Esiopetus

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä ja tervettä itsetuntoa tarjoamalla hänelle myönteisiä oppimiskokemuksia.

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna tarjotaan kaikille lapsille mahdollisuus esiopetukseen. Kunta on lisäksi velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille, jotka aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin.

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittautuminen toimintakaudelle 2024-2025 on 9.-18.2.2024 välisenä aikana. Ilmoittautuminen tapahtuu eDaisy-palvelun kautta. Ohjelmaan kirjaudutaan vahvalla tunnistautumisella, joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2018 syntyneet lapset. Lisäksi esiopetukseen ovat oikeutettuja ne 2017 syntyneet lapset, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty vuodella sekä 2019 syntyneet lapset, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Mikäli lapsella on maksuttoman neljän tunnin esiopetuksen lisäksi tarve täydentävään varhaiskasvatukseen, haetaan sitä samalla esiopetusilmoituksella. Hakemukseen on täytettävä vähintään punaisella tähdellä merkityt kohdat. Yksinhuoltajamerkinnän voi tehdä ainoastaan, jos yksinhuoltajuudesta on virallisesti sovittu.

Lisätietoja esiopetukseen ilmoittautumisesta: palveluohjaus(at)jamsa.fi tai puhelimitse 040 578 2113, 050 373 5294, 040 712 2650.

 

Esiopetuksessa opettaja on toiminnan ohjaaja, kannustaja ja oppimisympäristön luoja.

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat

 • Syyslukukausi ma 14.8. – pe 15.12.2023 (84 esiopetuspäivää)
  – Syysloma vko 42 eli 16. – 22.10.2023

  Kevätlukukausi ma 8.1. – pe 31.5.2024 (95 esiopetuspäivää)
  – Talviloma vko 9 eli 26.2. – 3.3.2024
  – Lomapäivä 10.5.2024

 • Syyslukukausi ma 12.8. – pe 13.12.2024 (84 esiopetuspäivää)
  – Syysloma vko 42 eli 14. – 20.10.2024

  Kevätlukukausi ti 7.1. – ke 28.5.2025 (93 esiopetuspäivää)
  – Talviloma vko 9 eli 24.2. – 2.3.2025
  – Lomapäivä 2.5.2025

Esiopetus on tavoitteellista kasvatusta

 • Oikeus maksuttomaan esiopetukseen on 6-vuotiailla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla 5-vuotiailla lapsilla. Lisäksi oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee niitä 7-vuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla. Esiopetuksen kesto on vähintään 700 tuntia vuodessa ja noin 4 tuntia päivässä.

  Esiopetus on suunnitelmallista sekä tavoitteellista kasvatusta ja opetusta.
  Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä ja tervettä itsetuntoa tarjoamalla hänelle myönteisiä oppimiskokemuksia ja mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen vertaisryhmän jäsenten ja muiden lasten sekä aikuisten kanssa.

  Esiopetukselle on asetettu valtakunnalliset yleiset tavoitteet. Niiden mukaan esiopetuksen tehtävänä on tukea lasten kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyisen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

  Esiopetus muodostaa osan elinikäistä oppimista. Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus/alkuopetus niveltyvät toisiinsa ja muodostavat lapsen kehityksen kannalta sisällöllisesti johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden.

  kirjaimia

  Esiopetuksen sisältöjen ja toiminnan pohjana toimii esiopetussuunnitelma. Opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Esiopetus rakentuu oppimiskäsitykselle, jonka mukaan lapsi rakentaa käsityksensä aikaisempien kokemustensa ja omaksumansa uuden tiedon pohjalta. Hän oppii oppimaan ja näin löytää omat tapansa käsitellä uutta tietoa. Oppimaan oppimisen tukeminen ja kunkin lapsen oppimistyylin tunnistaminen ovat opettajan keskeisiä tehtäviä lapsen oppimismotivaatiota ja minäkuvaa vahvistettaessa. Esiopetuksessa opettaja on toiminnan ohjaaja, kannustaja ja oppimisympäristön luoja.

  Esiopetuksen työtavat muodostuvat leikistä, leikinomaisesta tutkimisesta, kokeilusta, tiedonhankinnasta sekä ongelmien ratkaisusta vuorovaikutuksessa aikuisten ja muiden lasten kanssa. Esiopetuksen tavoitteet ja toimintatavat liittyvät luonnollisiin arkipäivän tilanteisiin ja lapsen lähiympäristöön sekä luontoon ja sen muutoksiin.
  Esiopetus ei jaa opetusta oppiaineisiin, vaan se muodostuu eheytetyistä kokonaisuuksista. Nämä kokonaisuudet liittyvät lapsen elämänpiiriin, arjen tilanteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin.

  Esiopetuksen monipuoliset asiakokonaisuudet kattavat seuraavat sisältöalueet: Kieli ja vuorovaikutus, matematiikka, etiikka ja katsomus, ympäristö- ja luonnontieto, terveys, fyysinen ja motorinen kehitys sekä taide ja kulttuuri.

 • Jämsän kaupungissa esiopetusta tarjotaan kaikissa päiväkodeissa. Koivulinnan päiväkodin kaksi esiopetusryhmää toimivat Korven koululla.

 • Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten varhaiskasvatuksesta annetussa laissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen. Maksutonta esiopetuskuljetusta ei myönnetä niille päiville, joilla on varhaiskasvatuksen tarve samassa paikassa, jossa esiopetus annetaan. Kuljetushakemukset palautetaan sivistystoimeen.

  Sivistystoimi

  avoinna ma-pe klo 9-12

  Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä

  Kari Leppänen

  logistikko

  Riitta Järvinen

  toimistosihteeri

Jaa sosiaalisessa mediassa