Vesiensuojelu

Vesiensuojelun tavoitteena on vesien hyvä tila. Vesien tilaa heikentävät merkittävimmin yhdyskuntien, teollisuuden, maa- ja metsätalouden sekä liikenteen päästöt, maankäyttö sekä vesivarojen käyttö. Vesistöjen kokonaiskuormitus muodostuu pistemäisestä kuormituksesta (teollisuus, yhdyskunnat, kalankasvatus, turkistarhaus, turvetuotanto), hajakuormituksesta (pellot, karjatalous, metsätalous, haja- ja loma-asutus), laskeumasta ja luonnonhuuhtoumasta. Haitalliset muutokset näkyvät luonnontilaisten vesistöjen vähenemisenä, vesiluonnon monimuotoisuuden pienenemisenä sekä vesistöjen pilaantumisena. Kalakantojen muutokset, rantojen umpeen kasvaminen ja levien ilmestyminen ovat tutuimpia merkkejä vesistön tilan heikkenemisestä.

Jämsän levätarkkailu

Jämsän kaupunki kuuluu valtakunnalliseen leväseurantaan. Tarkkailupiste sijaitsee Kaipolassa, Tiirinniemessä. Tulokset ovat nähtävissä Suomen järvien havaintosivustolta. Levätarkkailusta vastaa ympäristöpäällikkö.

Myös muissa Jämsän vesistöissä esiintyvistä leväkasvustoista voi ilmoittaa puhelimitse ympäristöpäällikölle puh. 0400 243 351. Tarvittaessa kasvustosta voidaan ottaa näyte tarkempaa lajimääritystä varten. Lajimäärityksen perusteella voidaan antaa suosituksia veden käytöstä esimerkiksi pesuvetenä tai uimiseen. Kaupungin uimarantojen levätarkkailusta vastaavat terveystarkastaja.

Jätevesien käsittely

Ympäristönsuojelulaissa on yleinen jätevesien puhdistamisvelvollisuus. Kaikki jätevedet on johdettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Säännös velvoittaa muun muassa huolehtimaan asianmukaisesti jätevesien käsittelylaitteistojen ja johtamisjärjestelmien huollosta sekä kunnossapidosta.

Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa tyydyttävästi ja ilman haittaa ympäristölle. Näin ollen jätevesien käsittelyjärjestelmän on oltava suunniteltuna rakennuslupaa haettaessa, ja hyväksytty rakennuslupa sisältääkin myös luvan suunnitelmissa esitetyn mukaisen jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamiseen. Rakennuslupahakemukseen tulee siis liittää asiantuntijan tekemä suunnitelma talousjätevesien käsittelystä ja johtamisesta.

Jätevesijärjestelmän uudistaminen vaatii toimenpideluvan. Toimenpidelupaa haetaan rakennusvalvonnasta ja lupahakemukseen tulee myöskin liittää pätevän suunnittelijan tekemä suunnitelma uudistettavasta jätevesijärjestelmästä. Toimenpidelupa ja suunnitelma palautetaan rakennusvalvontaan.

Jokaisella haja-asutusalueen viemäriverkkoon kuulumattomalla kiinteistöllä tulee olla selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä. Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja se tulee esittää viranomaiselle sitä kysyttäessä. Selvitystä varten on olemassa valmis selvityslomake. Jämsässä käytetään Keski-Suomen vesihuoltohankkeen lomaketta, jonka voit ladata Jyväskylän ammattikorkeakoulun sivustolta tai hakea ympäristönsuojelusta. Lisäksi tarvitaan asemapiirros sekä käyttö- ja huolto-ohje (huomaa, että esim. saostuskaivojen tyhjennyksestä tulee pitää kirjaa).

Lomakkeet

 

Lue lisää vesistöjen hoidosta ja jätevesien käsittelystä

Lisäksi tietoa saa Jämsän kaupungin ympäristönsuojelusta ja rakennusvalvonnasta.

Jaa sosiaalisessa mediassa