoittajan jättämän ilmoituksen tietojen perusteella. Ilmoitettavat tiedot vastaavat pääpiirteissään ympäristölupahakemuksessa vaadittavia tietoja.

Ilmoitus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Lomakkeet

Maksut

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain 27 § mukaan ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan.

Tarkemmin ympäristöluvan vaativat toiminnot on lueteltu ympäristönsuojelulain liitteessä 1 (www.finlex.fi). Ympäristönlupa on lisäksi oltava

  1. toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta,
  2. jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua vesilain ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista,
  3. toimintaan, josta saattaa aiheutua naapuruussuhdelain 17 § 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta

Ympäristölupapäätöksessä voidaan antaa ohjeita ja määräyksiä muun muassa ilmaan kohdistuvien päästöjen vähentämisestä, jätteiden käsittelystä ja meluntorjunnasta.

Pienempien yritysten ja toimintojen ympäristöluvat käsitellään Jämsän kaupungin valvontajaostossa, suurten laitosten luvat käsittelee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI). Päätöksen käsittelyaika lautakunnassa on n. 3-6 kk, johon sisältyy valmistelu, kuulutukset, mahdolliset kuulemiset ja lausuntopyynnöt sekä tarkastukset.

Ympäristölupahakemus tulee toimittaa 3 kappaleena osoitteella Jämsän ympäristönsuojelutoimistoon.

Lomakkeet

Maksut

Jaa sosiaalisessa mediassa