Maasto- ja vesiliikenne

Maastoliikenteellä tarkoitetaan moottorikäyttöisten ajoneuvojen liikennettä maastossa. Maastoliikenne ei ole jokamiehenoikeutta. Maastoliikennettä ohjataan maastoliikennelailla.

Vesiliikenne on jokamiehenoikeutta. Se perustuu vesilakiin ja sitä ohjataan vesiliikennelailla. Vesillä liikkujaa koskevat yleiset velvollisuudet. Jokaisen vesillä vesikulkuneuvolla liikkuvan on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta ja toimittava siten, ettei hän ilman pakottavaa syytä vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista vesillä eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa muille taikka vaaraa tai merkittävää tai tarpeetonta haittaa tai häiriötä luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tai vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa, jäällä tai vesialueella on haettava maasto- tai vesiliikennelain mukainen lupa. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Lupa voidaan myöntää, jos tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset eikä siitä aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Alueen käyttöön on saatava myös alueen omistajan lupa. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua maastossa ilman maan omistajan tai haltijan lupaa.

Mikäli maasto- tai vesiliikennelain mukainen kilpailu tai harjoitus ulottuu usean kunnan alueelle, luvan myöntää alueellinen ELY -keskus.

Lomakkeet

 

Lue lisää

Jaa sosiaalisessa mediassa