Sidonnaisuudet

Kuntalain 84 §:ssä mainittujen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus.
 • johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä
 • merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat

 • kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • elinvoimalautakunnan jäsenet ja varajäsenet
 • valvontajaoston jäsenet ja varajäsenet
 • muiden lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijät

 • kaupunginjohtaja
 • elinvoimajohtaja
 • johtava rakennustarkastaja
 • ympäristöpäällikkö
 • sosiaali- ja terveysjohtaja
 • sivistystoimenjohtaja

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Sidonnaisuuksissa tapahtuvat muutokset on ilmoitettava viivytyksettä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Jaa sosiaalisessa mediassa