Puolukat

Artikkelin hakemisto

Rantojen kunnostus

Rannan kunnostustyön, kuten esimerkiksi ruoppauksen tai vesikasvien niiton, aloittamisesta ja suorittamistavasta tai tavallista suuremman laiturin rakentamisesta on ilmoitettava ennalta vesilain 1 luvun 30 §: n ja vesiasetuksen 85 a §:n perusteella mm. alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on tehtävä vähintään kuukautta ennen työn aloittamista ja siihen on liitettävä selvitys työn suoritustavasta. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä mikäli toimenpide on merkitykseltään vähäinen.

Vesilain 1 luvun 30 §:n mukaan jokaisella, joka kärsii lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta vesistön käyttöä koskevasta haitasta, on oikeus ilman lupaa suorittaa haitan poistamiseksi tarpeellinen vesistön tilan ja käyttömahdollisuuksien parantamista koskeva toimenpide, jos siitä ei aiheudu vesilain 1 luvun 12–15 tai 19 §:ssä tarkoitettua muutosta tai seurausta eikä huomattavaa haittaa vesialueen omistajalle. Haittaa aiheuttavaan ruoppaukseen ja ruoppausmassan sijoittamiseen tarvitaan aluehallintoviraston lupa. Ruoppausmassoja ei ilman maanomistajan suostumusta tai ympäristölupaviraston lupaa saa panna viljelysmaalle, tontille, rakennus- tai varastopaikalle, puutarhaan tai muulle erityiskäyttöön otetulle alueelle.

Jos toimenpide ei aiheuttane em. haittaa, mutta ei kuitenkaan ole merkitykseltään vähäinen, on työn aloittamisesta ja suorittamistavasta ennakolta ilmoitettava vesialueen omistajalle ja Keski-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY). Näin on tehtävä aina koneellisesti suoritettavasta ruoppauksesta, ja ilmoitus ympäristökeskukseen on tehtävä kirjallisesti vähintään kuukautta ennen työn aloittamista. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys työn suorittamistavasta.

Ruoppauksesta, joka ei edellytä edellä tarkoitettuja vesilain mukaista lupaa tai ilmoitusta, tulee kuitenkin tehdä ilmoitus Jämsän kaupungin ympäristönsuojelutoimelle vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Tee tarvittaessa ilmoitus vesirakennustyöstä alueelliselle ELY -keskukselle.

Lomakkeet

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn